mercredi 29 janvier 2020

கேட்டலும் கிளத்தலும்


கேட்டலும் கிளத்தலும்
 
ஐயா வணக்கம்
 
சிலப்பதிகாரம், இருப்புப்பாதை இந்தச் சொற்களுக்குப் புணர்ச்சி விதியைப் பதிவு செய்யுங்கள்
 
அன்பரசி அண்ணாமலை
சென்னை
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
வன்றொடர் மொழியும் மென்றொடர் மொழியும்
வந்த வல்லெழுத் தொற்றிடை மிகுமே
மெல்லொற்றுத் தொடர்மொழி மெல்லொற் றெல்லாம்
வல்லொற் றிறுதி கிளையொற் றாகும்.
[தொல். எழுத்து 415]
 
மென்றொடர் மொழியுள் சிலவேற்றுமையில்
தம்மினம் வன்றொடர் ஆகா மன்னே.
[நன்னுால் 184]
 
வன்றொடர்க் குற்றுகரமொழியும் மென்றொடர்க் குற்றுகரமொழியும் நிற்ப, வருமொழி வல்லெழுத்தினது ஒற்று அவ்விடையே மிகும். மெல்லொற்றுத் தொடர்மொழிக் குற்றுகரத்தின் மெல்லொற்றுக் கிளையொற்றாகிய வல்லெழுத்தாகி முடியும்.
 
இரும்பு + பாதை = இருப்புப்பாதை
 
மெல்லொற்று வல்லொற்றாய்த் திரிந்து வருமொழி வல்லெழுத்து மிகுந்தது.
 
சிலம்பு + அதிகாரம் = சிலப்பதிகாரம்
 
உயிர்வரின் உக்குறள் மெய்விட்டு ஓடும்
[நன்னுால் 164]
 
உடல்மேல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பு
[நன்னுால் 240]
 
மெல்லொற்று வல்லொற்றாய்த் திரிந்து, நன்னுால் விதியின்படி புணர்ந்தது.
 
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு
29.01.2020

Aucun commentaire:

Publier un commentaire