samedi 28 mars 2020

இரு சொல் எழிலணி வெண்பா


வெண்பா மேடை - 160
 
இரு சொல் எழிலணி வெண்பா
 
இரண்டு வினாக்களுக்கு ஒரு விடை வரும்படியாகப் பாடுவது இரு சொல் எழிலணி வெண்பாவாகும்.
 
ஓங்கி அளந்ததெது? ஓதுகுறள் பேரழகாய்த்
தாங்கும் அளவெது தங்கமே! - வீங்குபுகழ்ச்
சீரூட்டும்! செம்மைச் செழிப்பூட்டும் ஈரடியே!
பேரூட்டும் போற்றிப் பிடி!
 
கருத்துரை
 
'ஓங்கி உலகலளந்த உத்தமன் பேர்பாடி' எனக் கோதையின் திருப்பாவை உரைக்கும். ஓங்கி உலகத்தை அளந்தது திருமாலின் ஈரடி. குறள்வெண்பா ஈரடி. நெடியவனின் திருவடியையும், திருக்குறளையும் போற்றிக் கைபிடித்தால் சீர் பெருகும், வாழ்வு செழிக்கும். பேர் மேவும்.
 
இரு சொல் எழிலணி வெண்பா ஒன்று பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
28.03.2020


dimanche 22 mars 2020

நொண்டிச் சிந்து

சிந்துப்பா மேடை - 6
 
நொண்டிச் சிந்து
 
பெயர் விளக்கம்
 
நொண்டுதல், ஒரு காலும் மற்றொரு காலும் நீளம் குறைந்தும் கூடியும் இருப்பதால் உண்டாவது. அடி வைக்கும் அளவிலும் கூடுதல் குறைதல் உண்டாகும். நொண்டிச் சிந்தின் ஓரடியில் முதல் அரையடி இரண்டாம் அரையடியைவிடக் குறைந்திருப்பதால் இப்பெயர் பெற்றது என்றுரைபார். இக்கருத்துச் சரியன்று. இப்பாடலின் ஓரடியின் இரண்டு அரையடிகளும் சமமான இசைப்பா அசைகளைக் கொண்டவை. ஒவ்வொரு சீரும் நான்கு அசைகளைப் பெற்று இரண்டு அரையடிகளும் சமமாக நடக்கும்.
 
களவாடியதனால் தண்டனையாகக் கால்வாங்கப்பட்டு, நொண்டியாகிப் போன கள்வனின் கதையை நொண்டி நாடகம் என்ற பெயரில் சென்ற நுாற்றாண்டுகளில் நடத்தப்பட்டது. அந்த நாடகத்தில் நொண்டியானவன் பாடும் பாடல் நொண்டிச் சிந்து எனப் பெயர் பெற்றது.
 
சிந்துப் பாக்களில் அமைந்திருக்கின்ற சீர்களில் உள்ள உயிர்க்குறில்[அ] , உயிர்நெடில்[ஆ], மெய்யோடு கூடிய குறில்[க], நெடில்[கா] ஆகிய ஒவ்வோர் உயிரும் ஓரசையாகும்.
 
கலைமகளே!
 
1.
அருங்கவி புலவனை யே... - அவனியில்
அலையுறப் புரிவதேன் கலைமக ளே...
பெருஞ்சுவை கனியினை யே... - தரைதனில்
பிழிந்திடும் பழியுமேன் மொழிமக ளே...
 
2.
கொடியவர் உறவினை யே... - மனமுறக்
கொடுத்ததும் துயருற விடுத்தது மேன்...
அடியவர் அருளமு தே... - அருமகன்
அடைநலம் உறுதடை படைத்தது மேன்...
 
3.
கடைநிலை நபர்களை யே... - உயர்வெனக்
கருதுவ தோ.மனம் உருகுவ தோ...
தடைநிலை செயல்களை யே... - மகிழ்வெனத்
தரிப்பது வோ.துயர் விரிப்பது வோ...
 
4.
நறுமலர் வனத்திடை யே... - ..சிறு
நரிபல புகுந்தடம் புரிவது வோ...
திருமலர் மனத்தவ ளே... - .உன்னருள்
திகழொளி எனையுற அகமிலை யோ...
 
5.
நிலமுறு வா.ன்மழை யால்... - வளமுறு
நிலையுறு மே.புவி கலையுறு மே...
நலமுறு கவிமழை யால்... - எனதுயிர்
நனைந்திட வே.அருள் புனைந்திடு வாய்...
 
6.
இனமொளிர் செயலா.ற் றி... - .நாளும்
எழுமனம் இருளதில் முழுகுவ தோ...
மனமொளிர் கவிமக ளே... - .உன்மகன்
மதியொளி குறையுற விதியுள தோ...
 
7.
பணியொளிர் புலவனு ளம்... - சிறுநொடி
பாழ்நிலை அடைவது சூழ்நிலை யோ...
அணியொளிர் தமிழ்மக ளே... - .உன்மொழி
அகமுறும் எனக்கினி நிகரிலை யே!
 
8.
ஆ.சையின் சுழற்சியி லே... - .என்னுயிர்
அடிமுதல் முடிவரை துடிப்பது வோ...
ஓ.சையின் இசைமக ளே... - .உன்னருள்
ஓங்கிட உளமுறும் தீங்கறு மே...
9.
கற்பொளி அருளிடு வாய்... - கலையொளி
கவினுற எனதுளம் தவழ்ந்திடு வாய்...
பொற்பொளி புலமையி னால்... - ..என்றும்
புகழொளி வீ.சிடும் தகைதரு வாய்!
 
10.
உன்.னடி தொழுதிடு வேன்... - ..இன்ப
உயர்தமிழ் உவப்புற நயந்தருள் வாய்...
பொன்.னடி சுடர்மக ளே... - ..என்றன்
புலமுறும் உணர்வினில் வலம்வரு வாய்...
 
[பாட்டரசர்]
 
நொண்டிச் சிந்து என்னும் நாட்டுப்புறப் பாடல்வகையில் பத்துக் கண்ணிகள் பாடியுள்ளேன். ஓரடியில் எட்டுச் சீர்கள் இருக்கும். மேலுள்ள முதல் கண்ணியில் 'அருங்கவி' என்பது முதல் 'கலைமகளே' என்பது வரையில் ஓரடி. 'பெருஞ்சுவை' என்பது முதல் 'மொழிமகளே' என்பது வரை இரண்டாம் அடி.
 
இரண்டு எண்சீரடிகள் ஓர் எதுகையால் தொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.
 
ஒவ்வோர் ஐந்தாம் சீரிலும் மோனை அமைந்திருக்கும்.
 
நான்மை என்னும் தாளநடையுடன். [ஒவ்வொரு சீரிலும் நான்கு அசைகள் இருக்கும்]
 
நான்காம் சீரில் தனிச்சொல் அமையும்.
 
மூன்றாம் சீரிலும், எட்டாம் சீரிலும் ஒரே உயிர் இருக்கும், அவ்வுயிர் அளபெடுத்து நீண்டு ஒலிக்கும். [அளபெடுக்கும் ஒவ்வோர் எழுத்தும் ஓரசையாகும்]
 
பாடும்போது இசை நீளும் இடங்களைப் புள்ளியிட்டுக் காட்டப்படும். எழுதும்போது இப்புள்ளிகள் இடுவதில்லை. கற்போர் உணரும் பொருட்டு மேலுள்ள பாடலில் அசை நீளும் இடங்களில் புள்ளியிட்டுள்ளேன்.
 
இலக்கணம்
 
எண்சீர் அடிகள் இரண்டோர் எதுகையாய்,
ஐந்தாம் சீர்தொறும் மோனை அமைந்து,
நான்மை நடையுடன், நாலாஞ் சீரில்
தனிச்சொல் தழுவி இனித்திட நடப்பது.
நொண்டிச் சிந்தென நுவலப் படுமே.
   
