mardi 27 février 2018

நான் பிறந்த புதுவை!


நான் பிறந்த புதுவை!
[நேரிசைக் கலிவெண்பா]
  
அலைதவழ் தண்புதுவை! அந்தமிழ்த் தாயின்
கலைதவழ் பண்புதுவை! கன்னல் - குலைதவழ்
பாக்கள் படைக்கின்ற பாவலர் வாழ்புதுவை!
பூக்கள் மணக்கும் பொழில்புதுவை! - ஈக்களெனச்
சந்தக் கவிமீது தங்கிச் சுவைக்கின்ற
சிந்தை யுடையவரின் சீர்ப்புதுவை! - விந்தையெனச்
சாலை அமைந்திருக்கும்! சோலை மலர்ந்திருக்கும்!
ஆலை நிறைந்திருக்கும்! அன்றாடம் - காலைக்
கதிரழகு கண்ணைக் கவர்ந்திழுக்கும்! கற்றோர்
மதியழகு நெஞ்சை மயக்கும்! - நதியழகு
ஏந்தி நடக்கும் இனிய தமிழுக்குள்
நீந்திக் கிடக்கும் கவிநெஞ்சம்! - பூந்தியெனக்
கம்பன் கலையரங்கில் செம்பொன் தமிழமுதை
இம்மண் சுவைக்க எடுத்தோதும்! - நம்மொழியே
பாராண்ட முன்மொழி! சீராண்ட செம்மொழி!
தாராண்ட இன்மொழி! சால்புரைக்கும்! - தேராண்ட
வண்ணத் திருக்கோவில் வாழ்வை நமக்களிக்கும்!
எண்ணம் இனிக்க எழும்ஈசன் - தண்ணருளை
வேண்டிக் கிடப்பரும், விண்ணளந்த - கண்ணனைத்
தீண்டிச் சுவைப்பாரும் சேர்புதுவை! - தோண்டி
வயிறுடை வள்ளல்! மணகுளத்துச் செம்மல்!
உயிருடைக் காப்பென ஓதும்! - தயிருடைய
நற்குளிரை நல்கிடும் செங்கழுநீர் அம்மனின்
பொற்பெயரைப் போற்றும் புகழ்ப்புதுவை! - கற்றொளிர்
வங்க அரவிந்தர் வாழ்ந்த வளர்புதுவை!
அங்கம் அடக்கும்..சித் தானந்தர் - பொங்குமருள்
எங்கும் மணக்கும் எழில்புதுவை! இன்னெறிகள்
தங்கி மணக்கும் தமிழ்ப்புதுவை! - சிங்க
நடைகொண்ட நற்கவி பாரதியின் வல்ல
படைகொண்ட வன்புதுவை! பைந்தேன் - அடைகொண்ட
பாவேந்தர் பாடிப் பறந்த பயன்புதுவை!
நாவேந்தர் நாடும் நறும்புதுவை! - காவேந்தும்
கன்னல் கவிபடைத்த இன்வாணி தாசனின்
மின்னல் தமிழால் மிளிர்புதுவை! - தென்னை
மரமோங்கும்! துாய மரபோங்கும்! வண்மைக்
கரமோங்கும்! தாய்மொழி காக்கும் - உரமோங்கும்!
ஏரி கரையுண்டு! எங்கும்நன் னீர்உண்டு!
வாரி யளிக்கும் வளமுண்டு! - காரிருள்
பொய்யைப் பொசுக்கும் திறமுண்டு! மாண்பூட்டும்
மெய்யை விளைக்கும் விரைவுண்டு! - பொய்கையாய்
பூத்த புகழுண்டு! புண்ணியர் இங்கிருந்து
காத்த கதையுண்டு! கற்புண்டு! - மூத்த
இலக்கணத்தை ஈந்த திருமுருகர் தொண்டால்
தலைநிமிர்ந்த எம்புதுவை! சான்றோர் - நிலைபுதுவை!
என்னுடை ஆசிரியர் இன்னரிய புத்திரரைத்
தன்னுடை மேனியில் தாங்கிய - இன்புதுவை!
அத்தன் அழகினில் ஆழ்ந்து கவிபாடும்
சித்தன் பிறந்த செழும்புதுமை! - முத்தமிழ்
வித்தகர் இன்..வேங்க டேசரின் மென்றமிழால்
இத்தரை ஏத்தும் இசைப்புதுவை! - முத்துச்சீர்
நுாற்கடல் தி.வே.கோ பாலையர் நுண்ணறிவால்
பாற்கடல் இன்பம் பகர்புதுவை! - போற்றும்
அரிந்தார்க் கினியனார் ஆண்ட தமிழால்
செரிந்த சிறப்பில் திகழும் - அரும்புதுவை!
நற்றமிழ் ஏட்டினைப் பற்றுடன் நல்கிய
பொற்பார் இறைவிழியர் சொற்புதுவை! - கற்பார்
களிக்கத் தனித்தமிழ் காண்தமிழ மல்லன்
