lundi 15 août 2022

ஆற்றுநீர்ப் பொருள்கோள்

 வெண்பா மேடை - 223

 ஆற்றுநீர்ப் பொருள்கோள் - 2

 

221 ஆம் வெண்பா மேடையில்  முதல் சீரிலிருந்து ஈற்றுச்சீர்வரை சொற்கள் முன் பின் மாறாமல் நேராகச் சென்று பொருள் தருவது யாற்றுநீர்ப் பொருள்கோள் எனக் கண்டோம்.

 

அடிதோறும் பொருள் அற்று அற்று ஒழுகுவதும் யாற்றுநீர்ப் பொருள்கோளாம்.

 

அலைப்பான் பிறிதுயிரை ஆக்கலும் குற்றம்!

விலைப்பாலின் கொண்டூன் மிசைதலும் குற்றம்!

சொலற்பால அல்லாத சொல்லுதலும் குற்றம்!

கொலைப்பாலும் குற்றமே யாம்!

 

[நான்மணிக் கடிகை - 28]

 

பொய்யுரை நீக்கப் பொலிந்திடும் நெஞ்சகம்!

மெய்யுரை பூக்க விளைந்திடும் - செய்தவம்!

ஈசன் திருவருளால் இன்னுயிர் வீடுறும்!

வாசத் தமிழை வணங்கு!

[பாட்டரசர்]

 

இப்பாடல்களில் பொருள் அடிதோறும் தனித்தனியே நிறைவுற்றது.


பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்

14.08.2022

samedi 13 août 2022

கலிவிருத்தம் - 8

 


விருத்த மேடை - 72

 

கலிவிருத்தம்  - 8

 

[விளம் + மா + விளம் + மா] 

[விளம் வரும் இடங்களில் மாங்காய் அருகி வருவதுண்டு]

 

கிளரொளி யிளமை கெடுவதன் முன்னம்

வளரொளி மாயோன் மருவிய கோயில்

வளரிளம் பொழில்சூழ் மாலிருஞ் சோலை

தளர்வில ராகில் சார்வது சதிரே!

 

[நம்மாழ்வார். திருவாய்மொழி ]

 

விழியெழில் காட்டி வியப்புற வைத்தாள்!

மொழியெழில் கூட்டி முனைப்புற வைத்தாள்!

வழியெழில் மீட்டி ம    யக்குற வைத்தாள்!

கழியெழில் ஊட்டிப் களிப்புற வைத்தாள்!

 

[பாட்டரசர்]

 

கலிவிருத்தம் ஓரடியில் நான்கு சீர்களைப் பெறும். நான்கடிகள் ஓரெதுகையில் அமையும். ஒன்று மூன்றாம் சீர்களில் மோனை வரும்.

 

விளம் + மா + விளம் + மா என்ற வாய்பாட்டில் அமைந்த கலிவிருத்தம் ஒன்று விரும்பிய பொருளில் இயற்றுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.

 

அன்புடன்
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம், பிரான்சு
13.08.2022

vendredi 12 août 2022

கம்பன் விழா - 2022

 


சுவிற்சர்லாந்து  கம்பன் விழா

30.07.2022

 

திருமால் வணக்கம்

 

நீரோங்குங் கடன்மேலே சீரோங்குந் திருமாலே
        நிறையோங்குந் தமிழள்ளித் தருவாய்!

நிலையோங்கும் அணிசூடக் கலையோங்கும் அடிபாட

        நெடுமாலே என்னாவில் வருவாய்!

 

வேரோங்கும் மரமாகப் பேரோங்கும் வரமாக

        விரிந்தோங்கும் கருவள்ளி இடுவாய்!

வியனோங்கும் வண்ணங்கள் செயலோங்கும் எண்ணங்கள்

        விளைந்தோங்க ஒருபார்வை விடுவாய்!

 

போரோங்கும் படையாகப் பாரோங்கும் நடையாகப்

        பயனோங்கும் நெறியூட்டி எழுவாய்!

பெண்ணோங்கும் வழிதீட்டிப் பண்ணோங்கும் மொழிதீட்டிப்

        பெருமாளே என்னெஞ்சை உழுவாய்!

 

காரோங்கும் விண்ணாக ஏரோங்கும் மண்ணாகக்

        கவியோங்கும் தமிழ்மாலை அணிவாய்!

கண்ணோங்கும் அழகாகக் கனியோங்கும் சுவையாகக்

        கண்ணா..நீ இங்கென்னை இணைவாய்!

 

தமிழ் வணக்கம்

 

அணிபூத்த தமிழே..நற் பனிபூத்த கவிபாட

        அருள்பூத்த சொலேந்திச் சூடு!

அகம்பூத்த தமிழே..உன் முகம்பூத்த எழில்காட்டி

        அறம்பூத்த அடியேந்தி ஆடு!

 

பணிபூத்த தமிழே..உன் நனிபூத்த சுவையேந்திப்

        பண்பூத்த இசையேந்திப் பாடு!

பார்பூத்த புகழாகத் தேர்பூத்த எழிலாக

        பனைபூத்த வளமேந்திக்  கூடு!

 

மணிபூத்த ஒலியாக முனிபூத்த கணையாக

        மதிபூத்த தமிழே..பூக் காடு!

மரைபூத்த அழகாக இறைபூத்த தமிழே..உன்

        மனம்பூத்த சந்தங்கள் போடு!

 

மணம்பூத்த வனமாகத் தினம்பூத்த சீர்யாவும்

        மலைபூத்த அரணாகும் பீடு!

