jeudi 21 mai 2020

தனிச்சொல் இலாவணி


தனிச்சொல் பெற்று வந்த இலாவணி

நாட்டினிலே ஏழ்மையினைக் கூட்டுகிற ஆட்சியினை
நாமெழுந்து நீக்குவதும் என்றோ என்றோ...? - நம்மின்
வீட்டினிலே நல்லறிவு மீட்டுகிற கல்விமுறை
மேவிவரத் துன்பொழியும் அன்றோ அன்றோ...!
 
சாதிவெறி கூடுவதேன்? மோதிமதம் ஆடுவதேன்?
சாக்கடையோ இவ்வுலகு சாற்று சாற்று...? - ஆளும்
நீதிநெறி கொல்லுகிற சூதுமனக் காரர்களை
நீயிணைந்து போர்தொடுத்து மாற்று மாற்று!
 
வாக்குப்பெறப் பற்பொருளை ஊக்கமுடன் நல்குவதேன்?
வள்ளலென நல்லமனம் கொண்டு கொண்டு...! - பொய்யாய்
நாக்குநலப் பேச்சிருக்கும்! தேக்குநிதி யூட்டிருக்கும்!
நாலுதலை வாழ்முறைக்குக் கண்டு கண்டு...!
 

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்,
கம்பன் கழகம், பிரான்சு,
தொல்காப்பியர் கழகம், பிரான்சு.
21.05.2020.samedi 16 mai 2020

இலாவணி


இலாவணி

உழவனும் உழத்தியும் பாடும் வண்ணம் இந்த இலாவணிக்  கண்ணிகள் அமைந்துள்ளன.  ஒவ்வொரு கண்ணியிலும் முதலடி உழவனின் கேள்வியாக அமைகிறது. உழத்தியின் பதிலாக இரண்டாமடி தொடர்கிறது.

1.
சோலையெழில் பூத்தொளிரும் சேலையெழில்  கொண்டவளே
துாயமொழி ஒன்றெடுத்துச் சொல்லு சொல்லு...!
காலைமுதல் மாலைவரை காளையுனைக் காணுகிறேன்
கட்டுடனே கையடக்கி நில்லு நில்லு...!

2.
ஏர்நடத்தும் நீர்வயலில் போர்நடத்தும் பூங்குயிலே
ஈட்டுகிறாய் எப்பொழுதும் வெற்றி வெற்றி...!
வேர்பழுத்த வாசமெனச் சீர்பழுத்த வாயழகா
வீசுவதேன் பொய்யுரைகள் சுற்றிச் சுற்றி...!

3.
சின்னஇடை பின்னவர, அன்னனடை மின்னிவர,
சில்லெனவே ஏறுதடி போதை போதை...!
என்னவொரு பொய்நடிப்பு! என்னதொட உன்னுடிப்பு!
இவ்வகையில் நீயுமொரு மேதை மேதை!

4.
நாற்றுநடும் நல்லவளே! ஏற்றுமெனைக் கூத்துமிட
நல்லதொரு சொல்லெடுத்துப் பாடு பாடு...!
ஆற்றுநடை ஆணழகா! சாற்றுமொழி ஏறலையோ?
அத்தைவரும் நேரமடா ஓடு ஓடு...!

5.
கட்டழகு காரிகையே! தொட்டழகு நேயமுறக்
கண்ணடித்துப் பூங்கணையை ஏவு ஏவு...!
மொட்டழகு சீர்படைத்துப் பட்டழகு காட்டுவதேன்
மோகநிலை விட்டிடமே தாவு தாவு...!

6.
ஏற்றமிடும் ஏந்திழையே! காற்றுமிடும் வேதனையை
ஆற்றிடவே அன்புமொழி பேசு பேசு...!
ஆற்றலுடன் ஆசைகளைச் சாற்றுகின்ற பைத்தியமே!
நாற்றெடுத்து மூலையிலே வீசு வீசு...!

7.
கள்ளளிக்கும் கண்ணழகி! முள்ளளிக்கும் செயலகற்றிக்
காதலுறம் நல்லுறவைக் காட்டு காட்டு...!
நெல்லடிக்கும் நேரமிது மல்லடிக்கும் வீணகற்றி
நெஞ்சொழுகும் ஆசைகளை ஓட்டு ஓட்டு...!

8.
ஆலமரத் துாஞ்சலிலே கோலமுடன் ஆடிடவே
அத்தமகச் சித்திரமே வாடி வாடி...!
பாலமுத உன்மொழியைக் கேளவொரு நாழியிலை
பார்..எனக்கு வேலைபல கோடி கோடி...!

9.
வேர்பிடித்து  ஓங்குதடி மார்பிடித்த உன்னினைவு
வேண்டுவரம் தந்திடுவாய் கண்ணே கண்ணே...!
கார்பிடித்து வான்பொழியும்! நார்பிடித்துத் தேர்நகரும்!
கால்பிடித்துப் பேசுவதோ மண்ணே மண்ணே...!

10.
கெண்டைவிழி துள்ளுதடி! தண்டையொலி கிள்ளுதடி!
கேணியிடம் வந்திடுவாய் தேனே தேனே...!
மண்டைவெறி உற்றதுமேன் அண்டைநிலை அறியாமல்
மாமா.நீ ஏங்குவது வீணே வீணே...!

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்,
கம்பன் கழகம், பிரான்சு,
தொல்காப்பியர் கழகம், பிரான்சு.
12.05.2020.

mardi 12 mai 2020

இலாவணி  சிந்துப்பா மேடை - 9
 
இலாவணி
 
புலவர் இருவர் எதிரெதிரே அமர்ந்து கொண்டு "டேப்" எனும் ஒருவகைத் தோற்கருவியை அடித்துப் பாட்டுப் பாடுவார். ஒரு புலவரின் வினாவுக்கு எதிரே உள்ள புலவர் விடை சொல்வதாக இந்நிகழ்ச்சி அமையும். [சக்கரவர்த்தி திருமகன் திரைப்படத்தில், புரட்சித் தலைவரும், என் எச். கிருட்டினனும் பாடும் பாடல் காட்சி இவ்வகையைச் சற்றே ஒத்திருக்கும்]
 
அடி: ஆதிதாள வட்டணையில் அடங்கும் எண்சீரடி.
சீர் : நான்மை நடையது.
இயைபு : அடியிறுதிகளில் அடுக்குத் தொடராக இயைபுத்தொடை அமைவது இதன் தனியியல்பு.
 
ஏட்டினிலே வீரத்தமிழ் தீட்டிவைத்துப் பாவரசன்
என்றபுகழ் பெற்றவனும் யாருயா ரு...?
நாட்டுரிமை வேட்டினிய பாட்டினிலே போர்தொடுத்த
நல்லகவி பாரதியாம் பேருபே ரு...!
 
[கலைமாமணி, கவிஞர் தே. சனார்த்தனன்]
 
ஒரடி எட்டுச் சீர்களைப் பெற்றிருக்கும். [ 'ஏட்டினிலே' என்பது முதல் 'யாரு' என்பது வரையில் ஓரடி]
 
முதல் 6 சீர்களில் ஒவ்வொன்றிலும் 4 சிந்தசைகள் வரவேண்டும். [நான்கு எழுத்துக்கள்] [ஏட்/டி/னி/லே - நான்கசை உள்ளசைக் காண்க] சிந்துப்பா அசைகள் இரண்டு. அவை, குறிலசை, நெடிலசை எனப்படும்.
 