நாலசைத் தனிச்சொல் நடுவே மடுத்தலும்,
ஐந்தாஞ் சீரிலும் ஏழாம் சீரிலும்
எதுகை பெறுதலும் எழில்மிகத் தருமே.
  
[முனைவர் இரா. திருமுருகனார், சிந்துப் பாவியல் - 35. 36]
  
நொண்டிச் சிந்துகளில் நாலாம் சீராக நடுவே வரும் தனிச்சொல் நான்கு உயிர்ளைப் பெற்றுவருவதும், ஒவ்வோரடியின் ஐந்தாம் சீரிலும், ஏழாம் சீரிலும் எதுகை பெற்றுவருவதும் அப்பாடலுக்கு மிகுந்த அழகை அளிக்கும்.
   
இன்றைய நொண்டிச் சிந்துக்களில் தனிச்சொற்கள் பெரும்பாலும் ஈரசைச் சொற்களாக உள்ளன. ஓரசைச் சொற்கள் அருகி வருகின்றன.
 
அத்தின புரமுண் டாம் - இவ்
வவனியி லேயதற் கிணையிலை யாம்!
பத்தியில் வீதிக ளாம் - வெள்ளைப்
பனிவரை போற்பல மாளிகை யாம்!
முத்தொளிர் மாடங்க ளாம் - எங்கும்
மொய்த்தளி சூழ்மலர்ச் சோலைக ளாம்!
நத்தியல் வாவிக ளாம் - அங்கு
நாடும்இ ரதிநிகர் தேவிக ளாம்!
 
[மகாகவி பாரதியார், பாஞ்சாலி சபதம் - 7]
 
இதில் 'வெள்ளை', 'எங்கும்', 'அங்கு' என ஈரசைச்சொற்கள் பெரும்பாலும் தனிச்சொல்லாக உள்ளன. 'இவ்' என்னும் ஓரசைச்சொல் அருகி வந்தது.
 
விரும்பிய பொருளில் 'நொண்டிச் சிந்துவில்' இரண்டு கண்ணிகள் பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்,
கம்பன் கழகம், பிரான்சு,
தொல்காப்பியர் கழகம், பிரான்சு.
21.03.2020.

lundi 9 mars 2020

ஆனந்தக் களிப்பு

பண்ணிசைப் பைந்தமிழே!
 
நற்குறள் பாதையை நாடு - தம்பி
  நாற்றிசை போற்றிட நன்னடை போடு!
பொற்புடைச் சீரினைப் பாடு - பொல்லாப்
  பொய்மையைப் போக்கிடப் போரிடக் கூடு!
சொற்றிறம் பூத்துளம் ஆடு - மேடை
  சொக்கிடக் சொக்கிடத் தேன்கவி சூடு!
பற்பல பூக்களின் காடு - தமிழ்
  பண்மது வூறிடும் பார்இலை ஈடு!
 
நம்மொழி செம்மொழி யாகும் - தம்பி
  நாடிநாம் கற்றிட நல்லறம் மேவும்!
இம்மெனும் முன்கவி தோன்றும் - மனம்
  ஏந்திநாம் ஏத்திடப் பன்னலம் ஊன்றும்!
அம்மனின் பேரருள் பூக்கும் - என்றும்
  ஆயிரம் ஆயிரம் தொன்மையைக் காக்கும்!
அம்மணி சூடியே மின்னும் - தமிழ்
  ஆடெழில் நாட்டியம் பீடெலாம் பின்னும்!
 
முன்மொழி நம்மொழி சாற்று - தம்பி
  முத்தொளிர் முத்தமிழ் மூச்சுறும் காற்று!
பொன்மொழி நம்மொழி ஓது - இந்தப்
  பூமியில் எங்கினும் ஈடிணை யேது?
வன்மொழி மார்புற ஓங்கும்! - மலர்
  மென்மொழிச் சீருற மேதினி ஏங்கும்!
நன்னெறி பூத்திடும் காடு - தமிழ்
  நல்வழி காத்திடும் நற்றவ வீடு!
 

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்,
கம்பன் கழகம், பிரான்சு,
தொல்காப்பியர் கழகம், பிரான்சு.
09.03.2020.

dimanche 1 mars 2020

நொண்டிச் சிந்து


திருமலைச் செல்வன்
[நொண்டிச் சிந்து]
 
1.
திருமலை அருள்பெற வே - செம்மை
செழித்திடும் நெறியினில் கொழித்திடு வாய்!
பெருமலை அழகனை யே - உள்ளம்
பிணைந்திட அறமெனும் அணையுறு வாய்!
 
2.
அமுதினை அருந்திட வே - திருமால்
அடிகளை மனமதில் பதித்திடு வாய்!
குமுதினை நிகர்த்தது வே - நல்லகம்
குளிர்ந்திட அணிந்திடு மிளிர்ந்திடு வாய்!
 
3.
பொழில்கமழ் கனிமலை யே - எங்கும்
புகழொலி பரவிடும் நிகரிலை யே!
எழில்கமழ் மனமுற வே - என்றும்
இசைத்திடு! வினையுறும் வசையறு மே!
 
4.
பொறிவண்டு சுழன்றிடு மே - மலரில்
பொழுதெலாம் சுவைமது ஒழுகிடு மே!
நெறிகொண்டு நெகிழ்ந்திடு மே - நெஞ்சம்
நிறைகொண்டு திருப்பதம் உறைந்திடு மே!
 
5.
குளிர்காற்றுத் தழுவிடு மே - வாழ்வின்
குணமோங்கக் குறைநீங்க மணமிடு மே!
ஒளிர்முத்துச் சரமிடு மே - உற்ற
உயிரோங்க உறவோங்கப் பயனிடு மே!
 
6.
பொன்னொளி மின்னிடு மே - கண்டு
புரைமனப் பிழையற மறையுறு மே!
இன்னொலி செவியுறு மே - வேயின்
இசையொலி காற்றுறும் திசையுறு மே!
 
7.
தேருலாக் காட்சியி லே - உள்ளம்
திளைத்திடு மே!இன்பம் விளைத்திடு மே!
சீருலா மாட்சியி லே - வாழ்வு
சிறந்திடு மே!செவ்வான் திறந்திடு மே!
 
8.
ஒருநொடிப் பார்வையி லே - மாயோன்
உருவெழில் உயர்வினை அருளிடு மே!
திருவடி உறவினி லே - உயிர்கள்
கருவடி நிலையற உருகிடு மே!
 
9.
சங்குடன் சக்கர மும் - கைகள்
தாங்கிடப் பழவினை நீங்கிடு மே!
இங்குயிர்த் துாய்மையி னால் - நன்மை
தேங்கிடத் திருவருள் ஓங்கிடு மே!
 
10.
நெடியவன் நினைவினி லே - ஒன்றி
நிலையுற நிம்மதி தலையுறு மே!
கொடியவர் பகையறு மே - தொண்டர்
குலமுறும் பெருவரம் குலவிடு மே!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்,
கம்பன் கழகம், பிரான்சு,
தொல்காப்பியர் கழகம், பிரான்சு.
01.03.2020.

samedi 29 février 2020

கேட்டலும் கிளத்தலும்கேட்டலும் கிளத்தலும்
 
சொன்னபடிச் செய்தான் - சொன்னபடி செய்தான்
இவற்றில் எது சரி?
 
பாவலர் தென்றல்
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
வினையை அடுத்துவரும் படி என்ற சொல்முன் வல்லினம் இயல்பாய் வரும். சொன்னபடி செய்தான், வரும்படி சொன்னான், போகும்படி கேட்டான்.
 
