mardi 15 octobre 2019

வெண்பா மேடை - 146  


வெண்பா மேடை - 146
 
130 எழுத்துக்களில் அமைந்த நேரிசை வெண்பா
 
ஈர்ப்புணர்ந்தேன்! பார்த்துயிர்ப்பின் வேர்ப்புணர்ந்தேன்! சீர்த்தமிழ்ச்சொல்
சேர்ப்புணர்ந்தேன்! தேர்ப்புகழ்த்தென் தீர்ப்புணர்ந்தேன்! - கூர்ப்புணர்ந்தேன்!
ஆர்ப்புணர்ந்தேன்! மெய்ம்மலர்த்தேன் வார்ப்புணர்ந்தேன்! மண்ணுயிர்ப்பாழ்ந்[து]
ஓர்ப்புணர்ந்தேன் மெய்த்தமிழ்ச்சால்[பு] ஊர்ந்து!
 
ஈற்றுச் சீரைத் தவிர மற்றச் சீர்கள் யாவும் ஐந்து ஒற்றுகளைப் பெற்றுவந்த கூவிளங்காயாகும். காசு வாய்பாட்டில் இரண்டு ஒற்றுகளைப் பெற்று ஈற்றுச்சீர் அமையவேண்டும். இவ்வகையில் அமையும் வெண்பா 130 எழுத்துக்களைப் பெறும்.
 
விரும்பிய பொருளில் 130 எழுத்துக்களில் அமைந்த வெண்பா ஒன்றைப் பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன். "பாவலர் பயிலரங்கம்" என்ற குழுவில் இணைந்து வெண்பாவைத் தனிப்பதிவாகப் பதிவிடுக.

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
15.10.2019

dimanche 6 octobre 2019

ஆழ்ந்த இரங்கல்


ஆழ்ந்த இரங்கல்
 
அக்கா மலர்ஆதி லட்சுமியார் ஏன்பிரிந்தார்?
சொக்கா! கொடுமை துணிந்தாயே! - எக்காலும்
நின்றுழைத்த நெஞ்சத்தை என்றினிக் காண்பேனோ?
துன்பளித்த கூற்றே..நீ சொல்லு!
 
கம்பன் கழகம் தொடங்கிய காலத்திலிருந்து
அதன் உயர்வுக்கு உழைத்திட்ட
பாவலர் ஆதிலட்சுமி வேணுகோபால் அவர்கள்
இன்று மாலை இறைவனடி சேர்ந்தாரெனும் செய்தியை
ஆழ்ந்த வருத்ததுடன் தெரிவிக்கின்றோம்.
 
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
06.10.2019

கம்பன் காட்டும் அழகியல்


கம்பன் விழாக் கவியரங்கம்
தலைமைக் கவிதை
 
பகுதி - 2
 
கம்பன் காட்டும் அழகியல்
 
நடையழகு ஓங்கிவரும்!
குடையழகு தாங்கிவரும்!
தொடையழகுக் கம்பனவன் பாட்டு - அது
கொழித்தகனி தேனமுதக் கூட்டு!
 
படையழகு துள்ளிவரும்!
பணியழகு அள்ளியிடும்!
உடையழகு உத்தமனைப் போற்றும் - கம்பன்
உரைத்தகவி சால்புகளைச் சாற்றும்!
 
இடையழகு மின்னிவரும்!
இசையழகு பின்னிவரும்!
அடையழகு ஏந்துசுவை நிற்கும் - அதை
அறிஞரினம் ஆழ்ந்துமனம் கற்கும்!
 
ஊரழகு கண்மேவும்!
உறவழகு பண்மேவும்!
தேரழகு கொண்டதமிழ்க் கூத்து! - நுாலில்
திருராமன் சீர்மணக்கும் பூத்து!
 
நாட்டழகு நற்காட்சி!
நறுந்தமிழின் பொன்மாட்சி!
பாட்டழகு நெஞ்சத்தை அள்ளும்! - சந்தக்
கூட்டழகு மானாகத் துள்ளும்!
 
தோளழகை வில்..காட்டும்!
தொண்டழகைச் சொல்..காட்டும்!
தாளழகைத் தாமரையே ஏற்கும்! - விருத்தத்
தமிழழகை நம்கண்கள் ஈர்க்கும்!
 