குறிலசை
 
தனிக் குறில் [அ] [க]
 
நெடிலசை
 
தனி நெடில் [ஆ] [கா]
குறில் ஒற்று [அல்] [கல்]
நெடில் ஒற்று [ஆல்] [கால்]
 
7, 8 ஆம் சீர்கள் அடுக்குத்தொடராக அமையும். [யாருயாரு - பேருபேரு] 8 ஆம் சீரில் ஓரசையுடன் இசை நீட்டம்பெறும். இசை நீட்டத்தைப் புள்ளியிட்டுக் காட்டியுள்ளேன்.
[யா.ருயா ரு...] [பே.ருபே ரு...]
 
முதல் சீரும் ஐந்தாம் சீரும் மோனைபெறும் [ஏட்டினிலே - என்றபுகழ்]
 
முன் அரையடியில் பொழிப்பெதுகை அமையும் [ஏட்டினிலே - தீட்டிவைத்து] [நாட்டுரிமை - பாட்டினிலே]
 
இப்படி வரும் இரண்டடிகள் ஓரெதுகையில் அமைய வேண்டும். [ஏட்டினிலே - நாட்டுரிமை]
 
இரண்டு அடிகளிலும் இறுதிச்சீர்கள் இயைபு பெறவேண்டும் [யாருயாரு - பேருபேரு]
  
இதுவே இலாவணியின் ஒரு கண்ணியாகும்.
 
விரும்பிய பொருளில் 'இலாவணி'யில் முக்கண்ணிகள் பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்,
கம்பன் கழகம், பிரான்சு,
தொல்காப்பியர் கழகம், பிரான்சு.
12.05.2020.

dimanche 10 mai 2020

கண்ணன் காப்பு

கண்ணன் காப்புஇறையருளும் குருவருளும் இதயங் கொண்டேன்!
  எல்லோரும் ஏத்துகின்ற ஏற்றங் கண்டேன்!
நிறையருளும் தமிழ்த்தாயை நெஞ்சம் உற்றேன்!
  நீடுபுகழ் மணக்கின்ற நிலையைக் கற்றேன்!
மறையருளும் சீராய்ந்து வாய்மை போற்றி
  மதியருளும் நன்னெறியால் வளமே பெற்றேன்!
குறைதிரளும் போக்கின்றிக் கோலக் கண்ணன்
  குணமருளும் திருவடியே இந்நுால் காப்பு!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
09.05.2020samedi 9 mai 2020

ஆனந்தக் களிப்பு


படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 2 பேர், பலர் நின்றுக்கொண்டிருக்கின்றனர்

கண்ணன் என் காதலன்!
[ஆனந்தக் களிப்பு]
 
நல்லிசை மீட்டிடும் கண்ணா! - காதல்
  நற்கவி தீட்டிடும் பொற்புடை மன்னா!
சொல்லிசை யூட்டிடும் பொன்னா! - நெஞ்சம்
  சொர்க்கமே ஈட்டிடும் உன்பெயர் சொன்னா!
     [நல்லிசை]
 
மாமலை யாண்டிடும் மாயா! - மார்பில்
  மங்கையைப் பூண்டிடும் பொங்கெழில் துாயா!
பூமலை காத்திடும் நேயா! - வண்ணப்
  புன்னகை பூத்திடும் இன்மது வாயா!
     [நல்லிசை]
 
விண்ணொளி சூட்டிடும் திருவே! - உன்றன்
  கண்ணொளி ஓட்டிடும் புண்ணெறி யிருளே!
மண்ணொளி நாட்டிடும் உருவே! - பாடும்
  பண்ணொலி காட்டிடும் பாவையென் உறவே!
     [நல்லிசை]
 
வேங்கடம் போற்றிடும் வீரா! - நெஞ்ச
  வேதனை மாற்றிடும் சாதனை மாறா!
தேங்கனி ஏற்றிடும் தீரா! - என்னைத்
  தேற்றிடும் சாற்றிடும் காத்திடும் சீரா!
     [நல்லிசை]
 
மின்மணி மாலைகள் கொண்டாய்! - வாச
  வெண்பனிச் சோலைகள் விண்மணி கண்டாய்!
நன்மணிச் சேலைகள் தந்தாய்! - இந்தப்
  பெண்மணி வேலைகள் இன்புற வந்தாய்!
     [நல்லிசை]

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
09.05.2020

mardi 5 mai 2020

ஓரடி நொண்டிச் சிந்து!

படத்தைப் பற்றிய குறிப்பு இல்லை.

ஓரடி நொண்டிச் சிந்து!
 
பெரும்பாலும் நொண்டிச்சிந்து ஈரடிக் கண்ணிகளாக வரும். சிறுபான்மை நாலடிக் கண்ணிகளும், அருகி ஓரடிக் கண்ணிகளும் வருதல் உண்டு.
 
1.
வீட்டறையில் வாடுநிலை யேன்... -.?நோய்வந்து
வெந்துதினம் துன்பநிலை முந்துவது மேன்...?
 
2..
முற்றொடிக்கி மேவுதுயர் ஏன்... - .?வந்தெம்மை
மூட்டுவலி மூச்சுவலி வாட்டுவது மேன்...?
 
3.
பிள்ளைகளின் ஆட்டமிலை யே... - ..!நாளும்
கொள்ளையிடும் நோய்க்கொடுமை எல்லையிலை யே...!
 
4.
வேலையிலை சோறுமிலை யே... -..!கொல்லும்
வேதனையை ஓட்டவொரு பாதையிலை யே!
 
5.
காத்தருளும் எம்முயிர்ஈ சா... - .உன்மலர்க்
கால்பிடித்தோம் நோயகற்றும் பால்கொடுப்பா யே...!
 
[பாட்டரசர்]
 
நொண்டிச்சிந்துவின் இலக்கணத்தைச் சிந்துப்பா மேடை - 6, 7 ஆம் பகுதிகளில் விரிவாகக் கண்டோம். இங்கு ஓரடியின் இலக்கணத்தைச் சுருக்கமாகக் காண்போம்.
 
ஓரடிக்கு எட்டுச் சீர்கள் வரவேண்டும்.
 
அடியின் பிற்பாதிகளில் பொழிப்பெதுகை அமைய வேண்டும்.
 
அடியின் ஒவ்வொரு சீரில் நான்கு அசை இருக்கும். [இப்பாடல் நான்மை நடைக்குரியது]
 
மூன்றாம் சீரிலும், எட்டாம் சீரிலும் ஒரே உயிர் இருக்கும், அவ்வுயிர் அளபெடுத்து நீண்டு ஒலிக்கும். [அளபெடுக்கும் ஒவ்வோர் எழுத்தும் ஓரசையாகும்]
 
ஒவ்வோர் அடியிலும் நான்காம் சீராக வரும் தனிச்சொல் மூவசைச் சீராக வரும். சிறுபான்மை நாலசையும், ஈரசையும், அருகி ஓரசையும் பெறும். இவ்விடங்களில், மூன்றாம் சீரின் ஈற்றசை நீண்டு நான்காம் சீரும் நாலசையைப் பெற்றொலிக்கும்.
 
விரும்பிய பொருளில் ' ஓரடி நொண்டிச் சிந்து' ஐந்து பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்,
கம்பன் கழகம், பிரான்சு,
தொல்காப்பியர் கழகம், பிரான்சு.
05.05.2020.

dimanche 3 mai 2020

கேட்டலும் கிளத்தலும்


படத்தைப் பற்றிய குறிப்பு இல்லை.

கேட்டலும் கிளத்தலும்
 
மொழி ஈற்று மகரத்தின் முன் வல்லினம் வந்தால் எப்படிப் புணரும்?
 
