lundi 16 juillet 2018

வெண்பா மேடை - 79


வெண்பா மேடை - 79
 
கிளி வெண்பா
 
நஞ்சி நலிந்திங்கு நற்றமிழர் வாடுவதேன்?
கொஞ்சுங் குணக்கிளியே கூறுவாய்! - நெஞ்சத்துள்
பற்றின்றித் தம்மினப் பண்பின்றி, ஒற்றுமையாம்
பொற்பின்றிப் போனார் புறம்!
 
  [பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்]
 
சின்னஞ் சிறுகிளியே! சீதளப் பாட்டிசைத்த
மன்னவன் கொண்ட மலையென்ன? - பொன்னனையத்
தாளாப் பெருமை தமிழ்போலச் சேர்த்ததவன்
மாளாப் புகழே மலை!
 
  [கவிப்பேரரசு வைரமுத்து, அறிஞர் அண்ணா திருத்தசாங்கம்]
 
பச்சை மணிக்கிளியே! பாவியெனக் கே,யோகப்
பிச்சை யருளிய..தாய் பேருரையாய்! - இச்சகத்தில்
பூரணமா ஞானப் புகழ்விளக்கை நாட்டுவித்த
பாரதமா தேவியெனப் பாடு!
 
  [மகாகவி பாரதியார், பாரத தேவியின் திருத்தசாங்கம்]
 
தாதாடு பூஞ்சோலைத் தத்தாய்! நமையாளும்
மாதாடும் பாகத்தான் வாழ்பதியென்? - கோதாட்டிப்
பத்தரெல்லாம் பார்மேல் சிவபுரம்போல் கொண்டாடும்
உத்தர கோசமங்கை ஊர்!
 
  [மாணிக்கவாசகர், திருவாசகம்]
 
நேரிசை வெண்பாவில், முதல் ஏழு சீர்களில் கிளியிடத்தில் ஒரு கேள்வியைக் கேட்பதாகவும், அதற்கான பதிலைத் தனிச்சொல்லில் இருந்து பின் இரண்டு அடிகளில் கிளி உரைப்பதாகவும் வெண்பா அமைய வேண்டும்.
 
விரும்பிய பொருளில் கிளி வெண்பா ஒன்று பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
 
"பாவலர் பயிலரங்கம்" என்ற குழுவில் இணைந்து தங்கள் கிளி வெண்பாவைத் தனிப்பதிவாகப் பதிவிட வேண்டுகிறேன்!
 
அன்புடன்
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்:
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
15.07.2018

dimanche 15 juillet 2018

வெண்பா மேடை - 78


வெண்பா மேடை - 78
 
துாது வெண்பா
 
பொங்கும் கனவுகளால் பொற்புடை நற்புலவன்
மங்கும் மனமுற்று வாடுகிறேன்! - மங்கையிடம்
செங்கண் கருங்குயிலே! சென்று..நீ கூறுவாய்
இங்கென் நிலையை எடுத்து!
 
     [பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்]
 
செங்கால் மடநாராய்! தென்னுறந்தை சேறியேல்
நின்கால்மேல் வைப்பன்என் கையிரண்டும்! - நன்பால்
கரையுரிஞ்சி மீன்பிறழுங் காவிரிநீர் நாடற்[கு]
உரையாயோ யானுற்ற நோய்!
 
     [முத்தொள்ளாயிரம்]
 
ஓடும் முகில்இனங்காள்! ஓடாத தேர்சுமந்த
கூடு வருகுதென்று கூறுங்கோள்! - நாடியே
நந்திச் சீராமனுடை நன்னாட்டில் நாயகியைச்
சந்திச்சீர் ஆமாகில் தான்!
 
     [நந்திக் கலம்பகம்]
 
அன்னமே நீயுரைத்த அன்னத்தை என்னாவி
உன்னவே சோரும் உனக்கவளோ - டென்ன
அடைவென்றான்! மற்றந்த அன்னமதை முன்னே
நடைவென்றாள் தன்பால் நயந்து!
 