வேலழகு... கண்ணழகு!
பாலழகு... பெண்ணழகு!
காலழகுச் சீதையினைக் கண்டு - அன்னம்
கால்..அழகு என்றேங்கும் நின்று!
 
மரகதமோ? மாகடலோ?
மழைமுகிலோ? மாலழகு!
அருளொளியோ? அன்பமுதோ? பாடல் - கம்பன்
அளித்ததமிழ் இன்பத்தின் கூடல்!
 
மூக்கழகுச் சூர்ப்பணகை!
முன்னின்று செய்த..பகை!
நாக்கழகு கம்பனையே தாக்கும்! - அவள்
நடையழகு பாக்கோடி யாக்கும்!
 
அலையழகு நல்லீழம்!
ஆணழகு வல்வீரம்!
கலையழகு மாமன்னன் ஆட்சி! - புகழ்க்
கம்பனவன் காவியமே சாட்சி!
 
காலணியும் ஆண்ட..கதை!
காலத்தை வென்ற..கதை!
மாலணியும் வாலணியும் கூறும்! - இதை
மார்பணியும் மாந்தர்நலம் ஏறும்!
 
ஆழியெனக் கருத்தழகு!
அரங்கனவன் கருத்தழகு!
வாழியெனப் வாழ்த்தியுளம் பூக்கும்! - கம்பன்
வடித்தகவி வண்டமிழைக் காக்கும்!
 
தொடரும்
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
நிறுவுநர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தலைவர்
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு

vendredi 4 octobre 2019

வெண்பா மேடை - 145


வெண்பா மேடை - 145
 
116 எழுத்துக்களில் அமைந்த நேரிசை வெண்பா!
 
எண்ணுணர்ந்தேன்! இன்னிதழ்த்தேன் தண்ணுணர்ந்தேன்! மெய்ப்புகழ்சேர்
மண்ணுணர்ந்தேன்! செய்ந்நலஞ்சேர் மாண்புணர்ந்தேன்! - விண்ணுணர்ந்தேன்!
சிந்துணர்ந்தேன்! சீர்புணர்ந்தேன்! தென்சுடர்ப்..பாப் பேர்தொடர்ந்தேன்!
செந்தமிழ்த்தாய் செம்மலர்த்தாள் சேர்ந்து!
 
ஈற்றுச் சீரைத் தவிர மற்றச் சீர்கள் யாவும் நான்கு ஒற்றுகளைப் பெற்றுவந்த கூவிளங்காயாகும். காசு வாய்பாட்டில் இரண்டு ஒற்றுகளைப் பெற்று ஈற்றுச்சீர் அமையவேண்டும். இவ்வகையில் அமையும் வெண்பா 116 எழுத்துக்களைப் பெறும்.
 
விரும்பிய பொருளில் 116 எழுத்துக்களில் அமைந்த வெண்பா ஒன்றைப் பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன். "பாவலர் பயிலரங்கம்" என்ற குழுவில் இணைந்து வெண்பாவைத் தனிப்பதிவாகப் பதிவிடுக.
 
அன்புடன்
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
நிறுவுநர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
04.10.2019

mercredi 2 octobre 2019

துளசி ஓவியக் கவிதை


கம்பன் விழா 2019 பிரான்சு


கவியரங்கம் 2019 பகுதி 1


கம்பன் விழாக் கவியரங்கம்
தலைமைக் கவிதை
 
பகுதி - 1
 
திருமால் வாழ்த்து!
  
கடல்மீது பாலுாறும்! கண்மீது அருளுாறும்!
காக்கின்ற திருமாலே வாராய்!
கரைமீது நண்டூரும்! கனிமீது வண்டூரும்!
கவிமீது நீ..யூர வாராய்!
 
மடல்மீது மணமூறும்! மலர்மீது மதுவூறும்!
மனமீது நீ..யூற வாராய்!
வான்மீது கோலுாரும்! தேன்மீது தமிழூறும்!
மாமாயா ஒருபார்வை பாராய்!
 