பாவலர் இளமதி, சர்மனி.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
மகர வீற்றுப்பெயர் முன் வல்லினம் வர இருவழியும் ஈறுகெட்டு வலி மிகுத்து வரும்.
 
மரம் + கோடு = மரக்கோடு
மரம் + செதில் = மரச்செதிள்
மரம் + தோல் = மரத்தோல்
மரம் + பூ = மரப்பூ
 
மரம் + அடி = மரவடி ['வ்' உடன்படுமெய்]
மரம் + வேர் = மரவேர்
மரம் + யாழ் = மரயாழ்
 
வேற்றுமைக்கண் ஈறுகெட்டு வல்லினம் மிக்கு முடிந்தன. உயிரும், இடையினமும் வர ஈறுகெட்டுப் புணர்ந்தன.
 
வட்டம் + கல் = வட்டக்கல்
வட்டம் + சுனை = வட்டச்சுனை
வட்டம் + தாழி = வட்டத்தாழி
வட்டம் + பாறை = வட்டப்பாறை
 
கமலம் + கண் = கமலக்கண்
 
பவளம் + இதழ் = பவளவிதழ்
பவளம் + வாய் = பவளவாய்
வட்டம் + ஆழி = வட்டவாழி [வ் உடன்படு மெய்]
வட்டம் + வடிவம் = வட்டவடிவம்
 
அல்வழிக்கண் இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகையிலும் உவமைத் தொகையிலும் ஈறுகெட்டு வல்லெழுத்து மிக்கு முடிந்தன. உயிரும் இடையினமும் வர ஈறுகெட்டுப் புணர்ந்தன.
 
மகர வீற்றுப்பெயர் முன் இருவழியும் வல்லினம் வர, வருமொழி வல்லெழுத்துக்கு ஏற்ற இன மெல்லெழுத்துத் திரிந்து வரும் இடங்களும் உள்ளன.
 
வேற்றுமை
 
இலவம் + கோடு = இலவங்கோடு
இலவம் + செதிள் = இலவஞ்செதில்
இலவம் + தோல் = இலவந்தோல்
 
அல்வழி
[பண்புத்தெகை, உவமைத்தொகை நீங்கி அல்வழிக்கண் இனமெல்லெழுத்துத் திரிந்து வரும்]
 
மரம் + குறிது = மரங்குறிது
மரம் + சிறிது = மரஞ்சிறிது
மரம் + தீது = மரந்தீது
 
நாம் + கடியம் = நாங்கடியம்
நிலம் + தீ = நிலந்தீ
உண்ணும் + சோறு = உண்ணுஞ்சோறு
உண்டனம் + சிறியேம் = உண்டனஞ்சிறியேம்
பூதனும் + தேவனும் = பூதனுந்தேவனும்
 
இருவழியும் மகர ஈற்றுப் பெயர் முன் பகரம் வரக் கேடும் திரிபும் இன்றி இயல்புமாகும்
 
இளவம் + பூ = இளவம் பூ [வேற்றுமை]
மரம் + பெரிது = மரம் பெரிது [அல்வழி]
 
அல்வழியில் உயிரும், இடையினமும் வர இயல்பாய் புணரும் இடங்களும் உள்ளன.
 
மரம் + அழகியது = மரமழகியது
வடம் + அற்றது = வடமற்றது
மரம் + வலிது = மரம் வலிது
மரம் + யாது = மரம் யாது
வெல்லும் + வில்லி = வெல்லும் வில்லி
ஓடும் + யானை = ஓடும் யானை
அருளும் + யோகி = அருளும் யோகி
  
மேற்றுமைக்கண் மகர வீற்றுப்பெயர் முன் வல்லினம் வர, ஈறுகெட்டு உழழ்ந்துவரும் இடங்களும் சில உள்ளன.
 
குளம் + கரை = குளக்கரை - குளங்கரை
குளம் + சேறு = குளச்சேறு - குளஞ்சேறு
குளம் + தாது = குளத்தாது - குளந்தாது
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
03.05.2020

samedi 2 mai 2020

கேட்டலும் கிளத்தலும்

படத்தைப் பற்றிய குறிப்பு இல்லை.

 
பெரும் வழக்கு, பெருவழக்கு - இவற்றில் எது சரியா?
மணம் முடிந்தது, மணமுடிந்தது - இவற்றில் எது சரியா?
 
பாவலர் இளமதி, சர்மனி.
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
பெரு என்ற பண்படி, வல்லினத்தின் முன்வரின் இனம் மிகும். [பெருங்கவி, பெருஞ்சால்பு, பெருந்திணை, பெரும்பாடல்]
 
உயிரின் முன்னும் யகரத்தின் முன்னும் முதல் நீளும். [பேராசிரியர், பேர்யானை]
 
மெல்லினத்தின் முன்னும் வகரத்தின் முன்னும் இயல்பாகவே வரும். [பெருநாரை, பெருவிழா]
பெரும்வழக்கு என்பது பிழை, பெருவழக்கு என்பதே சரி.
 
மகர ஈற்றுமொழி முன் மெல்லினம் வர இருவழியும் ஈறுகெட்டு முடியும்.
 
வேற்றுமை
 
மரம் + ஞாண் = மரஞாண்
மரம் + நுால் = மரநுால்
மரம் + மணி = மரமணி
 
அல்வழி
 
வட்டம் + ஞான்றது = வட்டஞான்றது
வட்டம் + நீண்டது = வட்டநீண்டது
வட்டம் + மாண்டது = வட்டமாண்டது
 
மணம் முடிந்தது என்பது பிழை, மணமுடிந்தது என்பதே சரி.
 
மகர ஈற்றுமொழி முன் இடையினம் வர மேற்றுமையில் ஈறுகெட்டு முடியும். அல்வழியில் உறழ்ச்சியுறும்.
 
வேற்றுமை
 
மரம் + யாழ் = மரயாழ்
மரம் + வேர் = மரவேர்
 
அல்வழி
 
வட்டம் + வலை = வட்டவலை [ஈறுகெட்டு முடிந்தது]
மரம் + வலிது = மரம் வலிது [இயல்பாய் முடிந்தது]
மரம் + யாது = மரம்யாது [இயல்பாய் முடிந்தது]
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
02.05..2020

vendredi 1 mai 2020

நாலடி நொண்டிச் சிந்து


சிந்துப்பா மேடை - 7
 
நாலடி நொண்டிச் சிந்து
 
பெரும்பாலும் நொண்டிச்சிந்து ஈரடிக் கண்ணிகளாக வரும். சிறுபான்மை நாலடிக் கண்ணிகளும், அருகி ஓரடிக் கண்ணிகளும் வருதல் உண்டு.
 
மண்ணுலகை வாட்டுதுயர் ஏன்... - ..?கண்ணா!
வன்கிருமித் துன்பொழிய இன்றெழுவா யே...!
விண்ணுலகைக் காக்குமரு ளே... -..இங்கு
வீழ்நிலையை மாற்றிமனம் ஆழ்ந்திடுவா யே...!
புண்ணுலகைப் பொய்யுலகைத் தான்... -..போக்கிப்
பொன்னுலகை நெஞ்சமுற நன்கருள்வா யே...!
தண்ணுலகைத் தாங்குமெழி லே... -..!மன்னா
தாக்கிவரும் நோயழியக் காப்பருள்வா யே!
 