பெயரை அடுத்து வரும் படி முன் வல்லினம் மிகும். முறைப்படிச் செய்வான். சட்டப்படிக் குற்றம்.
 
சுட்டையும் வினாவையும் அடுத்து வரும் படி முன் வல்லினம் மிகாமலும் வரும், மிகுத்தும் வரும். அப்படி செய், அப்படிச் செய், இப்படி பார், இப்படிப் பார், எப்படி போவாய், எப்படிப் போவாய்.
 
அப்படி போகாதே! இப்படிச் சென்றிடுவாய்!
தப்படி இன்றித் தமிழ்தருவாய்! - செப்பும்
பெயர்வினை ஆய்ந்திடுவாய்! பீடுதமிழ் காப்பாய்!
எழிலணை செய்வாய் இசைந்து!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் - பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் - பிரான்சு
29.02.2020.

சிந்துப்பா மேடை - 4


சிந்துப்பா மேடை - 4
 
ஆனந்தக் களிப்பு
 
எடுப்பு
வெண்மதி வந்தது விண்ணில் - பொங்கித்
தண்ணதி பாயுது தண்டமிழ்ப் பண்ணில்!
      [வெண்மதி]
 
முடிப்பு
1.
பொன்முகப் பேரெழில் காட்டி - முன்னே
  போகிறாள் கொஞ்சிடும் ஆசையைக் கூட்டி!
என்னகக் காதலை மூட்டி - நாளும்
  ஏங்கிடச் செய்கிறாள் இன்னிசை மீட்டி!
      [வெண்மதி]
 
2.
அன்னத்தின் நன்னடை கொண்டாள் - என்றன்
  அங்கத்தைப் பார்வையால் அள்ளியே உண்டாள்!
கன்னத்தின் மென்மலர்ச் செண்டாள் - கவி
  கம்பனின் சொற்களில் போதையைக் கண்டாள்!
      [வெண்மதி]
 
3.
பஞ்செனும் நெஞ்சினை உற்றாள் - இன்றேன்
  பாகெனும் பேச்சினை யாரிடம் கற்றாள்!
பிஞ்செனும் மென்விரல் பெற்றாள் - காதல்
  பித்தேற்றி வாட்டிடும் பெண்கொண்ட நற்றாள்!
      [வெண்மதி]
 
4.
எத்தனை எத்தனை எண்ணம் - வானில்
  ஏறியே நீந்திடும் பற்பல வண்ணம்!
தித்திக்கும் இன்மதுக் கிண்ணம் - அவள்
  தீண்டிடத் தீண்டிடத் தேன்சுவை நண்ணும்!
      [வெண்மதி]
 
5.
மூடி மறைப்பதும் ஏனோ? - மனம்
  வாடிக் கிடப்பதும் நன்னெறி தானோ?
ஓடிக் குதிப்பதும் மானோ? - இங்குப்
  பாடிப் படைப்பதும் பைந்தமிழ்த் தேனோ?
      [வெண்மதி]
 
இது 'ஆனந்தக் களிப்பு' என்னும் சிந்துப்பா. ஒவ்வொரு அடியும் எட்டுச் சீர்களைப் பெற்றிருக்கும். 'பொன்முக' என்பது முதல் 'கூட்டி' என்பது வரை ஓரடி. ஒவ்வொரு சீரும் மூன்று உயிர்களைக் கொண்டிருக்கும். மூன்றாம் சீரில் இரண்டு உயிரே இருந்தாலும் மற்றும் ஓர் உயிர் அளவு அது நீண்டு இசைக்கும். அதன்பின் தனிச்சொல்லைப் பிரித்துக்காட்டும் சிறுகோடு. அதன்பின் முன்சீரின் இறுதி உயிரே மேலும் ஓர் உயிர் அளவு நீண்டு இசைக்கிறது. அதன்பின் இரண்டு உயிர் உள்ள நான்காம் சீா். எட்டாம் சீரும் இரண்டு உயிர். அதுவும் மேலும் ஓர் உயிர் அளவு நீண்டு இசைக்கிறது.
 
இத்தகைய இரண்டு அடிகள் ஒரே எதுகையில் அமைந்து ஒவ்வொரு அடியிலும் ஒன்று, ஐந்தாம் சீர்களில் மோனை பெறுவது ஒரு கண்ணி. அடிதோறும் மூன்று எட்டாம் சீர்களில் காட்டி, கூட்டி, மூட்டி, மீட்டி என இயைபு அமைய வேண்டும்.
 
இப்படிப்பட்ட ஓர் அடி மட்டும் ஐந்தாம் சீரில் எதுகையோ மோனையோ பெற்று எடுப்பு அமையும். இரண்டடிக் கண்ணிகளே முடிப்புகளாக வரும். எத்தனை முடிப்புகளும் எழுதலாம்.
 
தாயுமானவர், வடலுார் வள்ளலார், பாரதியார், பாவேந்தர் முதலியோர் ஆனந்தக் களிப்புப் பாடி இருக்கிறார்கள். கடுவெளிச் சித்தரின் ஆனந்தக் களிப்பில் சிறப்பான இயைபுத் தொடையைக் காணலாம்.
 
விரும்பிய பொருளில் ஆனந்தக் களிப்பு ஒன்றைப் பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்,
கம்பன் கழகம், பிரான்சு,
தொல்காப்பியர் கழகம், பிரான்சு.
29.02.2020.

dimanche 16 février 2020

வெண்பா மேடை - 158 - 159


வெண்பா மேடை - 158

காலோடி நடக்கும் வெண்பா!

வன்பாடல் செய்துறுக! வான்பாணி கண்டிடுக! 
நன்னாடல் நன்கறிக! நல்லுழைப்பு - என்றும்
உயர்வளிக்கும் சீர்வாழி உற்றிடுக! நன்றே
பயிரளிக்கும் கல்வி பயின்று!

இவ்வெண்பாவில் உள்ள கால்கள் [ா] நீங்கிய பின்னே வெண்பா இலக்கணம் சரியாக வரவேண்டும். வேறு பொருள் தரவேண்டும். கால்நீங்குவதால் 'காலோடி நடக்கும் வெண்பா' எனப் பெயர் வைத்தேன். 

பாணி - காலம்
நாடல் - ஆராய்தல்

நன்றே பயிர் விளையும் கல்வியைப் பயின்று வன்மைதரும் பாடல் படைத்திடுக. விளைக்கின்ற வானிலையை [பாணி- காலம்] அறிந்திடுக. மண்ணையும், விதைகளையும் ஆராய்ந்து[நாடல்] தெளிந்திடுக.  என்றும், நல்லுழைப்பால் உயர்வளிக்கும் சீர்கமழும் வாழ்த்துகளை  உற்றிடுக.

காலோடிய வெண்பா

வன்படல் செய்துறுக! வன்பணி கண்டிடுக! 
நன்னடல் நன்கறிக! நல்லுழைப்[பு] - என்றும்
உயர்வளிக்கும் சீர்வழி உற்றிடுக! நன்றே
பயிரளிக்கும் கல்வி பயின்று!

பாடல் - படல்
பாணி - பணி
நாடல் - நடல்
வாழி - வழி

நன்றே பயிர் விளையும் கல்வியைப் பயின்று பயிரைக் காக்கும் வன்மைப்படல் படைத்திடுக. வல்ல பணியை அறிந்திடுக. பயிர் நடலை நன்கறிக. என்றும், நல்லுழைப்பால் உயர்வளிக்கும் சீர்வழியை உற்றிடுவாய்.

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
16.02.2020

வெண்பா மேடை - 159

கால் முளைத்து நடக்கும் வெண்பா!

