mardi 15 janvier 2019

உழவனுக்கு முதல் வணக்கம்!


உழவனுக்கு முதல் வணக்கம்!
 
உழவுக்கு முதன்மாலை!
உவந்தாடும் இந்நாளை!
அழகுக்கே அழகென்று போற்று! - உழவன்
அடிதொட்டுப் புவிசுற்றும் சாற்று!
 
தோள்மீது படையேந்தி,
தொண்டாற்றும் நடையேந்தி,
தாள்மீது சேறேந்தி உழுவான்! - உழவன்
தாயென்று வயல்தன்னைத் தொழுவான்!
 
கதிர்பூத்து வருமுன்னே
காகங்கள் எழுமுன்னே
கதிர்காக்க வயல்நோக்கி விரைவான்! - உழவன்
கரங்கொண்டே உலகத்தை வரைவான்!
 
தமிழூட்டும் கண்டாக,
தாயாற்றும் தொண்டாக,
அமிழ்துாட்டும் மண்போற்றி வாழ்வான்! - உழவன்
அவனிக்குத் தலையாகி ஆள்வான்!
 
வன்காளை துணைகொண்டு,
வற்றாத அணைகொண்டு,
இன்காளை பண்பாடிச் செல்வான்! - உழவன்
இருள்வாழ்வைப் போராடி வெல்வான்!
 
காய்கின்ற ஊழ்..கண்டு,
கால்பங்கு கூழ்..உண்டு,
பாய்கின்ற நீர்கட்டி விதைப்பான்! - உழவன்
படர்கின்ற சீர்கட்டி படைப்பான்!
 
உயிர்சிந்தும் செந்நீரில்,
உடல்சிந்தும் முந்நீரில்,
பயிர்முந்தும் உழைப்பேந்தி நிற்பான்! - உழவன்
பண்பாட்டை விழிப்பேந்திக் கற்பான்!
 
நடுவானில் ஒளிவிஞ்சும்!
நரம்பேறி வலிவிஞ்சும்!
இடுமேரில் உழுகாளை போகும்! - உழவன்
இனங்கொண்ட நிரைகாத்து வாழும்!
 
காளைக்குப் பேரிட்டு,
கழனிக்குச் சீரிட்டு,
நாளைக்குப் புகழிட்டு நடப்பான்! - உழவன்
நற்றோளில் உலகத்தைச் சுமப்பான்!
 
ஓராழி சாய்தோடும்!
உழுமாடு பாய்ந்தோடும்!
வேராடிச் சூழ்துன்பம் ஓடும்! - உழவன்
வீட்டுக்குள் நற்காதல் பாடும்!
 
வயல்தேடிக் கால்போகும்!
மனைதேடித் தோள்போகும்!
இயல்தேடி இசைதேடிப் பேசும்! - உழவன்
இடந்தேடிக் குளிர்காற்று வீசும்!
 
என்னினிய ஏரோட்டி!
இவ்வுலகின் தேரோட்டி!
தன்னுடலில் ஓரடை கொண்டு - உழவன்
தரணிக்குச் புரிகின்றான் தொண்டு!
 
நீரில்லை! நிழலில்லை!
நீதிக்கும் இடமில்லை!
சீரில்லை! சிறப்பில்லை வீட்டில்! - உழவன்
செழித்தோங்க வழியில்லை நாட்டில்!
 
நீருக்கும் தடையிட்டு,
நெஞ்சுக்கும் அடையிட்டு,
பேருக்குச் செயலிட்ட போக்கு! - தமிழா!
பிணிநீங்கப் போரிட்டுத் தாக்கு!
 
புலிபோல நின்றோமே!
புயல்போலச் சென்றோமே!
எலிபோல இன்றுன்னை எண்ணல் - தமிழா!
இருள்கொண்டு தாழ்கின்ற இன்னல்!
 
மண்காய்து போனாலும்,
கண்காய்ந்து போனாலும்,
புண்பாய்ந்து செய்கின்ற ஆட்சி! - சுடும்
புகைபாய்ந்து சூழ்கின்ற காட்சி!
 
எங்கெங்கும் கையூட்டு!
எந்நாளும் பொய்யூட்டு!
இங்கங்கும் அவர்போடும் வேடம்! - தீயர்
இழிவோட நீயேற்று சூடம்!
 
நரியாளும் காடாகி,
நரகாளும் நாடாகி,
கரியாளும் அயலாட்சி ஓட்டு! - தமிழா!
கவியாளும் தமிழாட்சி நாட்டு!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
15.01.2019

தமிழ்ப்புத்தாண்டு வாழ்த்து


தமிழ்ப்புத்தாண்டுப் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்
 
பொங்கலோ பொங்கல்! புவிபோற்றும் நற்பொங்கல்!
திங்களோ திங்கள்! தமிழ்த்திங்கள்! - சங்கெடுத்[து]
ஊதுகவே! என்..தோழா! ஓங்குதமிழ்ப் புத்தாண்டை
ஓதுகவே உள்ளம் உவந்து!
 
வான்போல் கொடைக்கை, மலர்போல் கமழ்நெஞ்சம்,
தேன்போல் சுவைக்கும் செழுந்செய்கை, - கான்போல்
தழைக்கும் தகைவாழ்வு தாராய்..புத் தாண்டே!
கொழிக்கும் புகழைக் குவித்து!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
15.01.2019

lundi 14 janvier 2019

போகி நன்னாள் வாழ்த்து!