[பாட்டரசர்]
 
நொண்டிச் சிந்துவின் இலக்கணத்தைச் சிந்துப்பா மேடை - 6 ஆம் பகுதியில் விரிவாகக் கண்டோம். இங்குச் சுருக்கமாகக் காண்போம்.
 
ஓரடிக்கு எட்டுச் சீர்கள் வரவேண்டும். [எண்சீர் அடிகள் நான்கு ஒரெதுகையில் அமைந்தால் நாலடி நெண்டிச்சிந்தாகும்]
 
மேலுள்ள கண்ணியில் 'மண்ணுலகை' என்பது முதல் 'இன்றெழுவாயே' என்பது வரையில் ஓரடி.
 
ஒவ்வோர் ஐந்தாம் சீரிலும் மோனை அமைந்திருக்கும். [ம-வ] [வி-வீ] [பு-பொ] [த-தா]
 
அடியின் பிற்பாதிகளில் பொழிப்பெதுகை அமைவது இதன் சிறப்பியல்பு [வன்-இன்] [வீழ்-ஆழ்] [பொன்-நன்] [தாக்-காப்]
 
அடியின் ஒவ்வொரு சீரில் நான்கு அசை இருக்கும். [இப்பாடல் நான்மை நடைக்குரியது]
 
மூன்றாம் சீரிலும், எட்டாம் சீரிலும் ஒரே உயிர் இருக்கும், அவ்வுயிர் அளபெடுத்து நீண்டு ஒலிக்கும். [அளபெடுக்கும் ஒவ்வோர் எழுத்தும் ஓரசையாகும்]
 
ஒவ்வோர் அடியிலும் நான்காம் சீராக வரும் தனிச்சொல் மூவசைச் சீராக வரும். சிறுபான்மை நாலசையும், ஈரசையும், அருகி ஓரசையும் பெறும். இவ்விடங்களில், மூன்றாம் சீரின் ஈற்றசை நீண்டு நான்காம் சீரும் நாலசையைப் பெற்றொலிக்கும்.
 
இயற்பாவின் அசைகள் வேறு. இசைப்பாவின் அசைகள் வேறு. இயற்பாவில் நேரசை, நிரையசை என்ற பாகுபாடுகள் உள்ளன. ஆனால் அந்தப் பாகுபாடுகள் சிந்துப்பாவில் இல்லை. சிந்துப்பாவில் குறிலசை, நெடிலசை என்ற இரண்டு பாகுபாடுகள் உள்ளன.
 
குறிலசை
 
தனி உயிர்க் குறில் [அ]
உயிர்மெய் குறில் [க]
 
நெடிலசை
 
உயிர்நெடில் [ஆ]
உயிர்மெய் நெடில் [கா]
உயிர்க்குறில் ஒற்று [அல்]
உயிர்மெய்க்குறில் ஒற்று [கல்]
உயிர்நெடில் ஒற்று [ஆல்]
உயிர்மெய் நெடில் ஒற்று [கால்]
 
மேல்லுள்ள பாடலில் ஒவ்வொரு சீரிலும் இசைப்பா அசைகள் நான்கு வந்துள்ளன..
 
[மண்/ணு/ல/கை] [வாட்/டு/து/யர்] [ஏன்/./././ ]- [././கண்/ணா/]
[வன்/கி/ரு/மித்/ [துன்/பொ/ழி/ய] [இன்/றெ/ழு/வா/] [யே/./././]
 
சிலர் முகநுாலில் நொண்டிச்சிந்துவின் சீர்கள் ஒற்று நீக்கி மூன்றெழுத்து வரும் எனப் பிழையாகப் பாடம் உரைத்தனர். இசைப்பாவில் ஒற்றுகள் அளபெடுக்கும் என்பதால் ஒற்று நீக்கி என்று சொல்வது பிழையாகும். நொண்டிச்சிந்துவின் சீர்கள் நான்கு அசைகளைப் பெற்று வரும்.
 
நெஞ்ஞ்சுபெ றுக்குதில்லை யேஎஎஎ எஎ-இந்த
நிலைகெட்ட மனிதரை நினைந்துவிட் டால்ல்ல்ல்!
அஞ்ஞ்சியஞ் சிஇச்சாஅ வாஅஅஅ அஅர் - இவ[ர்]
அஞ்ஞசாத பொருளில்லை அவனியி லேஎஎஎ!
 
[மகாகவி பாரதியார்]
 
மகாகவியின் பாடலில் பல சீா்களில் ஒற்றுகள் அளபெடுத்து நாலசைகளைச் சீர்கள் பெற்றுள்ளன.
 
பாடும்போது இசை நீளும் இடங்களைப் புள்ளியிட்டுக் காட்டப்படும். எழுதும்போது இப்புள்ளிகள் இடுவதில்லை. கற்போர் உணரும் பொருட்டு மேலுள்ள பாடலில் அசை நீளும் இடங்களில் புள்ளியிட்டுள்ளேன்.
 
விரும்பிய பொருளில் ' நாலடி நொண்டிச் சிந்து' ஒரு கண்ணி பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்,
கம்பன் கழகம், பிரான்சு,
தொல்காப்பியர் கழகம், பிரான்சு.
01.05.2020.

மேதினம்


உரிமைத் திருநாள்!
 
மேதினம்!
உழைப்பால் பூத்த
மலர்வனம்!
 
வியர்வை முத்து!
வென்ற
புகழ்ச்சொத்து!
 
பாடுபடும் பாட்டாளி
பட்ட தொல்லை - நீக்கிப்
பழுத்த கொல்லை!
 
இரும்புருக்கு ஆலை
முதலாளியின்
இதயத்தை உருக்கிய நாள்!
 
செங்கொடி!
சூட்டிய திருநாள்! - இன்பம்
மீட்டிய பெருநாள்!
 
தொழிலாளர்
போராட்டம்! - பெற்ற
தேரோட்டம்!
 
உப்பு,
சருக்கரையாய்
இனித்த சுவைநாள்!
 
துயர்விளைத்த
தொழிலகம்!
எழிலகம் ஆனனாள்!
  
வாடிய நெசவாளர்
வலியே நீங்க
வழியே வகுத்தநாள்!
  
ஆளுவார்க்கம்
புரிந்த கொடுமை - ஒழிந்து
பொலிந்த பொதுமை!
 
உழைப்பாளர்
உலகின் முதுகெலும்பு!
உணர்த்திய நன்னாள்!
 
உரிமைக்குரல்
முழங்கிய தோழர் - பெருமை
வழங்கிய வன்னாள்!
 
சுற்றிய மாடெனத் - துயர்
முற்றிய மாந்தர் - நலம்
பற்றிய புகழ்நாள்!
 
வெந்து நொந்த
வேதனை நீங்கி - நலச்
சாதனை தந்தநாள்!
 
கடும்பணியாளர்
வேலி உடைந்தநாள் - நற்
கூலி அடைந்தநாள்!
 
அடிமையென வேலை
ஆற்றும் மக்கள் - வென்று
போற்றும் புவிநாள்!
 
அன்பே தெய்வம்!
உழைப்பே தெய்வம்!
உணர்வாய் மனமே!
 
உண்மை வாழி!
உயர்ந்தோர் வாழி!
உழைப்போர் வாழி!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்,
கம்பன் கழகம் பிரான்சு,
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு.
01.05.2020

samedi 25 avril 2020

கேட்டலும் கிளத்தலும்


கேட்டலும் கிளத்தலும்
 
விநாயகன் - வினாயகன் இவற்றில் எது சரியா?
 