சுடர்மீது ஒளியூரும்! தொடர்மீது வாழ்வூறும்!
சொன்மீது நீ..யூற வாராய்!
தொகைமது புவியூரும்! நகைமீது நெஞ்சூறும்!
தகைமீது நான்..ஊறச் சேராய்!
 
திடல்மீது மறமூரும்! படம்மீது காலுாரும்!
திறமூறும் அரங்கா..நீ வாராய்!
தித்திக்கத் தித்திக்கச் சித்திக்கச் சித்திக்க
முத்தாகத் தமிழள்ளித் தாராய்!
 
தமிழ் வாழ்த்து!
  
நீரோங்கும் மண்மீதே ஏரோங்கும் வளமாகச்
சீரோங்கும் தமிழே..நீ வாராய்!
தேரோங்கும் நெறிகொண்டு நிறையோங்கும் செயற்கொண்டு
நெஞ்சோங்கும் கவியே..நீ தாராய்!
 
சீரோங்கும் தொடைகொண்டு பேரோங்கும் நடைகொண்டு
சிங்காரத் தமிழே..நீ வாராய்!
தேரோங்கும் எழிற்கொண்டு தேனோங்கும் பழங்கொண்டு
தெம்மாங்குச் சந்தங்கள் தாராய்!
 
ஊரேங்கும் அருள்கொண்டு பாரோங்கும் பொருள்கொண்டு
உயர்வோங்கும் தமிழே..நீ வாராய்!
உயிரோங்கும் அறங்கொண்டு பயிரோங்கும் உரங்கொண்டு
உணர்வோங்கும் உள்ளத்தைத் தாராய்!
 
கூரோங்கும் வேல்கொண்டு தாருாங்கும் படைகொண்டு
கொழித்தோங்கும் தமிழே..நீ வாராய்!
போரோங்கும் களங்கொண்டு வேரோங்கும் புகழ்கொண்டு
புவியோங்கும் பொன்வாழ்வைத் தாராய்!
 
அவையோர் வாழ்த்து!
 
இன்போதைத் தமிழ்நாடி, மென்போதைக் கவிநாடி
எழுந்துள்ள அவையோரே வணக்கம்!
இளையோரே! இனியோரே! இணையில்லாச் சான்றோரே!
என்பாட்டுச் செவிமேவி மணக்கும்!
 
பொன்போதைப் பெண்டீரே! கண்போதை கொண்டீரே!
பண்போதை நெஞ்சத்தின் வணக்கம்!
பொருள்போதை பெற்றோரே! அருள்போதை யுற்றோரே!
புதுப்போதை என்பாட்டுக் கொடுக்கும்!
 
வன்போதை மதுவாக, மென்போதை மாதாக
மயக்கத்தை என்பாட்டுப் படைக்கும்!
துன்போதைத் தீயோரைத் தொடர்போதைப் பகையோரைத்
துாள்துாளாய் என்பாட்டு உடைக்கும்!
 
நன்போதை நடையேந்தி நறும்போதை தொடையேந்தி
நலமேந்தி என்பாட்டு நடக்கும்!
நற்போதைத் தமிழ்காக்கும் கற்றோரின் முன்னாலே
பற்றோடே என்னெஞ்சம் அடங்கும்!
 
தொடரும்
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
நிறுவுநர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தலைவர்
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
22.09.2019

lundi 16 septembre 2019

கம்பன் விழா அழைப்பிதழ் 2019தேருலா

பிரான்சு கம்பன் கழகம் நடத்தும்
18 ஆம் ஆண்டு
கம்பன் விழாவில் வெளியிடப்படும்
சித்திர கவி நுாலின் முகப்பட்டை

dimanche 8 septembre 2019

கம்பன் விழா 2019


நாள்
 
22.09.2019 ஞாயிற்றுக் கிழமை
 
இடம்
 
Le Gymnase Victor Hugo
rue Renoir
95140 Garges les Gonesse
France
 
அனைவரும் வருகவே! அருந்தமிழ் பருகவே!

vendredi 6 septembre 2019

வெண்பா மேடை - 142


வெண்பா மேடை - 142
 
44 எழுத்துக்களில் அமைந்த நேரிசை வெண்பா
 
தமிழே! அமுதே! தகைமிகு தாயே!
குமுதே! குணமிகு மாதே! - இமையென
நீயே இரு!எனை நீடு பெறவே..கா!
வேயே இசைய விளை!
 
