mercredi 18 janvier 2017

பாட்டரங்கம்


தலைப்பு : ஏறு தழுவல்
 
தமிழ் வணக்கம்!
 
சீரோங்கும் சொல்லேந்திப் பேரோங்கும் நடையேந்திச்
செவ்வாழைத் தமிழே..நீ வருக!
செழிப்போங்கும் உரமேந்தி விழிப்போங்கும் வரமேந்திச்
சிங்காரத் தமிழே..நீ வருக!
தேரோங்கும் அழகேந்தித் தாரோங்கும் அடியேந்தித்
தேனோங்கும் தமிழே..நீ வருக!
தென்னாட்டுப் பண்பேந்தி இன்பூட்டும் அன்பேந்தி
என்..நாவில் தமிழே..நீ வருக!
பாரோங்கும் பாட்டேந்திப் படர்ந்தோங்கும் புகழேந்திப்
பயனோங்கும் தமிழே..நீ வருக!
பாவேந்தன் பெயரேந்திக் காவேந்தும் மணமேந்திப்
படையோங்கும் தமிழே..நீ வருக!
நீரோங்கும் வளமாக ஏரோங்கும் நிலமாக
நெஞ்சுக்குள் தமிழே..நீ வருக!
கூரோங்கும் மதிவேண்டி நேரோங்கும் கவிவேண்டிக்
கும்பிட்டேன் அணியாவும் தருக!
 
திருமால் வணக்கம்!
 
திருவாழும் மலர்மார்பா! தேன்வாழும் குழல்மாயா!
திகழ்மாட அரங்கத்துத் தேவா!
சீர்வாழும் ஆழ்வாரின் ஊர்வாழும் கவிதைக்குள்
சிறந்தோங்கிச் செழிக்கின்ற செல்வா!
அருள்வாழும் மலைமேவி அணிவாழும் எழில்மேவி
அன்பேந்தி வாழ்கின்ற அழகா!
அறம்வாழும் மனங்கொண்டும் மறம்வாழும் தோள்கொண்டும்
அடியாரைக் காக்கின்ற பரமா!
பொருள்வாழும் கவிகம்பன் புகழ்வாழும் வண்ணத்தில்
பொன்வாழும் உருக்கொண்ட இராமா!
புவிவாழும் பேற்றோடு கவிபாடத் தொழுகின்றேன்
புலமைக்குள் நின்றாடு கண்ணா!
இருள்வாழும் இடமின்றி மருள்வாழும் தடமின்றித்
தெருள்வாழும் இன்பாக்கள் தா..தா!
எந்நாளும் உன்தாளில் மன்றாடும் சிறுபிள்ளை
என்..நாவில் அமுதுாற வா..வா!
 
அவையடக்கம்
 
தமிழோதும் இடமெங்கும் அமுதுாறும் என்றெண்ணித்
தகையோடு வந்தோரே வணக்கம்!
சான்றோரே! பெரியோரே! ஆன்றோரே! அறிவோரோ!
சமைக்கின்ற என்பாட்டு மணக்கும்!
குமுதாடும் குளமாகக் குணமாடும் பெண்டீரே!
கும்பிட்டுச் சொல்கின்றேன் வணக்கம்!
குரலுக்குள் குயில்கொண்டு குளிர்ந்தாடும் மயில்கொண்டு
கொடுக்கின்ற என்..பா..தேன் வடிக்கும்!
இமையாக மொழிகாக்க எந்நாளும் இனங்காக்க
எழுந்துள்ள இளையோரே வணக்கம்!
இனிப்போங்கும் பொருள்யாவும் இணைந்தோங்கும் என்பாடல்
இதயத்தை மழைபோன்று நனைக்கும்!
உமையாளின் அருள்கொண்டே எமையாளும் தமிழ்ச்சங்கம்!
உயர்ந்தோரே உரைக்கின்றேன் வணக்கம்!
உயிரோங்கும் வளமாகப் பயிரோங்கும் உரமாக
ஓதும்..பா சீர்அள்ளி இணைக்கும்!
 
