dimanche 4 décembre 2022

காசி ஆண்டவா

 

காசி ஆண்டவா!

நான்மையின ஏக தாளம்,  மும்மை நடை

 

1

கங்கை யணிந்தவா!

மங்கை புனைந்தவா!

திங்கள் முகத்தவா!

எங்கள் அகத்தவா!

 

தங்கு நலத்தவா!

பொங்கு வளத்தவா!

சங்கு மனத்தவா!

கொங்கு மணத்தவா!

 

ஆண்டவா! காசி ஆண்டவா!o ooo

தாண்டவா! எம்மைத் தாங்க...வாo ooo

 

2.

ஏடும் புனைந்தவா - செவித்

தோடும் அணிந்தவா!

காடும் புகுந்தவா - தமிழ்க்

காதல் மிகுந்தவா!

 

ஆடு கலையவா - ஒளி

சூடு மலையவா!

பாடும் இறையவா - எம்

பாவங் குறைய..வா!

 

ஆண்டவா! காசி ஆண்டவா!o ooo

தாண்டவா! எம்மைத் தாங்க...வாo ooo

 

3

காசி அளித்தவா!  - தமிழ்

பேசிக் களித்தவா!

நாசிக் காற்றவா - உனை

நாளும் போற்ற..வா!

 

பாச குணத்தவா - பூ

வாச இனத்தவா!

தேசு நிறத்தவா - எம்

மாசும் அகற்ற..வா!

 

ஆண்டவா! காசி ஆண்டவா!o ooo

தாண்டவா! எம்மைத் தாங்க...வாo ooo

 

4.

காக்கும் ஈசனே - புகழ்

பூக்கும் நேசனே!

யார்க்கும் தேவனே - வீரம்

சேர்க்கும் தேசனே!

 

ஆக்கும் இனியனே - துயர்

போக்கும் புனிதனே!

நோக்கும் அழகனே - வினை

நீக்கும் அமுதனே!

 

ஆண்டவா! காசி ஆண்டவா!o ooo

தாண்டவா! எம்மைத் தாங்க...வாo ooo

 

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்

04.12.2022

samedi 3 décembre 2022

சிந்துப்பா

                                அன்பே வா...

ஆதி தாளம் - மும்மை நடை

 

காதல் காவியமே - என்

கண்ணைக் கவ்வும் ஓவியமே!

மோதல் பார்வை வாட்டுதடி - மன

மோகத் தீயை மூட்டுதடி!

 

சொக்கும் விழியழகே - தேன்

சுரக்கும் துாய மொழியழகே!

கொக்கி போட்டே இழுக்குதடி  - பல

கோடி ஏக்கம் கொழுக்குதடி!

 

பச்சை வயற்கிளியே! - நற்

பருவஞ் செழித்த பசுங்கொடியே!   

உச்சந் தலைக்கே ஏற்றுதடி! - காம

உணர்வைப் பொங்கி ஊற்றுதடி!

 

மூக்கு நேரழகி - நெஞ்சை

முட்டித் தாக்கும் மாரழகி!

நாக்குச் சிவந்து மின்னுதடி - எனை

நார்போல் கிழித்துப் பின்னுதடி!

 

வைரக் காதழகு - உன்

வடிவுக் கிணையாய் ஏதழகு?

தைல நெடிபோல் ஏறுதடி - ஆசை

தமிழ்போல் நெஞ்சுள் ஊறுதடி!

 

வட்டப் பொட்டழகு - உடல்

மாய மிகுந்த கட்டழகு!

தொட்டுப் பார்க்கத் துடிக்குதடி - உனைத்

துாக்கி யணைக்கக் குதிக்குதடி!

 

சிவந்த வாயழகு - உன்

சிரிப்புக் கொஞ்சும் சேயழகு!

கவர்ந்து மெல்லக் கொல்லுதடி - உளம்

கட்டிக் கொள்ளத் துள்ளுதடி!

 

இஞ்சி இடுப்பழகி - நீர்

ஏற்றப் பாட்டின் தொடுப்பழகி!

மஞ்சள் விளைந்து மயக்குதடி - என்னுள்

மஞ்சம் விளைந்து இயக்குதடி!

 

சின்ன இடையழகு - எனைச்

சிதைக்கும் வாழைத் தொடையழகு!

என்ன என்ன வித்தையடி - வா..வா

இனிக்கும் பஞ்சு மெத்தையடி!

 

பவளக் காலழகு - எழில்

பாடும் பாக்கள் பாலழகு!

தவளை சத்தம் போடுதடி - உயிர்

தழுவிக் களிக்க ஆடுதடி!

 

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்

தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு

தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு

03.12.2022

எண் செய்யுள்


 

பாவலர்மணி பட்டம் பெற்ற கவிப்பாவை அவர்களுக்கு வாழ்த்து

பெயர்ப் பத்து [எண் செய்யுள்]

 

1.