ஒற்றே இன்றி இவ்வெண்பா அமையவேண்டும். வெண்பாவின் தொடக்கம் நிரையசையில் அமையவேண்டும். கூவிளங்காய் வரக்கூடாது. ஒரு நெடிலெழுத்தும் அல்லது இரு குறிலெழுத்தும் ஈற்றில் வாய்பாட்டில் வரலாம். இவ்வகையில் அமையும் வெண்பா 44 எழுத்துக்களைப் பெறும்.
 
43 எழுத்துக்களில் அமைந்த நேரிசை வெண்பா
 
மாயவா! மாதவா! மாமரை மாதுறை
துாயவா! நுாலே சுடர..வா! - தாயவா!
தேனே யருள..வா! தேரே யமர..வா!
வானே விடியவே வா!
 
நேரசையில் தொடங்கும் இவ்வெண்பா 43 எழுத்துக்களைப் பெற்றுள்ளதைக் காண்க. நேரசையில் தொடங்கும் இவ்வெண்பாவில் விளங்காய் வரக்கூடாது. ஒரு நெடிலெழுத்தை அல்லது இரு குறிலெழுத்தை ஈற்று வாய்பாடு ஏற்கும்.
 
43 எழுத்துக்களுக்குக் குறைவாக வெண்பா அமையாது என்பதை உணரலாம்.
 
விரும்பிய பொருளில் 44 எழுத்துக்களில் அமைந்த வெண்பாவும், 43 எழுத்துக்களைப் பெற்ற வெண்பாவும் பாடுக.
 
"பாவலர் பயிலரங்கம்" என்ற குழுவில் இணைந்து கவெண்பாவைத் தனிப்பதிவாகப் பதிவிடுக.
 
அன்புடன்
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
நிறுவுநர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
06.09.2019

வெண்பா மேடை 141


வெண்பா மேடை - 141

26 எழுத்துக்களில் அமைந்த குறள்
 
வா..தமிழே! பாவளமே தா..தமிழே! நானுயர
மா..தமிழே! நீ..பொழிக வாகு!
 
ஒற்றே இன்றி இக்குறள் அமையவேண்டும். ஈற்றுச் சீரைத் தவிர மற்றச் சீர்கள் கூவிளங்காயாக வரவேண்டும்! ஈற்றுச்சீர் 'காசு' என்ற வாய்பாட்டில் அமையவேண்டும். இவ்வகையில் அமையும் குறள் 26 எழுத்துக்களைப் பெறும்.
 
25 எழுத்துக்களில் அமைந்த குறள்
 
நிறைதமிழே! நானுயர நீயருள வா..வா!
இறைமொழிழே! ஈடிணையே ஏது?
 
நிரையசையில் தொடங்கும் இக்குறள் 25 எழுத்துக்களைப் பெற்றுள்ளதைக் காண்க. அடியின் தொடக்கத்தில் கருவிளங்காயும், 2, 3, 6 ஆகிய இடங்களில் கூவிளங்காயும், நான்காம் சீர் தேமாவாகவும், ஈற்றுச்சீர் 'காசு' என்ற வாய்பாட்டிலும் அமைந்தன.
 
இக்குறளில் ஒற்றுகள் சேரச் சேர எழுத்தெண்ணிக்கை கூடும்.
 
விரும்பிய பொருளில் 26 எழுத்துக்களில் அமைந்த குறளும், 25 எழுத்துக்களைப் பெற்ற குறளும் பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்
 
"பாவலர் பயிலரங்கம்" என்ற குழுவில் இணைந்து குறள்வெண்பாவைத் தனிப்பதிவாகப் பதிவிட வேண்டுகிறேன்!
 
அன்புடன்
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
நிறுவுநர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
06.09.2019

வெண்பா மேடை - 140  


வெண்பா மேடை - 140
 
19 எழுத்துக்களில் அமைந்த குறள்
 
தாயே! தகைமை தருவாயே! தாதூரே!
வாயே மணமுற வா!
 
