vendredi 24 mai 2019

சிலேடை வெண்பா
சிலேடை வெண்பா
 
கலிப்பாவும் கண்ணனும்
 
பத்துருவும், பண்ணிசையும், பாக்கடலும், பாடுதலும்,
சிற்றுருவும், சீருடைய பேருருவும், - கொச்சகமும்,
பற்றுடையோர் பற்றலும், உற்ற கலிநிகராய்ப்
பொற்புடைய கண்ணனைப் போற்று!
 
கலிப்பா
 
பத்துவகைப்படும் [1.கலிவெண்பா, 2.வெண்கலிப்பா, 3.மயங்கிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா, 4.பஃறாழிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா, 5.சிஃறாழிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா, 6.தரவிணைக் கொச்சகக் கலிப்பா, 7.தரவு கொச்சகக் கலிப்பா, 8.நேரிசை யொத்தாழிசைக் கலிப்பா, 9.அம்போதரங்க ஒத்தாழிசைக் கலிப்பா, 10. வண்ணக ஒத்தாழிசைக் கலிப்பா]. இசைப்பா வகையைச் சாரும் [தாழிசையைப் பெறும்]. அம்போதரங்கம் என்ற உறுப்பை ஏற்கும் [தரங்கம் என்றால் அலை. கடல் அலைகள் கரையை அடைகையில் சுருங்குவதுபோல் இவ்வுறுப்பும் முதலில் அளவடிகளாலும், பின் சிந்தடி குறளடிகளாலும் குறைந்து வருவதால் அம்போதரங்கம் என்ற பெயர் பெற்றது]. போற்றும் மரபைக் கொள்ளும். பேரெண், சிற்றெண் என்ற உறுப்புகளைப் காணும். கொச்சகக் கலிப்பாவில் ஐந்து வகைகள் உள்ளன. வல்ல தமிழ்ப்புலமை கொண்டோர் இவ்வகையைச் சிறப்பாகப் பாடுவா்.
 
கண்ணன்
 
பத்துத் தோற்றரவை உடையவன். புல்லாங்குழல் வாணன். [பா - பாம்பு] பாற்கடலில் பாம்பணையில் துயில்பவன். ஆழ்வார்களால் போற்றிப் பாடப்பட்டவன், அடியார்களால் புகழ்ந்து பாடப்படுபவன். வாமனனாய் வந்தவன், நெடியவனாய் உலகை அளந்தவன். [கொச்சகம் - சேலை மடிப்பு] பாஞ்சாலிக்குச் சேலை அளித்துக் காத்தவன். பெண்ணுருக் கொண்டு சேலை அணிந்தவன். தன்னைச் சரணடைந்த அடியார்களைப் பற்றிக் காப்பவன்.
 
எனவே, தமிழன்னை உற்ற கலிப்பாவிற்குப் பொற்புடைய கண்ணனை ஒப்பாகப் போற்றுக.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
24.05.2019

jeudi 23 mai 2019

சிலேடை வெண்பாசிலேடை வெண்பா
 
ஆண்மயிலும் பெண்விழியும்
 
கண்ணழகு காதலிடும்! காரழகு தோகையிடும்!
மண்ணழகுச் சோலையுறும்! வண்ணமிகும்! - தண்டமுறும்!
பண்ணழகுச் சந்தமிடும்! பார்..கொத்தும்! பொன்மயிலை
வண்டழகுக் கண்ணை வழங்கு!
 
ஆண்மயில்
 
தோகையின் மீது ஆசையுறுவோம். மழைதரும் கார்மேகத்தைக் கண்டு தோகை விரித்தாடும். மண்ணுக்கு அழகு தருகின்ற மலர்ச்சோலையில் வாழும். வண்ணம் பல கொண்டிருக்கும். வணங்கப்படும் உயர்வை பெற்றது. புலவர்களின் பாடல்களுக்குக் கருப்பொருளாகும்.[திருப்புகழ்]. உணவைக் கொத்தித் தின்னும்.
 
பெண்விழி
 
காதலை விளைக்கும். தோகை, மை ஏற்கும். மலர்க்கண் என்ற உவமையை கொள்ளும். பல வண்ணங்கள் பூசப்பட்டு அழகேந்தும். [காதல் வண்ணங்கள் நல்கும்] இமைகளை மூடி இறைவனை ஆழ்ந்து தொழும். காதல் பாடல்களுக்குக் கருவாகும். பார்வையால் தாக்கும். [வேல்விழி, அம்புவிழி]
 
எனவே, பொன்னழகு ஆண்மயிலும் வண்டழகுப் பெண்விழியும் ஒன்றென வழங்கு.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
23.05.2019

mercredi 22 mai 2019

சிலேடை வெண்பா
சிலேடை வெண்பா
 
வஞ்சிப்பாவும் சோலையும்
 
பூவுறும்! துாங்கலுறும்! பொங்கும் புலமையுறும்!
நாவுறும் நற்கனிகள்! நீழலுறும்! - ஏவுறும்!
காய்தாங்கும்! மாவேலி காணும்! பொழிலுக்குத்
தாய்தாங்கும் வஞ்சி சமம்!
 