பண்டு கதையறிக! பட்டுக் கலையறிக!
தண்டு வினையறிக சந்தமுடன் - கண்டலுறும்
மண்ணறிக! நன்மன வன்னறிக! என்னுயிரே
பண்ணறிக நன்றே படித்து!

இவ்வெண்பாவில் காலுடைய சொற்கள் இல்லை. சில சொற்களில் கால்[ா] சேர்ந்தபின்னே  வெண்பா இலக்கணம் சரியாக வரவேண்டும். வேறு பொருள் தரவேண்டும். கால்சேர்வதால் 'கால் முளைத்து நடக்கும் வெண்பா' எனப் பெயர் கொடுத்தேன்.

பண்டு - நீதி
சந்தம் - அழகு
கண்டல் - தாழை
பண் - நிறை

என்னுயிரே நன்றே படித்து, நீதிநெறிக் கதையறிவாய். பட்டுடைக் கலையறிவாய். அழகடைய தண்டுணவின் செயலறிவாய்.  தாழை மணக்கும் மண்ணறிவாய். நன்மனத்தின் வன்மை யறிவாய்.  நிறையறிவாய்.

கால் முளைத்த வெண்பா

பாண்டு கதையறிக! பாட்டுக் கலையறிக!
தாண்டு வினையறிக! சாந்தமுடன் - காண்டலுறும்
மாண்ணறிக! நன்மான வான்னறிக! என்னுயிரே
பாண்ணறிக நன்றே படித்து!

பண்டு - பாண்டு
பட்டு - பாட்டு
தண்டு - தாண்டு
சந்தமுடன் - சாந்தமுடன்[அமைதி]
கண்டல்[தாழை] - காண்டல்[வணங்குதல்]
மனம் - மானம்
வன் - வான்
பண்[நிறை] - பாண்[இசைப்பாட்டு]

என்னுயிரே நன்றே படித்துப் பாண்ரங்கனின் கதையறிவாய். பாட்டுக் கலையறிவாய். தாண்டும் பயிற்சி அறிவாய். அமைதியுறத் தாழை மணக்கும் மண்ணறிவாய். நன்மானவான் அறிவாய்.  இசைப்பாட்டறிவாய்.

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
16.02.2020

samedi 15 février 2020

வெண்பா மேடை - 157  

படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: புல், வெளிப்புறம் மற்றும் இயற்கை
வெண்பா மேடை - 157
 
கொம்படைந்த வெண்பா
 
கொம்புடைந்த வெண்பாவுக்கு முரணாக அமைவது கொம்படைந்த வெண்பாவாகும்.
'செ, சே, சொ, சோ, சௌ' [எகரம், ஏகாரம், ஒகரம், ஓகாரம், ஓளகாரம்] ஆகிய எழுத்துக்கள் கொம்பேற்று வரும். 'சாலை' என்ற சொல் கொம்பேற்றால் சோலை யாகும். இவ்வாறு கொம்பில்லாச் சொல்லையும் கொம்படைந்தபின் பின் வரும் சொல்லையும் கொண்டு பாடப்படுவது 'கொம்படைந்த வெண்பா' வாகும்.
 
கொம்பிலா்லா சொல்லும் கொம்படைந்த சொல்லும் அதன் மற்றப் பெயர்களை ஏற்றுப் பாடலில் அமைய வேண்டும்.
 
கீழ்காணும் பாடலில் 'தாள்' என்ற சொல் 'கால்' எனும் பெயரில் வந்துள்ளது. 'தோள்' என்ற சொல் 'புயம்' என்று வந்துள்ளது.
 
காலிங்குக் கொம்படைந்து காட்டும் புயமாகும்!
ஆலிங்குக் கொம்படைந்து மாராகும்! - பாலிங்குக்
கட்டுணவும் நல்லரசும் காணும்! பசுவாழும்
கொட்டிலும் பேழையாம் கூறு!
 
கால் - தாள்
தாள் - கொம்படைந்தால் தோள்
 
ஆல் - நஞ்சு
நஞ்சு - நெஞ்சு [மார் - மார்பு]
 
பால் - பாதி
பாதி - பொதி, போதி
பொதி [கட்டுணவு]
போதி [அரசமரம்]
 
கொட்டில் - பட்டி
பட்டி - பெட்டி [பேழை]
 
கொம்படைந்த வெண்பா ஒன்று பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
15.02.2020

vendredi 14 février 2020

வெண்பா மேடை - 156


வெண்பா மேடை - 156

கொம்புடைந்த வெண்பா

'செ, சே, சொ, சோ, சௌ' [எகரம், ஏகாரம், ஒகரம், ஓகாரம், ஓளகாரம்] ஆகிய எழுத்துக்கள் கொம்பேற்று வரும். 'சோலை' என்ற சொல்லில் கொம்பு உடைந்துவிட்டால் சாலை யாகும். இவ்வாறு கொம்புடைய சொல்லையும் கொம்புடைந்தபின் பின் வரும் சொல்லையும் கொண்டு பாடப்படுவது 'கொம்புடைந்த வெண்பா' வாகும்.

கொம்புடைய சொல்லும் கொம்புடைந்த சொல்லும் அதன் மற்றப் பெயர்களை ஏற்றுப் பாடலில் அமைய வேண்டும்.

கீழ்காணும் பாடலில் 'சோலை' என்ற சொல் 'பொழில்' எனும் பெயரில் வந்துள்ளது. 'சாலை' என்ற சொல் 'வழி' என்று வந்துள்ளது.

பொழிலுற்ற கொம்புடைந்து போகுவழி காட்டும்!
தொழிலுற்ற கொம்புடைந்து சூட்டும் - விழிச்சாலம்!
பாங்கிதன் கொம்புடைந்து பானைப் பெயர்கூட்டும்!
துாங்கல்தன் கொம்புடைந்து நீறு!

பொழில் - சோலை
சோலை - கொம்புடைந்தால் சாலை [வழி]

தொழில் - வேலை
வேலை - கொம்புடைந்தால் வலை [சாலம்]
விழிச்சாலம் - கண்ணுடைய வலை - துளையுடைய வலை

பாங்கி - தோழி
தோழி - கொம்புடைந்தால் தாழி [பானை]

துாங்கல் - சோம்பல்
சோம்பல் - கொம்புடைந்தால் சாம்பல் [நீறு]

கொம்புடைந்த வெண்பா ஒன்று பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
14.02.2020

jeudi 13 février 2020

நிலாக் கண்ணி!


நிலாக் கண்ணி!
 
1.
வெள்ளை மனத்தழகி!
பிள்ளைக் குணத்தழகி!
கொள்ளை இனிமையடி - நிலவே!
தொல்லை தனிமையடி!
 
2.
விந்தை விழியழகி!
முந்தை மொழியழகி!
சிந்தை செழிக்குதடி - நிலவே!
நிந்தை கழிக்குதடி!
 
3.
தண்மை முகத்தழகி!
உண்மை அகத்தழகி!
பெண்மை ஒளிருதடி! - நிலவே!
கண்மை குளிருதடி!
 
4.
பின்னல் சடையழகி!
மின்னல் இடையழகி!
கன்னல் படைக்குதடி - நிலவே!
இன்னல் துடைக்குதடி!
 
5.
அன்ன நடையழகி!
கன்னச் சுவையழகி!
எண்ணஞ் சிறக்குதடி - நிலவே!
வண்ணம் பிறக்குதடி!
 
6.
வேல்சேர் அறிவழகி!
பால்சேர் பணியழகி!
மால்போல் மயக்குதடி - நிலவே!
நுால்போல் மணக்குதடி!
 
7.
கொஞ்சும் உளத்தழகி!
விஞ்சும் வளத்தழகி!
நெஞ்சம் உருகுதடி - நிலவே!
மஞ்சம் பெருகுதடி!
 