விரும்பிய பொருளில் 19 எழுத்துக்களில் அமைந்த குறள் வெண்பா ஒன்றினைப் பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்

இக்குறளில் ஒற்றும் விளங்காயும் வாரா. நேரில் தொடங்கினால் 19 எழுத்துக்களை நிரையில் தொடங்கினால் 20 எழுத்துக்களை இக்குறள் பெறும்.
 
"பாவலர் பயிலரங்கம்" என்ற குழுவில் இணைந்து குறள்வெண்பாவைத் தனிப்பதிவாகப் பதிவிட வேண்டுகிறேன்!
 
அன்புடன்
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
நிறுவுநர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தலைவர்
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
05.09.2019

வெண்பா மேடை - 139வெண்பா மேடை - 139
 
இருபது எழுத்துக்களில் அமைந்த குறள்
 
திருவே! அமுத வுருவே! இனிய
குருவே! தமிழே கொடு!
 
விரும்பிய பொருளில் இருபது எழுத்துக்களில் அமைந்த குறள் வெண்பா ஒன்றினைப் பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்
 
"பாவலர் பயிலரங்கம்" என்ற குழுவில் இணைந்து குறள்வெண்பாவைத் தனிப்பதிவாகப் பதிவிட வேண்டுகிறேன்!
 
அன்புடன்
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
நிறுவுநர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தலைவர்
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
05.09.2019

mercredi 4 septembre 2019

கம்பன் விழா 2019கம்பன் கழகம் பிரான்சு நடத்தும்
பதினெட்டாம் ஆண்டு
தெய்வமாக்கவி
கம்பன் விழா

நாள்
21.09.2019 சனிக்கிழமை
22.09.2019 ஞாயிற்றுக் கிழமை

இடம்

Le Gymnase Victor Hugo
rue Renoir
95140 Garges les Gonesse
France          

அனைவரும் வருகவே! அருந்தமிழ் பருகவே!

தமிழ்த்திருமணம்

நம்முடைய பயிலரங்கப் பாவலர் நெய்தல் நாடன் அவர்களுக்கும் திருமிகு அபராசிதா அவர்களுக்கும் 01.09.2019 அன்று பிரான்சில் தமிழ்த் திருமுறை நெறியில் திருமணம் நடைபெற்றது. திருமுறைப் பாடல்களை ஓதி அடியோன் இத்திருமணத்தை நடத்திவைத்தேன். என்றன் தலைமாணாக்கர் பாவலர் கவிப்பாவையும், பாவலர் மணியன் செல்வியும் எனக்குத் துணையாக இருந்து திருமணத்தை நடத்திவைத்தனர்.
 
மணமக்கள்
குகதாசனும் அபராசிதாவும்
தமிழாக வாழியவே!
 
நேரிசை வெண்பா
 
நம்பி குகதாசன் நங்கை அபராசிதா
அம்மி படைத்தே அருந்ததியைக் - கும்மிட்டே
இல்லறம் ஏற்றார்! இனிய தமிழ்மணக்கும்
சொல்லறம் ஏற்றார் சுவைத்து!
 
வியப்பகவல்
 
பூமணங் காணும் பாமண அன்பர்!
காமண வாழ்வில் களிக்கச் சேர்ந்தார்!
இல்லறம் ஏற்கும் இன்மண மக்கள்
நல்லறம் யாவும் நலமுறக் கொள்க!
அருங்குக தாசனும் அபராசிதாவும்
பெருங்குணப் பேறுகள் பெற்று வாழ்க!
தங்க மாட்சி தழைத்து வெல்க!
பொங்கும் புகழே மின்னச் செய்க!
அன்பே அகமா ழாட்சி கொண்டு
கன்னல் கவிகள் கமழக் காண்க!
வண்ண நலமும் வாழை வளமும்
எண்ணம் தேனா ழினிப்பும் பெறுக!
அறமே உயிரா யணைத்துக் காக்கும்
திறமே திகழ்க! வேண்டும் வரங்கள்
மேவ வேண்டும்! காதல் குயில்கள்
கூவ வேண்டும்! கொஞ்சும் செல்வம்
நெஞ்சம் நிறைந்து நெகிழ வேண்டும்!
தஞ்சம் தமிழே! தவமாம் குறளே!
பாட்டின் அரசன் கூட்டிய கவிதை
சூட்டும் நெறியைச் சுவைத்து வாழ்கவே!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
நிறுவுநர்
கம்பன் கழகம், பிரான்சு
தலைவர்
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
01.09.2019