இளமதி, செர்மனி
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
விநாயகன் என்ற சொல் சமற்கிருதம். நாயகன் என்றால் தலைவன் என்று பொருள். விநாயகன் என்றால் தனக்குமேல் ஒரு தலைவன் இல்லாதவன் என்று பொருள். நாயகன் சொல்லில் தந்நகரமே முதலில் உள்ளது. ஆகையால் விநாயகன் என்பதிலும் அதையே இட்டு எழுதவேண்டும். வடமொழியில் னகரம் இல்லை. அது தமிழுக்குச் சிறப்பெழுத்தாகும். திநம், சிநேகன், அந்நியன் ஆகிய சொற்களைத் - தினம், சினேகன், அன்னியன் என இருசுழி னகரம் இட்டு எழுதவேண்டும்.
 
விநாயகன் - பிள்ளையார், தகையிறை, அறிவன், கலுழன், குரு
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
25.04.2020

mardi 21 avril 2020

ஐகான் இல்லா வெண்பாவெண்பா மேடை - 177
  
ஐகான் இல்லா வெண்பா
  
ஐகார எழுத்தே இன்றிப் பாடப்படுவது 'ஐகான் இல்லா வெண்பா' எனப்படும்.
  
வண்ணம் வளருதடி! எண்ணம் மலருதடி!
பண்ணும் படருதடி பாமகளே! - நண்ணும்
உணர்வுகளால் உள்ளம் உருகுதடி! காதல்
கனவுகளால் பூக்குதடி கண்!
  
இவ்வாறு அமையும் 'ஐகான் இல்லா வெண்பா' ஒன்று பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
  
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
21.04.2020

lundi 20 avril 2020

கேட்டலும் கிளத்தலும்


கேட்டலும் கிளத்தலும்
 
பெரும்பான்மையாகச் சிந்தடிகளைப் பெற்றுவருவதால் சிந்துப்பா என்று பெயர்வந்ததா?
 
பாவலர் தென்றல், சென்னை
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
சிந்துப்பாவின் ஓரடி இரட்டை எண்ணிக்கைச் சீர்களைப் பெற்றுவரும். 8, 12, 16, 20, 24.... என ஓரடியில் சீர்கள் அமையும். 8 சீர்களுக்குக் குறைவாகச் சிந்தடி அமையாது.
 
இரண்டடி அளவொத்து வருவது சிந்து என வீரசோழியம் உரைக்கிறது.
 
மேவும் குறள், சிந்தொடு, திரிபாதி, வெண்பாத், திலதம்,
மேவும் விருத்தம், சவலை, என்றேழும் இனிஅவற்றுள்
தாவும் இலக்கணம் தப்பிடில் ஆங்கவை தம்பெயரால்
பாவும் நிலையுடைப் போலியும் என்றறி பத்தியமே.
[வீரசோழியம் யாப்பு 20]
 
எழுசீர் அடி இரண்டால் குறள்ஆகும், இரண்டு அடிஒத்து
அழிசீர் இலாதது சிந்தாம், அடிமூன்று தம்மில் ஒக்கில்
விழுசீர் இலாத திரிபாதி, நான்குஅடி மேவிவெண்பாத்
தொழுசீர் பதினைந்ததாய் நடுவே தனிச்சொல் வருமே.
[வீரசோழியம் யாப்பு 21]
 
2 அடி 7 சீராய் வருவது குறள்,
2 அடி அளவொத்து வருவது சிந்து,
3 அடி அளவொத்து வருவது திரிபாதி,
4 அடி 15 சீராய் நடுவே தனிச்சொல் பெற்று வருவது வெண்பா.
 
நெஞ்சு பெறுக்குதில்லையே - இந்த
நிலைகெட்ட மனிதரை நினைந்துவிட்டால்!
அஞ்சியஞ்சிச் சாவார் - இவ[ர்]
அஞ்சாத பொருளில்லை அவனியி லே!
[மகாகவி பாரதியார்]
 
நொண்டிச் சிந்து என்னும் நாட்டுப்புறப் பாடல்வகையில் இது ஒரு கண்ணி. ஓரடியில் எட்டுச் சீர்கள் இருக்கும். 'நெஞ்சு' என்பது முதல் 'விட்டால்' என்பது வரையில் ஓரடி. 'அஞ்சி' என்பது முதல் 'அவனியிலே' என்பது வரை இரண்டாம் அடி. [ஒவ்வோர் அடியிலும் நான்கு உயிர்ச்சீர்கள் எட்டு வரும்] அளபெடுத்து 8 சீர்கள் ஓரடியில் உள்ளதைக் கீ்ழ் காண்க.
 
நெஞ்ஞ்சுபெ றுக்குதில்லை யேஎஎஎ எஎ-இந்த
நிலைகெட்ட மனிதரை நினைந்துவிட் டால்ல்ல்ல்!
அஞ்ஞ்சியஞ் சிஇச்சாஅ வாஅஅஅ அஅர் - இவ[ர்]
அஞ்ஞசாத பொருளில்லை அவனியி லேஎஎஎ!
 
நீட்டங்களை அளபெடைகளாக எழுதினால் எல்லா இடங்களிலும் எழுத்துக்கள் காணப்பட்டுப் பார்த்துப் பாடுவதற்குக் குழப்பமாக இருப்பதால், நீட்டங்களைப் புள்ளியாக எழுதும் முறையுண்டு.
 
நெஞ்.சுபெ றுக்குதில்லை யே... ..-இந்த
நிலைகெட்ட மனிதரை நினைந்துவிட் டால்...
அஞ்.சியஞ் சி.ச்சா. வா... ..ர்-இவ[ர்]
அஞ்.சாத பொருளில்லை அவனியி லே...
 
எனவே, சிந்து என்பது இரண்டு சமமான அடிகள் ஓர் எதுகை பெற்று வரும் பாடலாகும்.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் - பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் - பிரான்சு
20.02.2020

ஐகான் வெண்பாவெண்பா மேடை - 176
 
ஐகான் வெண்பா
 
[ஐ, கை, ஙை, சை, ஞை, டை, தை...... னை ஆகியவை ஐகார எழுத்துக்கள்] வெண்பாவின் ஒவ்வொரு சீரிலும் ஐகார எழுத்தைப் பெற்று வருவது 'ஐகான் வெண்பா' எனப்படும்.
 
செம்மைத் திருமலையைச் சேர்ந்தடைவாய்! நற்புகழை
இம்மை மறுமை இசைத்தோங்கும்! - வெம்மைத்
துயரைத் துடைக்கும்! துணையளிக்கும்! சீர்மைப்
பெயரைப் படைக்கும் பிணைந்து!
 
இவ்வாறு அமையும் 'ஐகான் வெண்பா' ஒன்று பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
20.04.2020

dimanche 19 avril 2020

படமும் பாட்டும்


படமும் பாட்டும்
 
காதல் குளம்
 
இயற்கை எழுதிய
காதல் காவியம்!
 
இறைவன் வடித்த
இன்ப ஓவியம்!
 
காதல் கோட்டையின்
திருவாயில்!
 
மண்மகளின்
இதயம்!
 
காமன் கட்டிய
காதல் குளம்!
 
காதல் தேவதை
நீராடும்
மரகதப் பொய்கை!
 
காதலால்
மலை உருகியதோ?
 
காதல்
உயிர் இயற்கை!
 
காதலால்
கல்லுக்குள் - பார்
ஈரம்!
சொல்லுக்குள் - பா
வாரம்!
 
புவிமகள்
இதயக் காதலைக்
காட்டுகிறள்!
 
இக்குளம்
அன்பின் ஊற்று!
அமுதத்சுனை!
 