8.
ஆடை மிளிரழகி!
ஓடைக் குளிரழகி!
வாடை தழுவுதடி - நிலவே!
மேடை குலவுதடி!
 
9.
முத்துச் சரத்தழகி!
பத்துத் திறத்தழகி!
பித்துப் பிடிக்குதடி - நிலவே!
சித்துப் படிக்குதடி!
 
10.
தண்டைக் கழலழகி!
கொண்டைக் குழலழகி!
கெண்டை தவழுதடி! - நிலவே!
மண்டை சுழலுதடி!
 
11.
முல்லை நலத்தழகி!
தில்லை நிலத்தழகி!
கொல்லை மலருதடி - நிலவே!
தொல்லை வளருதடி!
 
12.
தேன்தரும் சொல்லழகி!
வான்தரும் வில்லழகி!
கான்தரும் வாசமடி! - நிலவே!
மாண்தரும் நேசமடி!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
09.02.2020

samedi 8 février 2020

பாவாணர்


மொழிஞாயிறு ஞா. தேவநேயப் பாவாணர்
 
எடுப்பு
 
பாவாணர் தனித்தமிழ்ப்
படைவாணர்! - எங்கள்
[பாவாணர்]
 
தொடுப்பு
 
நாவாணர் போற்றுகின்ற - நல்லதமிழ்
நடைவாணர்! - எங்கள்
[பாவாணர்]
 
முடிப்ப
 
உலகாளும் தமிழேந்தி
உறவாகி நின்றார்! - தமிழ்க்
குலமாளும் புகழேந்திக்
குருவாகி வென்றார்!
 
நிலமோதத் தமிழ்வேரை
நிறைவாக ஆய்ந்தார்! - தமிழர்
நலமேவப் பணியாற்றி
நறுமாக்கம் வேய்ந்தார்!
 
தனித்தோங்கும் தமிழென்று
தகைபாடிக் குதித்தார்! - கவிதை
நனித்தோங்கும் சுவையென்று
நயங்கோடி பதித்தார்!
 
தடைவென்று பகைவென்று
தமிழோங்கச் செய்தார்! - அன்று
படைவென்று புவியாண்ட
பணியாவும் நெய்தார்!
 
உயிர்தோன்றி வளர்ந்திட்ட
உயர்மண்ணைத் தெளிந்தார்! - மொழிப்
பயிர்தோன்றி வளர்ந்திட்ட
பயனாய்ந்து மிளிர்ந்தார்!
 
அயற்சொற்கள் அகன்றோட
அருஞ்சொற்கள் தந்தார்! - என்றும்
இயற்சொற்கள் இசைச்சொற்கள்
எடுத்தோதி வந்தார்!
 
இணையில்லாத் தமிழேந்தி
இசையோங்கப் பூத்தார்! - தடுக்கும்
அணையில்லா அறிவேந்தி
அறமோங்கக் காத்தார்!
 
கனவெல்லாம் தமிழாட்சி
கனிந்தோங்கக் கண்டார்! - நெஞ்ச
நினையெல்லாம் குறண்மாட்சி
நிறைந்தோங்கக் கொண்டார்!
 
அருநுால்கள் அளித்திங்கே
அணியூட்டும் நேயர்! - தமிழ்
தருநுால்கள் அனைத்திற்கும்
தகையூட்டும் தாயர்!
 
முதல்பூத்த தமிழே..நீ
முறைபூத்த மொழியாம்! - நுண்
மதிபூத்த அமுதே..நீ
மரைபூத்த எழிலாம்!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
07.02.2020

vendredi 7 février 2020

வெண்பா மேடை - 155வெண்பா மேடை - 155
 
கால் ஓடும் வெண்பா!
 
தமிழில் 'ா' இவ்வெழுத்தைக் 'கால்' என்று அழைப்பர். சோலை என்ற சொல்லில் கால் ஓடிவிட்டால் சேலை யாகும். இவ்வாறு காலுடைய சொல்லையும் காலோடிய பின் வரும் சொல்லையும் கொண்டு பாடப்படுவது 'கால் ஓடும் வெண்பா' வாகும்.
 
காலுடைய சொல்லும் காலோடிய சொல்லும் அதன் மற்றப் பெயர்களை ஏற்றுப் பாடலில் அமைய வேண்டும்.
 
கீழ்காணும் பாடலில் 'தார்' என்ற சொல் 'மாலை' எனும் பெயரில் வந்துள்ளது. 'மலை' என்ற சொல் 'வெற்பு' என்று வந்துள்ளது.
 
தாரின்தன் காலோடித் தண்டமிழில் வெற்பாகும்!
பாரின்தன் காலோடிப் பார்..மையம்! - காரின்தன்
நன்முரணும் காலோடி ஞானமுறும்! பார்வினையும்
இன்முறையில் நன்விழியாம் நாடு!
 
தார் - மாலை
மாலை - கால் ஓடியபின் மலை [வெற்பு]
 
பார் - நாடு
நாடு - கால் ஓடியபின் நடு [ மையம்]
 
கார் - இரவு
இரவின் முரண் காலை
காலை - கால் ஓடியபின் கலை [ஞானம்]
 
பார் என்னும் வினையைக் காண் என்றும் சொல்லலாம்
காண் - கால் ஓடியபின் கண் [விழி]
 
கால் ஓடும் வெண்பா ஒன்று பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
07.02.2020

mardi 4 février 2020

அண்ணா என்றால் தமிழென்பேன்!

படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 1 நபர், குளோஸ் அப்

அண்ணா என்றால் தமிழென்பேன்!
 
'ஒன்றே குலமாம்' நன்னெறியை
  உள்ளம் ஏற்றால் துயரேது?
'ஒன்றே இறையாம்' பொன்னெறியை
  உலகம் ஏற்றால் பகையேது?
நன்றே அண்ணா உரைத்தவழி
  நாடும் மண்ணில் குறையேது?
வென்றே வாழ உரமூட்டும்
  விந்தைத் தலைவன் மொழிகாப்போம்!
 
ஏழை சிரிப்பில் விண்ணிறைவன்
  இருப்பான்! குடிசை வாழ்மக்கள்
ஊழைப் போக்கும் உள்ளத்துள்
  ஒளிர்வான்! என்றன் இதயமெனும்
பேழைக் குள்ளே புகழ்அண்ணா
  பேரைத் தீட்டிக் காத்திடுவேன்!
தாழை போன்று மணம்வீசும்
  தமிழைப் பாடிக் கூத்திடுவேன்!
 
இந்தி எதிர்ப்புப் பெரும்போரை
  முந்தி நின்று நடத்தியதால்,
தொந்தி சாயும் துன்னரிகள்
  சுரண்டும் தீதைப் போக்கியதால்,
சந்தி யெங்கும் தமிழமுதைப்
  பந்தி யிட்டு முழங்கியதால்,
புந்திக் குள்ளே இனப்பற்றுப்
  பொங்கும்! அண்ணா புகழ்வாழ்க!
 
நொடிக்கும் பொழுதில் நற்பதிலை
  நுவன்ற ஆற்றல்! எந்நாடும்
படிக்கும் வண்ணம் பன்னுரையைப்
  படைத்த வன்மை! துன்புற்றுத்
துடிக்கும் மக்கள் வளமுறவே
  தொகுத்த சட்டம்! நற்றேனைக்
குடிக்கும் வண்டாய் நுால்தேடிக்
  குவித்த அண்ணா புகழ்வாழ்க!
   