samedi 24 août 2019

இரத பந்தம்


பாட்டரசரின் பெருந்தேர் ஓவியக்கவிதை
 
இத்தேரின் வடிவமைப்பு என்னால் உருவாக்கப்பட்டதாகும். முன்னோர் வடிவமைத்த தேர்கள் பதினாறையும் விட இத்தேர் பெரியதாகும். இத்தேரின் உயரம் இருபத்தைந்து கட்டங்களைக் கொண்டது. தேரின் சக்கரங்கள் இரண்டு குறட்பாக்களில் அமைந்துள்ளன. இரண்டு குறட்பாவின் ஈற்றெழுத்தும், தேர்ப்பாடலின் முதலெழுத்தும் ஈற்றெழுத்தும் ஒன்றி அமைகின்றன.
 
இரண்டு சக்கரங்களில் அமைந்த குறள்வெண்பாக்கள், சக்கரத்தின் நடுவில் தொடங்கி உள்வட்டத்தைச் சுற்றிப் பின் மேல் வட்டத்தைச் சுற்றித் தேரின் தொடக்கவெழுத்தில் [பு] நிறைவுறும்.
 
கலிவெண்பாவில் அமைந்த தேரின் பாடல் தேரின் அடியில் தொடங்கி இடவலமாகச் சுற்றிச்சுற்றி மேலேறி உச்சியிலிருந்து இறங்கினால் நிறைவுறும்.
 
தேரின் மேற்றட்டில் அமைந்த குறட்பாவில் என்னுடைய வேண்டுகோள் உள்ளதைக் காண்க.
 
கலிவெண்பா
 
புதுப்பார் படைக்கப் புனை..பண்! தமிழே!
முதுமை கமழு மரபே! - புதுமை
வழியே! படரும் வளமே! மதுர
மொழியே! உலகின் முதலே! - பொழிலே!
உயர்வை யளிக்கு மொளியே! இறையே!
வியத்திருவே! வெல்லு மறமே! - இயற்கை
யெழிலே! மிகுபசுமை யின்பமே! தாயே!
அழகே! அமுதே! அருளே! - பழமையைக்
காத்திடும் வாழ்வே! தொழுங்கலையே! வேரடர்ந்து
பூத்த கொடியே! புகழே!கண் - கோத்தினிக்கும்
மாண்பே! நனிபொற்பே! வண்ணக் கவிவெற்பே!
கேண்மை யுழவே! செழுமையே! - மேன்மையே!
வான்மழையே! சிந்தை மணக்குந் தகையே..நீ
தேன்கல மே!பண்ணே நல்கியென் - னுான்வாழ்
மலர்மணமே! புண்ணியமே! ஓத வுளமே
நலமே மிகுமே! பெரும்பேர் - நிலமே!
கதிரே! கவிவனமே! பாகுறுமின் யாழே!
நதியே! நயமே! கலைநற்கா வே!இன்பஞ்
சேர்..தாயே! தா.. சாத னம்!வழங்கும் கண்ணிமையால்
சீர்மைமனம்! தேறிட வை!நன் மதுவே!
புதுவைமண் சாற்றும் புலமை - பொதுமை
பதிய மொழிக படைப்பு!
 
சக்கரத்தில் அமைந்த குறள்
 
1.
பொன்னின் புதுப்பொலி வே!பூந்தேன் காரிகையே!
கன்னித் தமிழே..நீ காப்பு!
 
2.
தங்கத் தமிழே! தவமொழியே! செங்காந்தல்
பொங்கும் புகழே!நீ காப்பு!
 