     [நளவெண்பா 43]
 
வாவி யுறையும் மடவனமே என்னுடைய
ஆவி உவந்தளித்தாய் ஆதியால் - காவினிடைத்
தேர்வேந்தற் கென்னிலைமை சென்றுரைத்தி என்றுரைத்தாள்
பார்வேந்தன் பாவை பதைத்து!
 
     [நளவெண்பா 43]
 
துாது எனும் சொல் செய்தி எனும் பொருளைத் தரும். ஒருவர் பிறிதொருவருக்குத் தான் கூறக் கருதிய செய்தியை அஃறிணைப் பொருள்கள் வழியாகவே, உயர்திணையின் வழியாகவே அனுப்பிச் சேர்ப்பிப்பது துாதுவிடல் எனப்பெறும்.
 
துாது என்பது ஓர் அரசன் தன் பகையரசன்பால் தன் கருத்தைத் தெரிவிக்கவேண்டித் தன் அமைச்சியலின் ஐம்பெருங்குழுவில் ஒன்றாய் அமைந்த துாதுவர் மூலம் கூறிவிடுக்கும் பொருளமைந்தது.
 
அகத்துாது செய்திகளே இலக்கியங்களில் பெரும்பான்மையாகக் காணப்படுகின்றன. புறத் துாதுகள் சிலவும் சங்க இலக்கியங்களில் உள்ளன.
 
விரும்பிய பொருளில் துாது வெண்பா ஒன்றைப் பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
 
"பாவலர் பயிலரங்கம்" என்ற குழுவில் இணைந்து தங்கள் துாது வெண்பாவைத் தனிப்பதிவாகப் பதிவிட வேண்டுகிறேன்!
 
அன்புடன்
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்:
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
14.07.2018

samedi 14 juillet 2018

வணக்கம்


திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2049 காரிக்கிழமை[சனி], ஆனி 30
14.07.2018
 
சுரண்டும் கொடியவரின் சூதொடுக்க வேண்டும்!
மிரட்டும் செயலொழிக்க வேண்டும்! - திரண்டெழுவோம்
வன்பகை துாளாகும், வாழ்வு வளமாகும்,
புன்னகையும் நன்னடையும் பூத்து!
 
சூட்டும் அணியாகத் தீட்டும் கவிசெய்வாய்!
வாட்டும் துயர்போக்க வந்தெழுவாய்! - நாட்டும்
கொடி..காப்பாய்! கொள்கை விளைப்பாய்! புகழ்சேர்
குடி..காப்பாய் நெஞ்சம் குளிர்ந்து!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்:
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்

mercredi 11 juillet 2018

வெண்பா மேடை - 77


வெண்பா மேடை - 77
 
வெவ்வேறு பொருள் பற்றி அடுக்கி வந்த வெண்டாழிசை
 
1.
இயற்கையைப் போற்றல், இவ்வுலகைக் காக்கும்
வயல்களை வாழ்த்தல், வளமுடன் வாழ
அயல்மொழி அகற்றல் அழகு!
 
2.
மரங்களைச் சேர்ப்போம் மாமழை வேண்டியே!
உரங்களைச் சேர்ப்போம் உழுமண் செழிக்கவே!
கரங்களைச் சேர்ப்போம் கணித்து!
 
3.
தொண்டு புரிந்திடுவோம்! தோழமை காத்திடுவோம்!
நண்டு செயலொழிப்போம்! நற்றமிழை நாளும்
மொண்டு குடிப்போம் முந்து!
 
4.
காவிரித் தாயே! கண்ணீர் துடைத்திடவே
தாவி..நீ வந்திடுவாய்! தண்டமிழ்ப் பாவலன்
கூவி அழைத்தேன் கொதித்து!
 
5.
கற்ற கல்வியைக் காதல் புரிந்திடவும்
உற்ற கலையை உயிராய் உவந்திடவும்
நற்றவ நாதனை நாடு!
 
6.
சாதி வளர்ப்பாரைச் சமயம் வெறியாரை
நீதி குலைப்பாரை நிலமெங்கும் பொய்ம்மையை
ஓதித் திரிவாரை ஓட்டு!
 