மண்ணின் போர்
சிகப்பு நிறம்!
கண்ணின் போர்
பச்சை நிறம்!
அதனால்
பசலை படர்ந்ததோ?
 
இயற்கையே தெய்வம்!
பச்சை மாமலைபோல்
மேனி!
அன்பின் சுரப்பே - இக்
கேணி!
 
மையோ? மரகதமோ?
கம்பன் பாட்டு!
இக்கருத்து
இந்தக் குளத்திற்கும்
பொருந்தும்!
 
காதல் குளம்!
கண்டு பெருகியது - என்
கவிதை வளம்!
 
இந்தக் குளத்தைப்போல்
கண்ணே - என்
காதல் நிலையானது! - உன்
கட்டழகைக் கண்டு
நெஞ்சம் சிலையானது!
 
காதல் குளத்தில்
குளிப்போம் வாடி!
களிப்போம் கூடி! - கவி
படைப்போம் கோடி!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
19.04.2020

mardi 14 avril 2020

சித்திரை ஆண்டை நீக்கு!திருவள்ளுவர் ஆண்டைப் போற்று!

சித்திரை ஆண்டை நீக்கிச்
  செந்தமிழ் ஆண்டை ஏற்போம்!
நித்திரை இன்னும் ஏனோ?
  நிறைந்துள பகையை வெல்க!   
இத்தரை எங்கும் தீயர்  
  இழிவினை செய்வார்! தோழா!
முத்திரை யிட்டே சொன்னேன்
  முதன்மொழி தமிழே ஆகும்!

வள்ளுவர் ஆண்டைப் போற்று!
  வண்டமிழ்ப் புகழைச் சாற்று!
கிள்ளுவர் போக்கை மாற்று!
  கிளர்ந்தெழும் பணிகள் ஆற்று!
அள்ளுவர் நம்மின் செத்தை
  அரியென நிற்பாய் காத்து!
துள்ளுவர் பகைவர்! மோதித்
  துரத்தியே இடுவாய் கூத்து!

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
14.04.2020

முப்பொருள் அணி வெண்பா!


வெண்பா மேடை - 169
 
முப்பொருள் அணி வெண்பா!
 
ஒரு சொல் முப்பொருள் தரும் வண்ணம் அடைமொழியுடன் அமைவது முப்பொருள் அணி வெண்பாவாகும்.
 
கோலத் தமிழரசே! 'கோல்'எனில் என்னென்பாய்?
காலம் வடிக்கும் கவிக்கோலும், - ஞாலம்
படிக்கும்..செங் கோலும், பிடிக்கும்..கைக் கோலும்,
படைக்கும் தமிழைப் பருகு!
 
கோல் : எழுதுகோல், செங்கோல், ஊன்றுகோல்.
 
இவ்வாறு அமையும் 'முப்பொருள் அணி வெண்பா' ஒன்று பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
14.04.2020

lundi 13 avril 2020

கேட்டலும் கிளத்தலும்


கேட்டலும் கிளத்தலும்
 
பழனி, பழநி எது சரியானது?
 
பாவலர் தென்றல், சென்னை.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
பழனி என்ற சொல்லே சரியானது. இவ்வூரைப் பொதினி என்றும் [பொன்னுடை நெடுநகர்ப் பொதினி - அகநானுாறு - 61] ஆவிநன்குடி என்றும் [ஆவி நன்குடி அசைதலும் உரியன் - திருமுருகாற்றுப்படை - 176] இலக்கியங்களில் காண்கிறோம்.
 
பொதினி என்ற பெயர் பழனி என்று மருவியிருக்க வேண்டும். பொதினியில் உள்ள றன்னகரமே அப்பெயருக்குரியது. மாம்பழக் கதையை அடிப்படையாகக் கொண்டு, முருகனைப் 'பழம் நீ' என்று அழைத்ததால் பழநி என்று எழுதுகின்றனர். பழனி என்பதே இலக்கிய வழக்கென முனைவர் இரா. திருமுருகனார் உரைக்கின்றார். [இலக்கணம் இனிக்கிறது பக்கம் 82]
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் - பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் - பிரான்சு
13.02.2020.

இருபொருள் அணி வெண்பா


வெண்பா மேடை - 168
 
இருபொருள் அணி வெண்பா
 
ஒரு சொல் இரு பொருள்கள் தரும் வண்ணம் அடைமொழியுடன் அமைவது இருபொருள் அணி வெண்பாவாகும்.
 
வெல்லும் கவியே! விலங்கென்றால் என்னென்பாய்?
கல்லும் நிறைந்த கடிமலை - செல்லா
விலங்காகும்! கொல்லும் வினைமிருகம் செல்லும்
விலங்காகும் என்றே விளம்பு!
 
விலங்கு என்ற சொல்லுக்கு மிருகம் என்றும், மலை என்றும் பொருள் உண்டு. பொதுவாக விலங்கு என்றால் எதைக் குறிக்கிறது என்று சொல்ல முடியாது. அசையும் விலங்கு என்றால் மிருகம் என்று சொல்லலாம். அசையா விலங்கென்றால் மலை என்று கூறிவிடலாம். அசையும் அசையா என்ற அடைமொழிகளைக் கொண்டு அத்தொடர் குறிக்கும் பொருளைத் தெளிவாக அறியலாம். மேலுள்ள வெண்பாவில் செல்லும் விலங்கு மிருகம் என்றும், சொல்லா விலங்கு மலை என்றும் பாடியுள்ளேன். இலக்கிய உலகிற்கு இவ்வகை என்றன் புதிய படைப்பாதகும்.
 
இவ்வாறு அமையும் 'இருபொருள் அணி வெண்பா' ஒன்று பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
13.04.2020

dimanche 12 avril 2020

பதினான்கு சொல் எழிலணி வெண்பா!


வெண்பா மேடை - 167
 
பதினான்கு சொல் எழிலணி வெண்பா!
 
பதினான்கு வினாக்களுக்கு ஒரு விடை வரும்படியாகப் பாடுவது பதினான்கு சொல் எழிலணி வெண்பாவாகும்.
 
வாழூர்என்? வந்ததுமென்? வாங்குவதென்? விற்பதுமென்?
ஊழருள்என்? உன்பணியென்? ஒண்கலமென்? - சூழொலியென்?
வெண்ணுருள்என்? விண்ணிலையென்? வட்டமென்? கொள்மருந்தென்?
உண்சுவையென்?தாளென்? 'உறை'!
 
வெண்பாவில் உள்ள பதினான்கு வினாக்களுக்குக் 'உறை' என்ற ஒரு விடை வந்தது. ஊர், துன்பம், போர்வை, பொன், பெருமை, பாலிடுபிரை, வெங்கலம், சிறப்பு, ஆயுதவுறை, மழை, கிணற்றின் அடியில் வைக்கும் மரவளையம், மருந்து, காரம், மேலுறை... ஆகிய பொருள்களை மேலுள்ள வெண்பாவில் உறை என்ற சொல் பெற்றுள்ளது.
 