விளைக்கும் செயலால் வியப்பில் - மிளிர்புதுவை!
ஆழ்ந்த புலமை அரங்க. நடராசர்
சூழ்கவி யாளே சுடர்ப்புதுவை! - பாழ்சேர்
அயலார் அரசைப் புயலாய் எதிர்த்த
இயலிசைப் பாவலர்! ஈடில் - வியப்புடைய
சந்தக் கவிகளைச் சாற்றும் சனார்த்தனர்
வந்து பிறந்த வயற்புதுவை! - விந்தையுடன்
பாநுால் பலபடைத்த பஃறுறை. மாலிறையர்
மாநுால் திறமார் மணிப்புதுவை! - பூநிகர்
ஆயியெனும் மங்கை அளித்திட்ட தொண்டிற்குத்
தாயெனும் மேன்மையைத் தந்திங்கு - வாயிலில்
சின்னம் அமைத்திட்ட தென்புதுவை! நற்கவி
அன்பு நிலவனின் வன்புதுவை! - மன்பதையில்
போற்றும் புதினம் புனைந்த பிரபஞ்சன்
சாற்றும் எழுத்தின் தகைப்புதுவை! - ஆற்றலுடன்
நாட்டு விடுதலையை நாடிய சுப்பையா
காட்டிய சீரில் கமழ்புதுவை! - ஈட்டுபுகழ்
ஆனந்த ரங்கனார் தேனேந்தும் நாட்குறிப்பால்
வானேந்தும் சீர்மையில் வாழ்புதுவை! - கானேந்தும்
கன்னல் கவிஞர் இலக்கியனார் கற்பிக்க
மின்னும் மரபேந்தி வெல்புதுவை! - முன்கலை
கோனேரி சாமியின் கோலத் தமிழ்ச்சந்தம்
வானேறி ஆளும் வளர்புதுவை! - தேனேறும்
நாவலர்! நல்லார் இராமா நுசனாரின்
பாவளம் பூத்த படர்புதுவை! - மாவளப்
பாக்கள் பதித்திட்ட ஏந்துார்ச் சடகோபர்
ஆக்க அமுதின் அணிப்புதுவை! - பூக்கும்
பொழிலாய்த் தமிழைப் புனைந்த சிவனார்
மொழியை முரசென ஏற்ற - எழில்புதுவை!
தொல்காப் பியம்ஆய்ந்து தொன்மை உரைதந்த
நல்லசிவ லிங்கர் நலப்புதுவை! - வெல்லாய்வுச்
சுந்தர சண்முகனார் தந்த சுவடிகளால்
சிந்தை மணக்கும் செழும்புதுவை! - தந்தைபோல்
பண்தீட்டும் எங்கள் பரங்குசப் பூங்கொடியார்
தண்ணுாட்டும் பாக்கள் தழைபுதுவை! - விண்மூட்டும்
மின்னல் தமிழ்க்கனல் விந்தைப் பணியாலே
கன்னல் சுரந்த கவிப்புதுவை! - இன்னல்
அளிக்கும் அயன்மொழியை நீக்கும் அருளி
விளிக்கும் மொழியால் விளைந்த - வளப்புதுவை!
தேர்ந்த இலக்கணச் செம்மல்நற் சுந்தரனார்
ஓர்ந்த நெறியால் உயர்புதுவை! - கூர்விழியார்
தங்கை குழலியும் தங்க அருணாவும்
பொங்கும் கவிசேர் பொழில்புதுவை! - எங்கும்
இருக்கும் எழுகதிர் ஆதவன் தொண்டால்
பெருகும் பெருமையைப் பெற்ற - அரும்புதுவை!
எங்கும் தமிழ்மணக்கும்! இன்பக் கலைமணக்கும்!
சங்க நெறிமணக்கும்! சால்பளிக்கும்! - வங்க
அலைதவழும்! ஆண்ட அறந்தவழும்! அன்பாம்
நிலைதவழும்! நெஞ்சம் நெகிழக் - கலைதவழும்!
வீட்டுக்கோர் பாவலன் மின்னும் புதுவையிலே
பாட்டுக்கோர் பாரதியாய் நான்பிறந்தேன்! - நாட்டினில்
மின்வலை மீதினில் பண்வலை நன்கிட்டு
வன்னிலை பற்றுடன் பொன்னிலை - அன்புடன்
பாட்டின் அரசன்..யான் மீட்டும் தமிழிசையைக்
கேட்டுச் சுவைக்கும் கிளர்புதுவை! - ஏட்டினில்
கொள்ளா அழகுடைய கோலப் புதுவையில்
எல்லாரும் வாழ்வார் இணைந்து!
  
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
27.02.2018

Aucun commentaire:

Publier un commentaire