வான்பூத்த நிலவாக யான்பூத்த கவியாகும்

        மண்மீது தமிழுக்கே தீடு!

 

அவையோர் வணக்கம்

 

பூ..வாசத் தமிழ்நாடிப் புதுவாசக் கவிநாடிப்

        புறப்பட்டு வந்தோரே வணக்கம்!

பொன்வாச நெஞ்சத்துள் புகழ்வாசக் கம்பன்சீர்

        பொழுதெல்லாம் இன்பூட்டி மணக்கும்!

 

பா..வாசச் சான்றோரே! பழவாச ஆன்றோரே!

        பாவேந்தன் பகர்கின்றேன் வணக்கம்!

பனிவாசப் பொழுதாகப் படர்வாச அமுதாகப்

        பாய்ந்தோடி உள்ளத்தை யணைக்கும்!

 

கா..வாசக் குழல்கொண்டு கனிவாச நிழல்கொண்டு

        கமழ்கின்ற பெண்டீரே வணக்கம்!

கலைவாச என்பாட்டு! கடிவாச என்பாட்டு!

        கார்மேக மழையாக நனைக்கும்!

 

மா..வாசம் என்றெண்ணி மனவாசங் கொண்டிங்கு

        வந்துள்ள இளையோரே வணக்கம்!

மலைவாசக் காற்றாக மதிவாச வூற்றாக

        மரபேந்தி என்னாக்கம் இனிக்கும்!

 

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்

கம்பன் கழகம் பிரான்சு

தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு

30.07.2022

கம்பன் விழா - 2022

 


சுவிற்சர்லாந்து கம்பன் விழா
29.07.2022


கம்பன் புகழ்

தாளம்: நான்மையின ஏகம்

நடை : நான்மை

 

தமிழ்வந்து மனஞ்சேர்ந்து

தாளம் போடுது00

அமுதென்று கவியுள்ளம்

அருந்தி யாடுது00

 

கவி.கம்பன் புகழ்பாடும்

கழகம் வாழ்கவே00

புவியெங்கும் பூந்தமிழின்

பொதுமை சூழ்கவே00

 

ஒளியூட்டும் தமிழ்ப்பாட்டை

உலகம் கேட்குது00

களியூட்டும் அருங்கம்பன்  

கருத்தை ஏற்குது00

 

என்றுமுள தெந்தமிழை

இதயம் பதிப்போம்00

இன்றுவரை தமிழ்வளர்த்த

இடத்தைத் துதிப்போம்00

 

பேரழகு திருராமன்

பெருமை பாடுவோம்00

தாரழகு தமிழேந்திச்

தாவி யாடுவோம்00

 

மானழகு சீதையினை

வணங்கிப் போற்றுவோம்00

தேனழகு தமிழோங்கச்

செயல்கள் ஆற்றுவோம்00

 

அண்ணனிடம் தம்பிகொண்ட

அன்பை யெண்ணுவோம்00

வண்ணமுடன் தமிழ்நெறியில்

வாழ்வைப் பின்னுவோம்00

 

மன்னனுயிர் மக்களென

வாழ்ந்து காட்டினார்00

தன்னிகரே இலையென்று

தமிழைச் சூட்டினார்00

 

படகோட்டும் வன்குகனின்

பாதம் தொழுகிறேன்00

இடரோட்டும் தமிழாலே

என்னை உழுகிறேன்00

 

காலடியைத் தலைசூடிக்

காத்தான் பரதனே00

மேலுலகில் இணையில்லை

வீரன் ஒருவனே00

 

பின்தொடர்ந்து பணிசெய்து

பேறு பெற்றவன்00

பொன்படர்ந்து மனமின்னப்

புகழை யுற்றவள்00

 

வாலுடைய சுக்கிரீவன்

வந்து வணங்கினான்00

மாலுடைய நல்லணியர்

வாழ்த்த இயங்கினான்00

 

ஈழதேச வீடணனை

ஏற்றே அருளினான்00

ஆழமாகச் சிந்தனையில்

அறத்தைச் சொருகினான்00

 

கையழகு காலழகு

காட்டும் விருத்தங்கள்00

மையழகு மேனியனை

மனத்துள் பொறுத்துங்கள்00

 

துகள்பட்டே பெண்ணெழுகை

துாய திருத்தாளே00

அகமுற்றே ஒளிமின்னும்

அருளின் திருநாளே00

 

வாலியெனும் பெரும்வீரன்

வாழ்வை யிழந்ததேன்00

கேலியுறும் செயல்புரிந்து

கீழே விழுந்ததேன்00

 

கலைவல்லி சூர்ப்பணகை

கண்கள் கவிபேசும்00

மலைநெல்லிக் கனியள்ளி

வாரித் தினம்வீசும்00

 

உறவுக்கே உயிர்தந்தே

உயர்ந்தான் கும்பனே00

சிறப்புக்கே சீர்தந்தே

செழித்தான் கம்பனே00

 

வேரடர்ந்து படர்ந்தாலே

விளைச்சல் வளருமே00

போரகன்று நின்றாலே

புகழ்தான் மலருமே00

 

தலைபத்துக் கொண்டிருந்த

தலைவன் வரவேண்டும்00

கொலையெட்டுத் திசைநீக்கிக்

கோலந் தரவேண்டும்00

 

இவ்வுலகின் பேரரசன்

எங்கள் இராவணனே00

எவ்வுலகும் இணையில்லை

ஏத்துத் தமிழினமே00

 

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்

கம்பன் கழகம் பிரான்சு

தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு

30.07.2022