வஞ்சிப்பா
 
பூச்சீர்களைப் பெறும். துாங்கலோசையை ஏற்கும். இருசீர்களிலும் முச்சீர்களிலும் அமைவதால் புலமை பெருகும். கனிச்சீர்கள் காக்கும் [வஞ்சி உரிச்சீர் கனியாகும்]. நிழல் சீர்களைக் கொள்ளும். ஏகாரத்தில் நிறைவுறும். காய்ச்சீர்களைத் போற்றும். அடியின் ஈற்றில் மாச்சீர் வருவதில்லை. [மாவுக்கு வேலியிடும்]
 
சோலை
 
பூக்களைப் பூத்தாடும். தொங்குகின்ற விழுதுகளைப் பெற்றிருக்கும். உறங்கி ஓய்வெடுக்க இடமளிக்கும். கவிபாடப் புலமையை வழங்கும். காய் கனிகளைக் கொண்டிருக்கும். குளிர்ந்த நிழலைக் கொடுக்கும். அம்புடன் வேடர்கள் வருவார்கள். நீண்ட வேலியை ஏற்றிருக்கும்.
 
எனவே, பூமித்தாய் தாங்கும் சோலைக்குப் பூந்தமிழ்த்தாய் தாங்கும் வஞ்சிப்பா சமமாகும்.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
20.05.2019

சிலேடை வெண்பா
சிலேடை வெண்பா
 
ஆசிரியப்பாவும் வானும்
 
எல்லை இதற்கில்லை! ஏந்தும் இயற்கையெழில்!
தொல்லை இருப்பாகும்! ஒள்ளொளியை - நல்கும்பேர்
உற்றிடும்! மேன்மைத்தாள் பெற்றிடும்! ஓங்கிடும்வான்
கற்றிடும் ஆசிரியம் காண்!
 
தொல்லை - பழமை
 
ஆசிரியப்பா
 
அடி வரையறை இல்லை. முதலில் பிறந்த இயற்சீர்களைப் பெற்றுவரும். பழமைப் பாவகையாகும். [சங்க நுால்கள் பல ஆசிரியப்பாவால் அமைந்துள்ளன]. ஆசிரியர் அறிவொளியை அளிப்பவர். ஆசிரியர் என்ற பெயருடன் பா இணைந்து பெயர் அமைந்துள்ளது. [வள்ளலாரின் அருட்பெருஞ்சோதி அகவலால் ஒளிவீசும் பெயரை ஏற்றுள்ளது] [தாள் - அடி] அனைத்து அடிகளையும் பெற்றுவரும். [பெரும்பான்மை அளவடியைப் பெற்றுவரும் இப்பாவில் நெடிலடியும், கழிநெடிலடியும் வருவதுண்டு]
 
வானம்
 
எல்லா இல்லை. இயற்கையழகால் ஓங்கி ஒளிர்வது. என்றும் இருப்பது. கதிரவனின் கதிர்களால் மிளிர்வது. திருமாலின் ஒரு திருவடி மண்ணை அளந்தது. மற்றொரு திருவடி விண்ணை அளந்து.
 
எனவே, நாம் கற்கின்ற ஆசிரியப்பாவும் ஓங்கி ஒளிரும் வானமும் நிகரெனக் காண்க.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
22.05.2019

lundi 20 mai 2019

சிலேடை வெண்பா
சிலேடை வெண்பா
 
வெண்பாவும் கள்ளும்
 
வெண்மையினால், ஏறுகின்ற மேன்மையினால், கட்டலினால்,
தண்மையினால், போதையினால், சாற்றலினால், - உண்மையினால்
கூடலினால், கூத்தாடிக் குன்றலினால், வெண்பா..கள்
பாடலினால் இங்கிணையாம் பார்!
 
வெண்பா
 
பெயரால் வெண்மையைப் பெற்றது, அன்றுமுதல் இன்றுவரை யாப்புலகில் முதன்மை கொண்டது, தண்டமிழின் வெண்டளையால் பின்னப்படுவது, கற்றோரை மயக்கமுறச் செய்வது, [சாற்றல் - செப்பல்] செப்பலோசையை உடையது, நீதிநெறி நுால்களை உற்றது, தமிழ்க்கூடலில் ஓங்கி ஒலிப்பது, நாடகத்தில் இடம்பெறுவது, ஈற்றடி குன்றுவது, திறனுடைய புலவோர் பாடுவது.
 
கள்ளு
 
வெள்ளைநிறங் கொண்டது. மரமேறி இறக்குவது. பாளையைக் கட்டிச் சுரப்பது. குளிர்ச்சி தருவது. போதை தருவது. மனத்தில் உள்ள உண்மையை மயக்கத்தில் பேசச்செய்யும். குடிக்கக் கூடுவார். குடித்துக் கூத்திடுவார். நிலை குன்றுவார். கத்திப் பாடுவார்.
 
எனவே வெண்பாவை, கள்ளை இங்கிணையாக உரைத்துள்ளேன். படித்துப்பார்.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
19.05.2019