1. நீங்கள் வாழும் ஊர் எது? - உறையூர்.
2. இங்கு வந்ததும் ஏன்? - துன்பத்தால் வந்தேன்.
3. வாங்கும் பொருள் என்ன - போர்வை.
4. விற்கும் பொருள் என்ன - பொன்.
5. வாழ்ந்த ஊழ்நிலை எவ்வாறு - பெருமையாக வாழ்ந்தேன்.
6. உங்கள் தொழில் என்ன - பாலில் பிரையிட்டு விற்கும் தொழில்.
7. இந்தப் பாத்திரம் என்ன - வெங்கலம்.
8. பாத்திரம் நன்றாக உள்ளதா? - சிறப்பாக உள்ளது.
9. இந்த வெண்மையான குழாய் என்ன? - ஆயதவுறை.
10. காலநிலை என்ன - மழைக்காலம்.
11. வண்டியில் உள்ள வட்டம் என்ன? - கிணற்றின் அடியில் வைக்கும் மரவளையம்.
12. உனக்குத் தேவையான மருந்து என்ன? நீரினால் உண்டான நோயைத் தீர்க்கும் மருந்து
13. உண்ணும் சுவை என்ன? - காரம்.
14. இந்தத் தாள் என்ன - நுாலுக்கு மேலுறை போடும் தாள்.
 
இவ்வாறு பதினான்கு சொல் எழிலணி வெண்பா ஒன்று பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
12.04.2020

பன்னிரண்டு சொல் எழிலணி வெண்பா!


வெண்பா மேடை - 166
 
பன்னிரண்டு சொல் எழிலணி வெண்பா!
 
பன்னிரண்டு வினாக்களுக்கு ஒரு விடை வருவதாகப் பாடுவது பன்னிரண்டு சொல் எழிலணி வெண்பாவாகும்.
 
ஏழுருபென்? வாழிடமென்? ஏனமர்ந்தாய்? ஏகிடமென்?
கீழும்,பின் னும்,வழியும் சூழ்பெயரென்? - தாழகமென்?
வன்வாயில், பக்கம்,இடம் நன்முடிவு காண்பெயரென்?
கன்னல்மொழி காட்டும் கடை!
 
வெண்பாவில் உள்ள பன்னிரண்டு வினாக்களுக்குக் 'கடை' என்ற ஒரு விடை வந்தது.
 
1. எழனுருபு என்ன? - கடை
2. எங்கு வாழ்கிறாய்? - ஊர் எல்லையில் வாழ்கிறேன்.
3. ஏன் அமர்ந்துவிட்டாய்? - சோர்வாக உள்ளதால் அமர்ந்தேன்.
4. எங்குச் செல்கின்றாய்? - அங்காடி செல்கிறேன்..
5. கீழ் என்ற சொல்லின் வேறு பெயர் என்ன? - கடை
6. பின் என்ற சொல்லின் வேறு பெயர் என்ன? - கடை
7. வழி என்ற சொல்லின் வேறு பெயர் என்ன? - கடை
8. தாழ்ந்தவனின் பெயர் என்ன? - கடையன்
9. கதவின் வேறு பெயர் என்ன? - கடை
10. பக்கம் என்ற சொல்லின் வேறு பெயர் என்ன? - கடை
11. இடம் என்ற சொல்லின் வேறு பெயர் என்ன? - கடை
12. முடிவு என்ற சொல்லின் வேறு பெயர் என்ன? - கடை
 
ஏழனுருபு, எல்லை, சோர்வு, அங்காடி, கீழ், பின், வழி, தாழ்ந்தவன், வாயில், பக்கம், இடம், முடிவு எனப் பன்னிரண்டு பெயர்களையும் கடையென்ற சொல் தாங்கிவந்தது.
 
இவ்வாறு பன்னிரண்டு சொல் எழிலணி வெண்பா ஒன்று பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
12.04.2020

samedi 11 avril 2020

பத்துச்சொல் எழிலணி வெண்பா!


வெண்பா மேடை - 165
 
பத்துச்சொல் எழிலணி வெண்பா!
 
பத்து வினாக்களுக்கு ஒரு விடை வரும்படியாகப் பாடுவது பத்துச்சொல் எழிலணி வெண்பாவாகும்.
 
பொய்யுரையும், சேர்தளையும், புண்ணோயும், நல்வன்மை
மெய்யுரையும், சேர்வினையும், மேவரணும், - உய்விடமும்
மூடுதலும், பந்தியும், மூட்டையும்,காண் பேரென்ன?
கூடுதலும் 'கட்டு'எனக் கூறு!
 
வெண்பாவில் வந்த பத்து வினாக்களுக்குக் 'கட்டு' என்ற ஒரு விடை வந்தது.
 
1. பொய்யுரை - பொய்யாகக் கதையைக் கட்டிச் சொல்லுதல்
2. தளை - இணைத்தல், சேர்தல் [கட்டுதல்]
3. நோய் - பிணி [கட்டு]
4. வன்மை மெய்யுரை - உடவுறுதி [ உடற்கட்டு]
5. சேர்வினை - தழுவுதல், மணஞ்செய்தல், [கட்டி அணைத்தல்]
6. மேவு அரண் - அணை, காவல் [கட்டு]
7. உய்விடம் - வீட்டின் பகுதி [ சமையற்கட்டு]
8. மூடுதல் - கடையைக் கட்டு
9. பந்தி - ஒழுங்கு [கட்டுப்பாடு]
10. மூட்டை - கட்டு
 
இவ்வாறு பத்துச்சொல் எழிலணி வெண்பா ஒன்று பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
11.04.2020

எட்டுச்சொல் எழிலணி வெண்பாவெண்பா மேடை - 164
 
எட்டுச்சொல் எழிலணி வெண்பா
 
எட்டு வினாக்களுக்கு ஒரு விடை வரும்படியாகப் பாடுவது எட்டுச்சொல் எழிலணி வெண்பாவாகும்.
 
பொங்குலையும் பொன்புடமும் பூதியும் ஓங்கவதேன்?
சங்கொலியும் வேயிசையும் புண்தழலும் - இங்குறும்
மெய்வினையென்? சூடணைய மாட விளக்கணையச்
செய்வினையென்? ஊதுதல் தீர்ப்பு!
 
மேலுள்ள வெண்பாவில் எட்டு வினாக்களுக்குக் 'ஊதுதல்' என்ற ஒரு விடை வந்தது. ஊதுதலால் அடுப்பு எரிகிறது, பொன்புடம் ஏற்கிறது, பூதி [பலுான்] காற்றை ஏற்கிறது. வெண்சங்கை ஊதுதலால் பேரொலி கேட்கிறது. வேய்ங்குழலை ஊதுதலால் இன்னிசை கமழ்கிறது. தழற்புண் வலியை வாயால் ஊதிப் துயர்குறைப்பார். கொதிக்கின்ற தேநீரை, வெந்நீரை ஊதி ஊதிக் குடிப்பார். மாடத்தில் எரிகின்ற விளக்கை வாயால் ஊதுவதாலும் அணையும்.
 
இவ்வாறு எட்டுச்சொல் எழிலணி வெண்பா ஒன்று பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
11.04.2020

ஆறுசொல் எழிலணி வெண்பா


ஆறுசொல் எழிலணி வெண்பா
 
ஆறு வினாக்களுக்கு ஒரு விடை வரும்படியாகப் பாடுவது ஆறுசொல் எழிலணி வெண்பாவாகும்.
 
திருமால் அணியென்ன? தேரின் அடியென்ன?
பெருமால் பெயரென்ன? முந்நீர் - இருப்பென்ன?
சுற்றுவடி வென்ன? சுழன்றுவாழ் கோளென்ன?
பற்றுமடி சக்கரம் பார்!
 