அண்ணா என்றால் அறமென்பேன்!
  அண்ணா என்றால் அறிவென்பேன்!
அண்ணா என்றால் அழகென்பேன்!
  அண்ணா என்றால் அமுதென்பேன்!
அண்ணா என்றால் ஒளியென்பேன்!
  அண்ணா என்றால் உயர்வென்பேன்!
அண்ணா என்றால் தகையென்பேன்!
  அண்ணா என்றால் தமிழென்பேன்!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
04.02.2020

பேரறிஞர் அண்ணா


பேரறிஞர் அண்ணா
 
அண்ணா அளித்த நுால்யாவும்
  அமுதத் தமிழின் சுவையூட்டும்!
வண்ணான் போன்று துவைத்தழகாய்
  மண்சேர் அழுக்கை விரைந்தோட்டும்!
வண்..நா வடித்த சொல்யாவும்
  வறுமை போக்கும் வழிகாட்டும்!
பண்..நாப் புலமை படைத்தொளிரும்
  பாட்டின் அரசன் பணிகின்றேன்!
 
மேடை மணக்கும் உரையழகும்,
  மேன்மை மணக்கும் நடையழகும்,
கூடை மணக்கும் தேங்கனியாய்க்
  கொள்கை மணக்கும் செயலழகும்,
ஓடை மணக்கும் பூங்காற்றாய்
  உள்ளம் மணக்கும் பகுத்தறிவும்,
கோடை மணக்கும் அரசியலும்,
  கொடுத்த அண்ணா புகழ்வாழ்க!
 
உள்ளம் தமிழின் குடிலாகும்!
  உருவம் ஒளிரும் கதிராகும்!
பள்ளம் மேடு சீர்செய்யும்
  பார்வை பசுமைப் பொழிலாகும்!
வெள்ளம் போன்று பாய்ந்தோடும்
  வீரச் சொற்கள் விடிவாகும்!
கள்ளம் கொண்ட மனிதர்களைக்
  கழித்த அண்ணா நெறிகாப்போம்!
 
கட்டுப் பாடும், கண்ணியமும்,
  கமழும் கடமை நன்மனமும்,
முட்டும் பகையை வெல்கின்ற
  முன்னைத் தமிழின் வன்மறமும்,
கொட்டும் முரசாய் உரிமையினைக்
  கூவி உரைத்த திருவாயும்,
கட்டுக் கரும்பாய் இனித்தனவே!
  காஞ்சி அண்ணா வழியேற்போம்!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
03.02.2020

dimanche 2 février 2020

வெண்பா மேடை - 154


படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: , ’வெண்பா மேடை’ எனச்சொல்லும் உரை
வெண்பா மேடை - 154
 
கால் கூடும் வெண்பா!
 
தமிழில் 'ா' இவ்வெழுத்தைக் 'கால்' என்று அழைப்பர். கலை என்ற சொல் கால் பெற்றல் காலை யாகும். இவ்வாறு, காலில்லாச் சொல்லையும் கால் பெற்று வந்த சொல்லையும் கொண்டு பாடப்படும் வெண்பா 'கால் கூடும் வெண்பா' ஆகும்.
 
காலில்லாச் சொல்லும் காலுற்ற சொல்லும் அதன் மாற்றுப் பெயர்களை ஏற்றுப் பாடலில் அமைய வேண்டும்.
 
கீழ்காணும் பாடலில் 'மது' என்ற சொல் 'போதைநீர்' எனும் பெயரில் வந்துள்ளது. 'மாது' என்ற சொல் 'கோதை' என்று வந்துள்ளது.
 
போதைநீர் கால்கொண்டால் கோதை உருப்பெறுவாள்!
பாதையும் கால்கொண்டால் பார்..வாழ்த்து! - வாதையும்
கால்கொண்டால் கண்மூடும்! காருடைய கட்டையும்
கால்கொண்டால் வள்ளலைக் காண்!
 
மேற்கண்ட வெண்பாவில்
 
போதைநீர் - மது
மது கால் பெற்றல் மாது [கோதை]
 
பாதை - வழி
வழி கால் பெற்றால் வாழி [வாழ்த்து]
 
வாதை - துக்கம்
துக்கமும் கால் பெற்றால் துாக்கம் [கண்மூடும்]
 
காருடைய கட்டை [கரி]
கரி கால் பெற்றால் காரி [வள்ளல்]
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
02.02.2020

கேட்டலும் கிளத்தலும்


கேட்டலும் கிளத்தலும்
 
இயல் தரவிணைக் கொச்சகக் கலிப்பா என்பது காரிகையிலுள்ளதா? வேறு இலக்கண நூல்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளதா? தயவுசெய்து விளக்கவும்.
 
காளியப்பன் எசேக்கியல்
சென்னை
 
------------------------------------------------------------------------
 
தரவு கொச்சகக் கலிப்பா, தரவிணைக் கொச்சகக் கலிப்பா, சிஃறாழிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா, பஃறாழிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா, மயங்கிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா எனக் கொச்சகக் கலிப்பா ஐந்து வகையாம்.
 
தரவே தரவிணை தாழிசை தாமும்
சிலவும் பலவும் சிறந்து மயங்கியும்
மற்றும் விகற்பம் பலவாய் வருநவும்
கொச்சகம் என்னும் குறியின ஆகும்.
 
யாப்பருங்கல விருத்தி - 86
 
தரவே தரவிணை தாழிசை சிலபல
மரபான் இயன்றவும் மயங்கி வந்தனவும்
அவ்வவ் பெயரான் அமைந்த கொச்சகமும்
ஆகும் என்ப அறிந்தி னோரே.
 
இலக்கண விளக்கம் - 738
 
தரவே ஆகியும் இரட்டியும் தாழிசை
சிலவும் பலவும் மயங்கியும் பாவேறு
ஒத்தா ழிசைக்கலிக்கு ஒவ்வா உறுப்பின
கொச்சகக் கலிப்பா ஆகும் என்ப.
 
அவிநயம்
 
தரவே தரவிணை தாழிசை சிலபல
வரன்முறை பிறழ அயற்பா மயங்கியும்
தனிச்சொல் பலவாய் இடைஇடை நடந்தும்
ஒத்தா ழிசைக்கலி உறுப்பினில் பிறழ்ந்தவும்
வைத்தவழி முறையால் வண்ணகம் இறுவாய்
மயங்கி வந்தவும் இயங்குநெறி முறையின்
கொச்சகக் கலியெனக் கூறினர் புலவர்.
 
மயேச்சுரம்
 
தரவே தரவிணை தாழிசை தாமும் சிலபலவாய்
மரபே இயன்றும் மயங்கியும் வந்தன கொச்சகமே.
 
யாப்பருங்கலக் காரிகை - 33
 
மேலும், வீரசோழியம் 118 ஆம் நுாற்பாவும், தொன்னுால் விளக்கம் 234 ஆம் நுாற்பாவும், முத்துவீரியம் செய்யுளியல் 39 ஆம் நுாற்பாவும், கொச்சகக் கலிப்பாவின் இலக்கணத்தை உரைக்கின்றன.
 
தரவு ஒன்றே வந்தால் 'தரவு கொச்சகக் கலிப்பா' என்றும், தரவு இரண்டாய் வந்தால் 'தரவிணைக் கொச்சகக் கலிப்பா' என்றும், சில தாழிசையால் வந்தால் 'சிஃறாழிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா' என்றும், பல தாழிசையால் வந்தால் 'பஃறாழிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா' என்றும், தரவு முதலாகிய ஆறு உறுப்பும் தம்முள் மயங்கியும் பிற பாவினோடு மயங்கியும் வந்தால் அதனை 'மயங்கிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா' என்றும் வழங்கக் காண்கிறோம்.
 
தரவு ஒன்றாய்ச் சுரிதகம் பெற்றதனைச் 'சுரிதகத் தரவு கொச்சகக் கலிப்பா' என்றும், சுரிதகம் இல்லாததனை 'இயல் தரவு கொச்சகக் கலிப்பா' என்றும் தரவு கொச்சகம் இருவகையாகும். இருவகையை உணர்த்தவேண்டிச் சுரிதகம், இயல் என்னும் சொற்கள் முன்னே வந்தன.
 