7.
கையூட்டு ஒன்றைக் கடமையென எண்ணிடுவார்!
மையூட்டும் வன்கருமை மனமுடையார் காண்பாரோ
தையூட்டும் இனிமையைத் தான்?
 
8.
நீட்டென்னும் தேர்வுள் நிலங்கொள்ளாச் சதியினைக்
கூட்டிக் குளிர்காயும் குள்ள நரிகளை
ஓட்டி ஒழிப்போம் உடன்!
 
9.
போலித் துறவிகள் பூச்சூடித் திரிக்கிறார்!
பாலின் நிறமாகப் பளபளப்பார்! அன்னவர்தம்
காலில் விழுவதோ காப்பு?
 
10.
வாக்கு வரங்கேட்டு வாசல் வந்தவர்கள்
துாக்குக் கயிறைச் சுழற்றுகிறார்! தீயவர்கள்
ஆக்கும் அரசை அகற்று!
 
[பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்]
 
வெவ்வேறு பொருட்களுடன் பலவடிக்கி வெண்டளையுடன் வேற்றுத்தளை அருகி வந்த வெண்டாழிசை. இவ்வாறு மற்றத் தளைகளிலும் வெண்டாழிசை அமையும்.
  
விரும்பிய வெவ்வேறு பொருட்களுடன் பலவடிக்கி வெண்டளையுடன் வேற்றுத்தளை அருகி வந்த வெண்டாழிசை ஒன்றைப் பாடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
  
"பாவலர் பயிலரங்கம்" என்ற குழுவில் இணைந்து தங்கள் வெண்டாழிசைத் தனிப்பதிவாகப் பதிவிட வேண்டுகிறேன்!
 
குறிப்பு
 
தளை தட்டாமல் சிந்தியல் வெண்பா ஒரு பொருண்மீது மூன்று அடிக்கு வருதல் வெள்ளொத்தாழியை ஆகும்.
 
தளை தட்டாமல் சிந்தியல் வெண்பா ஒரு பொருண்மீது மூன்றுக்கு மேல் வந்தால் அவைகளைச் சிந்தியல் வெண்பா என்று உரைத்தல் வேண்டும்.
 
தளை தட்டி, வேற்றுறளை அருகி வருவது வெண்டாழிசை யாகும்.
 
அன்புடன்
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்:
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
10.07.2018

mardi 10 juillet 2018

கோனேரிக் கூத்தா!


கோனேரிக் கூத்தா!
வானேறி ஏன் சென்றாய்?

 
கோத்த மணியாகக் கோலக் கவிதைகளை
யாத்த இசைக்கவியே எங்குற்றாய்? - கூத்தின்
இருப்பாய் இருந்தனையே! உன்பிரிவைக் கேட்டு
நெருப்பாய்க் கொதிக்கிறது நெஞ்சு!
 
கோனேரிக் கூத்தா! கொடுமுலகின் துன்பத்தால்
வானேறிச் சென்றாயோ? வாடுகிறேன்! - ஊனேறி
என்றன் உயிரேறி நீ..இருந்தாய்! சொல்லாமல்
இன்றேன் பிரிந்தாய் இயம்பு?
 
ஓங்கி ஒலித்த குரலெங்கே? ஒண்டமிழைத்
தாங்கித் தழைத்த தலையெங்கே? - வீங்கிப்
புகழ்கொண்ட தோளெங்கே? பொங்கியழும் எம்மூர்
அகங்கொண்ட அன்பால் அதிர்ந்து!
 
ஒப்பனை வண்ணங்கள் உன்நினைவால் இங்குருகும்!
இப்பனை மார்பனை ஏன்பிரிந்தோம்? - அப்பப்பா
கூத்திடம் குன்றும்!நம் கோனேரி பாட்டின்றிப்
பாத்திரம் காணும் பழி!
 
பேச நினைத்தேன் பெருங்கவியே உன்னோடு!
பாசக் குயிலே! பறந்தனையே! - மோசத்
துயரில் முழுகுகிறேன்! தோழா!உன் பேரை
உயிரும் முனங்கும் உடைந்து!
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
10.07.2018