சக்கரம் : திருமால் திருக்கை ஆழி, தேரின் உருளை, மலை, கடல், வட்டம், பூமி
 
பெருமால் : பெரியமலை
 
மேலுள்ள வெண்பாவில் உள்ள ஆறு வினாக்களுக்குக் 'சக்கரம்' என்ற ஒரு விடை வந்தது. திருமாலின் கைகளில் சங்கும் சக்கரமும் உள்ளன. தேர் சக்கரங்களைக் கொண்டுள்ளது. மலையின் வேறுபெயர் சக்கரம். ஆற்றுநீர், ஊற்றுநீர், மழைநீர் மூன்றும் சேர்ந்தது கடல். சுற்றுகின்ற வடிவம் வட்டம். பூமியைச் சக்கரம் என்றும் உரைப்பர். பெண்ணே இந்த ஆறு பெயர்களைச் சக்கரம் என்ற ஒருபெயர் ஏற்பதைப் பார்.
 
இவ்வாறு ஆறுசொல் எழிலணி வெண்பா ஒன்று பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
10.04.2020

samedi 4 avril 2020

குரு பரம்பரை


திருமால் நெறி காத்த குருமரபினர்
 
காப்பு
 
மாலியல் வார்த்த மதியொளிர் மாமரபை
நுாலியல் ஓங்க நுவன்றிடுவாய்! - வேலியல்
மின்னும் வியன்றமிழே! என்னுள் இருந்தழகாய்ப்
பொன்னும் மணியும் பொழி!
 
1. பெரிய பெருமாள்
 
விண்ணுலகை மண்ணுலகை வித்திட்ட வைகுந்தன்!
பண்ணுலகைச் சூடும் பரந்தாமன்! - தண்ணுலகை
ஆளும் பெரிய பெருமான் அணியடியை
நாளும் மனமே நவில்!
 
2. பெரிய தாயார்
 
மாலவன் மார்பில் மணமிடுவாள்! காக்கின்ற
ஞாலவன் போன்று நலமிடுவாள்! - பாலவள்!
பிள்ளைதுயர் போக்கும் பெரிய பிராட்டியாள்!
கொல்லைமலர் இட்டுபுகழ் கூறு!
 
3. சேனைமுதலியார்
 
ஓங்குபுகழ் சேனையர்கோன் ஒள்ளடிகள் போற்றிடுவோம்!
தேங்குபுகழ் வாழ்வில் திளைத்திடுவோம்! - தாங்குபுகழ்
சீரரங்கைச் சேர்ந்திடுவோம்! சிந்தை செழித்திடுவோம்!
ஓரரங்கை உள்ளம் உணர்ந்து!
 
4. நம்மாழ்வார்
 
இருநிதியாய் வந்துதித்தார் இன்றமிழ் மாறர்!
குருநிதியாய்க் கோடிநலம் ஈந்தார்! - பெருநிதியாய்
வந்த..திரு வாய்மொழியார்! இந்த வுலகுய்ய
தந்த..திரு நல்கும் தகை!
 
5. நாதமுனிகள்
 
ஆழ்வார் தமிழமுதை அள்ளி நமக்கீந்தார்!
வாழ்வார் அடியார் மனத்துள்ளே! - சூழ்புகழ்
நாத முனியார் நறுமலர்த்தாள் பற்றிடுவோம்!
ஏத மினியே[து] இயம்பு?
 
6. உய்யக்கொண்டார்
 
குருமொழி யேற்றுக் குலவுதமிழ் காத்தார்!
திருமொழிச் சீர்பரவச் செய்தார்! - அருண்மொழி
கொண்டல்! உலகுய்யக் கொண்டார் திருவடியின்
தண்டம் தருமே தவம்!
 
7. மணக்கால்நம்பி
 
நாதமுனி கொண்டமனம் நாட்டியவர்! உய்யவரின்
பாதமணி என்றுளம் பற்றியவர்! - சீதமணி
நெஞ்சர்! நிறைமணக்கால் நம்பியார்! பொன்னடியில்
தஞ்சம் அடியேன் தலை!
 
8. ஆளவந்தார்
 
பால்மனம் கொண்டார்! படர்பேதம் வென்றுயர்ந்தார்!
மால்மனம் கொண்டார்! மகிழ்வீந்தார்! - நுால்மனம்
வார்த்தார்! நமைஆள வந்தார்! திருவருளைச்
சேர்த்தார் தமிழில் திளைத்து!
 
9. பெரியநம்பி
 
ஆளவந்தார் சீரை அகங்கொண்டார்! பேரரங்கன்
தாளணிந்தார்! மாமுனிக்குச் சால்பளந்தார்! - தோளணிந்தார்
நல்லருளை! எம்பெரிய நம்பியார்! நன்மனமே
சொல்..அருளை நாளும் சுவைத்து!
 
10. எம்பெருமானார்
 
மாயவன் சீரோங்க, மாயமத வேர்நீங்க,
துாயவன் தொண்டோங்க, துன்பொழிய, - தாயிணையாய்
எங்கள் இராமா நுசர்இங்[கு] உதித்தார்!நற்
திங்கள் திகழ்நலஞ் சேர்த்து!
 
11. எம்பார்
 
அண்ணல் இராமா நுசரின் அடிபணிந்தார்!
எண்ணம் முழுதும் இறையன்பு - கொண்டொளிர்ந்தார்!
எம்பார் திருப்புகழை ஏத்தித் தொழுதிடுவோம்!
நம்..மார் பெறுமே நலம்!
 
12. பட்டர்
 
நற்றிருக் கூர்ச்செல்வர்! நல்லரங்கச் சீர்மைந்தர்!
கற்றிடும் கூர்மதியா்! காத்திடும் - வற்புடையர்!
நற்பட்டா் நாமம் நவின்றிடுவோம்! நல்லுலகின்
பொற்பட்டம் ஏற்போம் பொலிந்து!
 
13. நஞ்சீயர்
 
பெருமாள் திருவடியே பீடருளும் என்றார்!
வரும்..நாள் வளமேற்கும் என்றார்! - அருளார்
திருவாய் மொழியுரை செப்பிய..நஞ் சீயர்!
தருவார் எனக்கும் தமிழ்!
 
14. நம்பிள்ளை
 
விண்ணுலகச் சீட்டளித்தார்! விந்தை யுரையளித்தார்!
மண்ணுலகப் பற்றறுத்தார்! மாலழகில் - கண்மலர்ந்தார்!
தண்ணார் கலிகன்றி தாசர்!நம் பிள்ளையார்
பொன்னார் திருவடி போற்று!
 
15. வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை
 
குருவருள் பெற்றுக் குளங்கொண்டார்! மாயன்
திருவருள் பெற்றுத் திளைத்தார்! - அருளுரை
செய்தார் வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளையார்!
பெய்தார் மழையெனப் பீடு!
 
16. பிள்ளைலோகாசார்யர்
 
நன்னெறி நுால்களை நல்கியவர்! மாதவனின்
பொன்னடி சூடிப் பொலிந்தவர்! - இன்னருள்
பேரார் உளமுடையர்! பிள்ளைலோ காசார்யர்
சீரார் அடிகளைச் சேர்!
 
17. திருவாய்மொழிப்பிள்ளை
 
திருமலை யாழ்வாரே! சீர்மலை மேவும்
அருணிலை நல்கும் அமுதே! - அரிய
திருவாய் மொழிப்பிள்ளை யே!சிந்தை யோங்கத்
தருவாய் எனக்கும் தமிழ்!
  
18. மணவாள மாமுனிகள்
எந்தை எதிர்ராசன் ஏற்றம் பரவிடவும்,
சிந்தை செழித்திடவும், செந்தமிழில் - அந்தாதி
தந்த மணவாள மாமுனியே! தண்ணருளால்
இந்த உலகை இயக்கு!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
04.04.2020