வெண்கலிப்பா
 
மொழியென்றும் விழியென்று முன்வந்து அமர்ந்தவர்க்குப்
பொழிகின்றேன் முதல்வணக்கம்! பொங்கல் திருநாளைக்
கொண்டாடி மகிழ்கின்ற குளிர்தமிழ்ச் சங்கத்து
நண்பர் அனைவருக்கும் நவில்கின்றேன் நல்வணக்கம்!
பத்துத் தேரோட்டும் பாங்குடைய நம்தலைவர்
சொத்துத் தமிழாகும்! சூட்டுகின்றேன் சுவைவணக்கம்!
முடியப்ப நாதரின் முத்தமிழ்ப் பண்பறிந்து
அடிதொட்டு அளிக்கின்றேன் அணியொளிரும் அருள்வணக்கம்!
என்னுடைய இன்நண்பர் கோகுலன் பணியறிந்து
பொன்னுடை மலர்சூவிப் புனைக்கின்றேன் புகழ்வணக்கம்!
இலங்கை வேந்தனின் எழிற்பணி ஓங்கிடவே
நலங்கள் படைத்திடவே நவில்கின்றேன் நறும்வணக்கம்!
தொல்காப் பியஆய்வில் தோய்ந்திட்ட ழான்லுய்க்குப்
பல்லாண்டு பாடிப் பகர்கின்றேன் பசும்வணக்கம்!
அண்ணா மலையென்னும் அழகொளிர் நண்பருக்குப்
பண்ணார் தமிழில் படைக்கிறேன் பணிவணக்கம்!
படக்கலையைப் பயின்ற பயமறியாக் கணேசருக்குச்
சுடர்மனத்தோ[டு] இசைக்கின்றேன் இனிய தமிழ்வணக்கம்!
தளிஞ்சை முருகையா தங்கக் குணத்திற்கு
விளைத்தேன் வியன்வணக்கம்! வீரமொளிர் ஈழத்தை
ஆழமாய் எண்ணுகின்ற அன்பலன் ஆனந்தன்
சூழும் பணியறிந்து சொல்கின்றேன் சுடா்வணக்கம்!
முனைவர்அரும் தேவராசு முற்றிய தமிழ்யெண்ணிப்
புனைந்தேன் புகழ்வணக்கம்! பொழிந்தேன் மதுவணக்கம்!
புரட்சித் தலைவர் புகன்ற வழிஏற்று
அரும்பணி யாற்றும் பெருமுருகு பத்மநாபம்
ஏற்று மகிழ்ந்திடவே இயம்புகின்றேன் எழில்வணக்கம்!
நற்புதுவை வேலுவின் நல்ல தமிழ்போற்றிப்
பற்றுடன் பாங்குடன் பாடியேன் பால்வணக்கம்!
அன்பரசு ஆளுகின்ற பொன்னரசு புலவருக்குப்
பண்பரசு பாட்டரசன் படைக்கின்றேன் பனிவணக்கம்!
என்றன் கவிபருகி இன்பம் அடைந்திங்கு
நன்றே கை..தட்டும் நடராசர்க் கென்வணக்கம்!
மாமல்லன் என்ற மணித்தமிழ் நெஞ்சருக்குப்
பாமல்லன் பாரதிநான் படைக்கின்றேன் படர்வணக்கம்!
ஆசிரியப் பாவையும் ஆசிரியர் பாவையும்
பூசிக்கும் கோபால் புகல்கின்றேன் பொன்வணக்கம்!
கோலமொழி மலர்வாணி! கோதையெழில் அன்பரசி
காலமொளிர் கவிபாடக் கணிக்கின்றேன் கலைவணக்கம்!
அருமைப் பெண்மணி அமல்ராசு எலிசபெத்தின்
பெருமை செயற்கண்டு பிணைகின்றேன் பெருவணக்கம்!
என்னோடு தமிழ்ப்பணி ஏற்ற அனைவருக்கும்
அன்போடும் பண்போடும் அளிக்கின்ற அருள்வணக்கம்!
கம்பன் உறவுக்கும் கவிதை உறவுக்கும்
செம்மை வணக்கங்கள் செப்பி மகிழ்கின்றேன்!
வணங்கும் பணிநிறைத்து வண்ணக் கவிதையினை
மணக்கப் படைப்பேன் மகிழ்ந்து!

தொடரும்....

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்:
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்

1 commentaire:

 1. ஏறு தழுவல் (ஜல்லிக்கட்டு) பற்றிய
  தீர்வு கிட்டும் வரை
  எழுச்சி ஓயப்போவதில்லையாம்...

  காலம் பதில் சொல்லுமே!

  RépondreSupprimer