வணக்கம்!
 
போகி நன்னாள் வாழ்த்து!
 
எங்கும் முழங்கிடுவோம் இன்பத் தமிழ்மொழியை!
தங்கும் நலமிடுவோம் சால்புடனே! - பொங்கும்
நெருப்பிட்டுக் கூத்திடுவோம்! நெஞ்சம் ஒளிரும்
கருத்திட்டுப் பூத்திடுவோம் காத்து!
 
சன்மார்க்கம் கண்டிடவும், தங்கத் தமிழ்நெறியின்
பொன்மார்க்கம் கொண்டிடவும், பூவுலகே - நன்மார்க்கம்
ஆகி நடந்திடவும், அன்பமுதை எந்நாளும்
போகி ஒளிநாளே பொங்கு!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
14.01.2019

vendredi 11 janvier 2019

மும்முற மொழிதல்


மும்முற மொழிதல்
 
எழுதுகோலும் கண்ணும் வாளும்
 
கூருண்டாம்! கொண்ட குகையுண்டாம்! குத்துகின்ற
போருண்டாம்! பூத்த பொலிவுண்டாம்! - நீருண்டாம்!
ஆளுண்டாம்! தாள்காண் அழகுண்டாம்! கோல்..முன்னே
நீளுண்ட வாள்,கண் நிகர்!
 
ஆள் - ஆட்செய்கை, அரசு.
 
எழுதுகோல்
 
கூா்மை கொண்டிருக்கும். மூடியால் மூடியிருக்கும். எழுத்துப்போர் நடத்தும். மலர்ச்சியை நல்கும். நீர் போன்ற மையை ஏற்கும். அது எழுதிய எழுத்து உலகில் நிலைத்திருக்கும் [எழுத்து ஆற்றலால் ஆட்சி அடைந்தவர் உள்ளார்] தாளில் எழுதும்போது அழகேந்தும்.
 
கண்
 
தாக்கும் தன்மையால் வேல்விழி என்று பெயர்பெறும்[கூர்மை] கண்ணை இமையானது மூடிப் பாதுகாக்கும். காதல் போர் நடத்தும். மலர்விழி என்றும் பொன்விழி என்றும் எழிலேந்தும். கண்ணீரைக் கொண்டிருக்கும். கண்ணழகில் ஆட்பட்டுக் கிடப்போர் உள்ளார். கண் நாணமுற்று மண்ணைப் பார்க்கும்பொழுது பேரழகு கொள்ளும்.
 
வாள்
 
கூா்மை கொண்டிருக்கும். குகைபோன்று உறையிருக்கும். பகைவரைச் சாய்க்கப் போர் செய்யும். பெற்றிபெற்றுச் செழிப்பை வழங்கும். செந்நீரில் நனையும். உலகை வென்று ஆளும். மறவன் வாள் முனையைத் தன் கால் அருகே வைத்து நிற்கின்ற காட்சி அழகளிக்கும்.
 
எனவே, நீள்விழி, நெடுவாள், எழுதுகோல் ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று நிகராகும். [தமிழுலகத்திற்கு 'மும்முற மொழிதல்' நான் தரும் புதிய வகையாகும்]
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
11.01.2019

jeudi 10 janvier 2019

சிலேடை வெண்பா


சிலேடை வெண்பா
 
கலைமகளும் காதலியும்
 
யாழிசைப்பாள்! இன்றமிழ் யாப்பளிப்பாள்! வாயுறையும்
கூழளிப்பாள்! என்னுள் குடியிருப்பாள்! - ஏழிசையும்,
மின்மரையும், அன்னமும், வீணையும் கொண்டிடுவாள்!
இன்மறை ஈந்திடுவாள்! நுாலிடையில் - நின்றிடுவாள்!
பேரழகு வாணியும் சீரழகு காதலியும்
ஓரழகு என்பேன் உவந்து!
 
வாயுறை - திருக்குறள், வாய் உறையும் இனிப்பு.
மரை - தாமரை, மான்.
நுாலிடை - நுாலின் இடையில், மெல்லிய இடை.
இன்மறை - இனிய மறைமொழி, இன்பத்தை மறைத்து.
 
கலைமகள்
 
யாழினை உடையவள். தமிழ் யாப்பினை அளித்தவள். வள்ளுவரின் வாயுறை நுாலமுதை ஊட்டியவள். நெஞ்சுள் வாழ்பவள். ஏழிசையைக் கொடுத்தவள். மின்னும் தாமரையில் அமர்ந்தவள். அன்னத்தை உடையவள். மெல்லிசை வீணையும் பெற்றவள். வேதத்தை உரைத்தவள். எழுதும் நுாலில் நடுநிலையாய் நின்று காப்பவள்.
 
காதலி
 
யாழிசைத்து மகிழ்வளிப்பாள். கவிபாடிக் களிப்பாள். வாயினிக்கக் கன்னல் கூழளிப்பாள். இதயத்துள் இருந்திடுவாள். இசைக்கலையில் வல்லவள். மான்போல் விழியுடையாள். அன்னம்போல் நடையுடையாள். வீணைபோல் வடிவுடையாள். மறைவாக இன்பக் கதைகளை மொழிந்திடுவாள். நுாலிடையாள்.
 
எனவே, பேரழகுடைய கலைமகளும், சீரழகுடைய காதலியும் ஒன்றெனச் சொல்வேன் உள்ளம் உவந்து.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
10.01.2019