தேரின் மேற்றட்டில் அமைந்த குறள்
 
கனிந்த தமிழே! கனக மணியே!
இனமே மகிழ வெழு!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
24.08.2019

dimanche 18 août 2019

இரத பந்தம்


தேர் ஓவியக் கவிதை 16
 
பதின்சீர் ஆசிரிய விருத்தம்
 
வேர்கனத்தோ டும்வன்மை காட்டுகவே! 
  விருந்தேயூண் சுவைதேமா
   நீ!நற்சு ளைநீ!செய்க பொங்கக்
     கனிதிருச்சொல், சீர்விகமே!
சீர்யாவும் வண்மேவு கண்ணாகக்
  கண்பொங்குந் திருவருளைத்
   தேனருள்கவி மாதே..நீ சீர்த்தமர்ந்து
     வாழ்வருள்வாய்! மாண்பருள்வாய்!
மார்பொங்கிக் கருக்கமழ்ந்து துணிவேயெம்
  மதியாழ்ந்து மாய்வுவல்ல
   மனங்குணந்தந் து,குன்றாய்மல் லு,திருவாள்தந்
     தெம்புகழ்மின் ன,த்தமிழ்வாழ்
கார்கனத்த கூத்தர்தம் மனம்பொங்கித்
  கருக்கமழ்ந்து மிகுந்துகற்க
   கலைபொங்கக் கவிபொங்கக் கண்பொங்குந்
     திருவருளை யூட்டுகவே!
 
நான்காரச் சக்கரம்
  
வஞ்சி விருத்தம்
  
தாயே..நீ கவிவானே..தா!
தானே..வா மதிநாவே..தா!
தாவே..நா[ன்] அறு தாழே..தா!
தாழே..தா! தகை நீயே..தா!
  
தாவு - பகை
தாழ் - திறவுகோல்
தாழ் - பணிவு
  
மாதாவே வாழ்வே தாமா!
மாதாவே ஆய்வே தாமா!
மாதாவே ஆழ்வே தாமா!
மாதாவே ஆர்வே தாமா!
  
ஆழ்வு - ஆழம்
ஆர்வு - நிறைவு
  
இத்தேரின் சக்கரங்கள் நான்கார ஓவியக்கவிதையில் அமைந்துள்ளன. வஞ்சி விருத்தப் பாடல் 32 எழுத்துக்களைப் பெறும். சக்கர ஓவியம் 17 எழுத்துக்களைப் பெறும். தேரில் அமைந்த பதின்சீர் விருத்தம் 237 எழுத்துக்களைப் பெறும். ஓவியம் 206 எழுத்துக்களைப் பெறும். மூன்று பாடல்களும் சேர்ந்து 301 எழுத்துக்களைக் கொண்டுள்ளன. ஓவியம் 206 எழுத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது.
 
பதின்சீர் விருத்தம் தொடங்கிய இடத்திலேயே முடிவதைக் காணலாம். தேரின் கீழே 'வே' என்ற இடத்தில் விருத்தம் தொடங்கி மேலேறி இடப்பக்கம் வலப்பக்கம் என மாறி மாறி மேலேறித் தேர்த்தட்டின் இடது முனையிலிருந்து 4 கட்டங்கள் இறங்கி நேராகத் துாணேறி அங்கிருந்து நான்கு கட்டங்கள் இறங்கித் தேரின் மேல் தட்டில் சென்று வலது இடது என மேலேறி உச்சியை அடைந்து, அங்கிருந்து நேரே கீழிறங்கி வலது பக்க மேல் தட்டு முனைக்குச் சென்று 4 கட்டங்கள் மேலேறி அங்கிருந்து துாணிறங்கி, 4 கட்டங்கள் மேலேறித் தேரின் கீழ்த் தட்டு மையத்திலிருந்து இறங்கித் தொடங்கிய இடத்தில் நிறைவுறும்.
 
சித்திரக்கவி இலக்கியங்களில் கண்டுணர்ந்த 16 வகைத் தேர்களையும் இங்கு நான் பாடியுள்ளேன். பிரான்சு கம்பன் கழகத்தின் 19 ஆம் ஆண்டு கம்பன் விழா 21.09.2019 அன்று நடைபெறவுள்ளது. கம்பன் விழா நிறைவுற்றதும் மற்றுமுள்ள சித்திரங்களை எழுதுகிறேன்.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
18.08.2019