தரவு இரட்டித்துச் சுரிதகம் பெற்று வந்ததனைச் 'சுரிதகத் தரவிணைக் கொச்சகக் கலிப்பா' என்றும், சுரிதகம் இல்லாததனை 'இயல் தரவிணைக் கொச்சகக் கலிப்பா' என்றும், தரவு கொச்சகக் கலிப்பா போன்று தரவிணைக் கொச்சகக் கலிப்பாவும் இருவகையாகும். இங்கும் இருவகையைப் பிரித்துணரச் சுரிதகம், இயல் என்னும் சொற்கள் முன்னே வந்தன.
 
தரவு கலிப்பாவின் முதல் உறுப்பு. செய்யுளின் கருத்தைத் தொடங்கி அல்லது தொகுத்து உரைப்பது. ஒருவனை அல்லது ஒன்றைக் கூறப்படுவது போன்ற அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும்.
 
அளவடியில் அமையும். மோனை மூன்றாம் சீரில் அமையும். இரண்டடிகள் ஓரெதுகை பெற்று அமையும். [நான்கடிகளில் தரவு அமைந்தால் நான்கடியும் ஓரெதுகை பெற்று வருவது சிறப்பு]
 
சிற்றெல்லலை நான்கடி, பேரெல்லை பன்னிரண்டடி. ஒரோவழி பன்னீரடியின் இகந்தும் வரும். இவ்வாறு தொல்காப்பியம் உரைக்கும். தரவுவின் சிற்றெல்லை முன்றடியானும் உள்ளன.
 
தரவில் பெரும்பாலும் புளிமாங்காய், கருவிளங்காய்ச் சீர்களே வரும்.
 
எல்லா உறுப்பின் பொருளையும் தொகுத்துக்கொண்டு தந்து முன் நிற்றலின் தரவு என்பதுாஉம் காரணக்குறி.
 
நான்கடி ஓரெதுகை பெற்று வரும் கொச்ககக் கலிப்பா இரட்டித்து எட்டடி ஓரெதுகை பெற்றுவரும் பாடல் இயல்தரவிணைக் கொச்சகக் கலிப்பா என்று பிற்காலத்தில் பெயர்கொண்டது.
 
தனிச்சொல் பெற்றுவரும் இயல் தரவிணைக் கொச்சகமும், ஆண்டாள் பாடிய இயல் தரவிணைக் கொச்சகமும் வேறுபாடுடையன.
 
தனிச்சொல் பெற்று வரும் இயல்தரவிணைக் கொச்சகம், தரவின் சிற்றெல்லை மூன்றடியாய் வருவதுண்டு. தரவு ஓரெதுகையிலும் பல எதுகையிலும் அமைவதுண்டு. இரண்டு தரவும் வேறு வேறு எதுகையைப் பெறுவதுண்டு. ஆண்டாள் பாடிய இயல் தரவிணைக் கொச்சகம் ஓரெதுகையில் மட்டுமே வரும்.
 
நான்கடி ஓரெதுகை பெற்று வரும் கொச்சகமும், கலிவிருத்தமும் வேறுபாடுடையன.
 
தரவு கொச்சகம் கலித்தளையும் வெண்டளையும் மட்டும் பெற்று வருகின்றது. இது பெரும்பான்மை. அருகிச் சிலவிடங்களில் ஒன்றா வஞ்சித்தளை வரலாம் எனப் பாடல்களைப் பார்க்கும்போது தெரிகிறது. கலிவிருத்தத்தில் தளை பார்க்கப் படுவதில்லை.
 
தரவு கொச்சகம் ஓரெதுகையில் நான்கு, ஆறு, அல்லது எட்டடிகள் பெற்று வருகின்றன. கலிவிருத்தம் நான்கடியே பெற்று வரும்.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
02.02.2020

jeudi 30 janvier 2020

இனிய வணக்கம்திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2051
30.01.2020
 
பிறப்பொக்கும் என்ற பெருநெறியும், ஞானச்
சிறப்பொக்கும் சிந்தையும் சீரும் - நிறையொக்கும்
தொண்டும் தருவாய் சுடர்த்தமிழே! இங்கென்னை
அண்டும் பகையை அழித்து!
 
பீடுடைய செந்தமிழே! பித்துடைய என்மனத்துள்
காடுடைய நன்மணத்தைக் காத்தளிப்பாய்! - ஏடுடைய
ஏற்றம் இசைத்திடுவாய்! எந்நாளும் நுண்ணறிவாம்
தேற்றம் விளைத்திடுவாய் சேர்த்து!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
நிறுவுநர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு

mercredi 29 janvier 2020

கேட்டலும் கிளத்தலும்


கேட்டலும் கிளத்தலும்
 
ஐயா வணக்கம்
 
சிலப்பதிகாரம், இருப்புப்பாதை இந்தச் சொற்களுக்குப் புணர்ச்சி விதியைப் பதிவு செய்யுங்கள்
 
அன்பரசி அண்ணாமலை
சென்னை
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
வன்றொடர் மொழியும் மென்றொடர் மொழியும்
வந்த வல்லெழுத் தொற்றிடை மிகுமே
மெல்லொற்றுத் தொடர்மொழி மெல்லொற் றெல்லாம்
வல்லொற் றிறுதி கிளையொற் றாகும்.
[தொல். எழுத்து 415]
 
மென்றொடர் மொழியுள் சிலவேற்றுமையில்
தம்மினம் வன்றொடர் ஆகா மன்னே.
[நன்னுால் 184]
 
வன்றொடர்க் குற்றுகரமொழியும் மென்றொடர்க் குற்றுகரமொழியும் நிற்ப, வருமொழி வல்லெழுத்தினது ஒற்று அவ்விடையே மிகும். மெல்லொற்றுத் தொடர்மொழிக் குற்றுகரத்தின் மெல்லொற்றுக் கிளையொற்றாகிய வல்லெழுத்தாகி முடியும்.
 
இரும்பு + பாதை = இருப்புப்பாதை
 
மெல்லொற்று வல்லொற்றாய்த் திரிந்து வருமொழி வல்லெழுத்து மிகுந்தது.
 
சிலம்பு + அதிகாரம் = சிலப்பதிகாரம்
 
உயிர்வரின் உக்குறள் மெய்விட்டு ஓடும்
[நன்னுால் 164]
 
உடல்மேல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பு
[நன்னுால் 240]
 
மெல்லொற்று வல்லொற்றாய்த் திரிந்து, நன்னுால் விதியின்படி புணர்ந்தது.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
29.01.2020

mardi 28 janvier 2020

இனிய வணக்கம்!

திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2051
28.01.2020

பண்பொளிரும் வாழ்வும், படர்ந்தொளிரும் மாவளமும்,
விண்ணொளிரும் மாண்பும், விரிபுகழும், - மண்ணொளிரும்
சீரும் சிறப்பும் செழுந்தமிழே ஈந்திடுவாய்!
பேரும் புகழும் பிணைத்து!

பாடும் படைப்போங்கப் பாரும் உயர்ந்தோங்கச்
சூடும் அறமோங்கத் தொல்தமிழே! - கூடும்
மதி..தருவாய்! வண்ண வழி..தருவாய்! உன்றாள்
கதி..தருவாய் என்றும் களித்து!

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
நிறுவுநர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு

jeudi 23 janvier 2020

இனிய வணக்கம்!


படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: பூ, செடி, வானம், இயற்கை மற்றும் வெளிப்புறம்


இனிய வணக்கம்!

திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2051
24.01.2020

நையும் உலகத்தை நல்வழியில் வாழ்விக்கும்
கையும் கருத்தும் கனிந்தீவாய்! - மையிருளைப்
போக்கும் அறமருள்வாய்! பூந்தமிழே! நற்பசுமை
தேக்கும் திறமருள்வாய் சேர்த்து!

நொடிப்பொழுதும் நீங்காதே! நொய்யளவும் மண்டைத்
தடிப்பெதுவும் சேர்க்காதே! தாயே! - துடித்தெழுதும்
ஊக்கம் உவந்துாட்டி உன்மகனைக் காத்திடுவாய்!
தாக்கும் பகையைத் தகர்த்து!

நோக்கம் சிறந்தொளிரும்! நுண்மாண் நுழைபுலத்தால்
ஆக்கம் அமுதுாறும்! அன்பூறும்! - பூக்கும்
மலர்க்காடே! மாத்தமிழே! வானமுதே! இன்பக்
கலைக்காடே! காப்பாய் கமழ்ந்து!

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
நிறுவுநர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு

mercredi 22 janvier 2020

இனிய வணக்கம்


இனிய வணக்கம்!
 
திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2051
22.01.2020
 
நெறிமணக்கும் நெஞ்சும், நிறைமணக்கும் சொல்லும்,
பொறிமணக்கும் நற்செயலும் பூக்க, - பறிமணக்கும்
பாக்கள் படைக்கப் பசுந்தமிழே உன்னடிக்குப்
பூக்கள் புனைந்தேன் புகழ்ந்து!
 
பொறி - அறிவு
பறி - பொன்
 
நேரிய பார்வை! நிலைகொண்ட நற்கொள்கை!
சீரிய சிந்தை! செழும்வாழ்வு! - வீரிய
மாநடை வேண்டுகிறேன் வண்டமிழே! உன்..முன்னே
பாநடை வேண்டுகிறேன் பார்!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
நிறுவுநர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு

mardi 21 janvier 2020

இனிய வணக்கம்!


இனிய வணக்கம்!
 
திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2051
15.01.2020
 
நுண்ணறிவு வேண்டுகிறேன்! நோக்கும் நினைவேங்கத்
தண்ணறிவு வேண்டுகிறேன்! தண்டமிழே! - பண்ணறிவுத்
தேன்பாய வேண்டுகிறேன்! செந்தமிழ்ப் பாட்டாறாய்
நான்பாய வேண்டுகிறேன் நன்கு!
 
நுாலறிவும், நன்றே நுவலறிவும், கூருடைய
வேலறிவும், வெற்றி விளையறிவும், - மேலறிவும்
தந்தெனைக் காத்திடுவாய் தண்டமிழே! தாயே!என்
சிந்தனை சீருறவே செய்!
 
மேலறிவு - வான்போன்று விரிவுடை அறிவு
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
நிறுவுநர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு

lundi 20 janvier 2020

நாடகத்தமிழ்ப் பொங்கல்


திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2051 தைத்திங்கள் 6
20.01.2020
 
நாடகத்தமிழ்ப் பொங்கல் பொங்குகவே!
 
சிலம்பும் மணியும் தமிழ்க்கலையின்
  சிறப்பை முழங்கும்! காலணிகள்
குலுங்கும் நடனம் தமிழ்ச்சொத்து!
  கூத்தன் சூடும் மலர்க்கொத்து!
இலங்கும் பொன்சேர் மணியாக
  ஈடில் கலையை அணிந்திடுவோம்!
துலங்கும் வாழ்வு! கூத்திசையால்
  கூறும் கதைகள் மனமாளும்!
 
முல்லை மலரைச் சிறுவண்டு
  முகர்ந்து நடனம் புரிந்திடுமே!
கொல்லை ஒளிர மயிலழகாய்க்
  கோல நடனம் அளித்திடுமே!
எல்லா இல்லாக் காதலினால்
  இளமைக் கண்கள் கூத்திடுமே!
தில்லை இறைவன் அருள்பாடித்
  தேனார் பொங்கல் பொங்குகவே!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்,
கம்பன் கழகம், பிரான்சு,

dimanche 19 janvier 2020

இசைத்தமிழ்ப் பொங்கல்


திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2051 தைத்திங்கள் 5
19.01.2020
 
இசைத்தமிழ்ப் பொங்கல் பொங்குகவே!
 
யாழ்சேர் பாணன் இசைப்பொங்கல்
  இன்பத் தமிழின் புகழ்மீட்டும்!
கீழ்சேர் உலகைச் சரிசெய்து
  கீர்த்தி காண வழிகாட்டும்!
ஆழ்சேர் கடலின் வளமுடைய
  அமுதத் தமிழே துயர்..ஓட்டும்!
ஊழ்சேர் பொழுதில் இறைவனுடன்
  ஒளிரும் எங்கள் தமிழ்மொழியே!
 
இசையாய் வாழ்க்கை இனிக்கட்டும்!
  எழிலாய் உள்ளம் சிறக்கட்டும்!
அசையாய்ப் பிறக்கும் நேர்நிரையே!
  அறத்தால் பிறக்கும் சீர்நிறையே!
தசையாய்.. உயிராய்த் தமிழ்மொழியைத்
  தாங்கி வாழ்வோம்! தகைகாண்போம்!
நசையாய்ச் சொன்ன கருத்தேந்தி
  நாளும் பொங்கல் பொங்குகவே!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்,
கம்பன் கழகம், பிரான்சு,
தொல்காப்பியர் கழகம், பிரான்சு.

samedi 18 janvier 2020

வெண்பா மேடை - 153


வெண்பா மேடை - 153
 
உண்மையொளிர் குறள்!
 
முகம்நக நட்பது நட்பன்று, நெஞ்சத்[து]
அகம்நக நட்பதே நட்பு!
 
[திருக்குறள் - 786]
 
இக்குறட்பா, எது உண்மையான நட்பு? எது உண்மை நட்பன்று? என்பதை உரைக்கின்றது. இதைப்போன்று கல்வி, செல்வம், புகழ், உறவு, உயர்வு..... போன்ற எதாவது உங்களுக்கு விருப்பமான ஒருபொருளைக் கருவாகக்கொண்டு உண்மையொளிர் குறள் ஒன்றைப் பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
 
அன்னைத் தமிழே!
 
1.
அன்னியச் சொற்கள் அமுதன்று! பண்பூறும்
அன்னையின் சொற்கள் அமுது!
 
2.
பன்மொழி காத்தல் தகையன்று! பாங்குடன்
தன்மொழி காத்தல் தகை!
 
3.
கற்ற அயல்மொழி காக்கும் உறவன்றாம்
உற்ற தமிழே உறவு!
 
4.
பொன்னும் பொருளும் அழகன்று! சேய்..காக்கும்
அன்னை மொழியே அழகு!
 
5.
வன்மை படையும் அரணன்று! வண்டமிழாம்
அன்னையே வாழ்வின் அரண்!
 
6.
வண்ண வளமும் வளமன்று! குன்றாத
வண்டமிழே வாழ்வின் வளம்!
 
7.
ஓங்கித் தழைத்தல் உயர்வன்று! தண்டமிழைத்
தாங்கித் தழைத்தல் உயர்வு!
 
8.
பிறமொழி வாழ்கல்வி பீடன்று! தாயால்
பெறுமொழிக் கல்வியே பீடு!
 
9.
பிறமொழிப் போதை அழகன்று! பெற்ற
அறவழிப் பாதை அழகு!
 
10.
அயல்மொழி மோகம் அறிவன்றாம்! அன்னை
உயர்மொழித் தாகம் அறிவு!
 
அன்புடன்

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் மன்றம் பிரான்சு
18.01.2020