சொல்ல இனித்திடுமே! துாயமண நல்கிடுமே!

வல்ல திறனை வழங்கிடுமே! - நல்லதமிழ்

தீட்டும் கவிப்பாவை தேன்பெயா் வாழியவே!

ஊட்டும் அமுதை உயிர்க்கு!  

 

2.

ஊட்டும் அமுதை உயிர்க்குத் தமிழழகைக்

காட்டும்! கருணைக் கலைசூட்டும்! - ஈட்டுபுகழ்

நங்கை கவிப்பாவை நற்பெயா் வாழியவே!

கங்கை யருளால் கமழ்ந்து!

 

3.

அருளால் கமழ்ந்திடுமே! ஆற்றல் தருமே!

பொருளால் இதயம் புகுமே! - திருமகளைப்

போற்றுங் கவிப்பாவை பூண்டபெயர் வாழியவே!

சாற்றுந் தமிழ்போல் தழைத்து!

 

4.

தழைக்கின்ற சோலை! தணிக்கின்ற தென்றல்!

உழைக்கின்ற ஆற்றல்! உயர்ந்தே - செழிக்கின்ற

சந்தக் கவிப்பாவை தண்பெயர் வாழியவே!

கந்தத் தமிழ்போல் கமழ்ந்து!

 

5.

கமழ்மணங் கொண்டும் கனிமன முற்றும்

இமைகணங் காக்கும் இயல்பும் - உமையருள்

போற்றும் கவிப்பாவை பூண்டபெயர் வாழியவே!

ஏற்றும் கொடியென ஈங்கு!

 

6.

ஈங்குத் தமிழோங்க ஈடில் இனமோங்கத்

தேங்கு வளமோங்கச் சீரோங்கத் -  தாங்குதிறம்

ஓங்கக் கவிப்பாவை ஒண்பெயர் வாழியவே!

பூங்குவளை போலெழில் பூத்து!

 

7.

பூத்த இதயத்துள் மூத்த குறண்மணக்கும்!

காத்த நெறிமணக்கும்! கற்றவர் - ஏத்திடவே

வாழும் கவிப்பாவை வண்பெயர் வாழியவே!

யாழின் இனிமையை ஈந்து!

 

8.

ஈந்துவக்கும் நெஞ்சம்! இசையுவக்கும் நல்லறிவு!

ஆழ்ந்துவக்கும் ஆற்றல்! அறத்தமுதைத் - சேர்ந்துவக்கும்

வண்ணக் கவிப்பாவை  வல்லபெயர் வாழியவே!

மண்ணின் மரபை வளர்த்து!

 

9.

மண்ணின் மரபை வளர்க்கின்ற நல்வாழ்வு!

பெண்ணின் சிறப்புப் பெருமாண்புத்  - தண்மைசேர்

கன்னல் கவிப்பாவை காத்தபெயர் வாழியவே!

என்றும் இறையருள் ஏற்று!

 

10.

ஏற்ற பணிசிறக்கும்! இன்பத் தமிழ்சிறக்கும்!

சாற்றச் செயல்சிறக்கும்! சால்பளிக்கும்! - ஆற்றழகு

முற்றும் கவிப்பாவை மூத்தபெயர் வாழியவே!

சுற்றும் உலகமே சொல்லு!

 

[பாட்டுடைத் தலைமகனின் பெயரைப்  புகழ்ந்துரைக்கும் பொருண்மையில் பாடப்பெற்றுப் பாடிய எண்ணளவால் பெயரேற்பது எண் செய்யுள் என்பர்] பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்

03.12.2022

mercredi 30 novembre 2022

கலிவிருத்தம் - 18

 

விருத்த மேடை - 82

 

கலிவிருத்தம் - 18

இயற்சீர் வெண்டளையால் அமைந்த விருத்தம்

[நேர் 11 எழுத்து - நிரை 12 எழுத்து]

 

ஒண்மைக் குணமே ஒளியை யளிக்கும்!

உண்மைக் குணமே உயர்வை யளிக்கும்!

எண்மைக் குணமே எழிலை யளிக்கும்!

வண்மைக் குணமே மகிழ்வை யளிக்கும்

 

[பாட்டரசர்]

 

கலிவிருத்தம் ஓரடியில் நான்கு சீர்களைப் பெறும். நான்கடிகள் ஓரெதுகையில் அமையும். ஒன்று மூன்றாம் சீர்களில் மோனை வரும்.

 

நேர் முன் நிரை, நிரை முன் நேர் இயற்சீர் வெண்டளையாம். இவ்விருத்தம் அடித்தோறும் இயற்சீர் வெண்டளை பெற்று வரும். ஒவ்வோர் அடியின் ஈற்றுச்சீர் மாச்சீராகும். நேரில் தொடங்கினால் 11 எழுத்துக்களும் நிரையில் தொடங்கினால் 12 எழுத்துக்களும் வரும்.  [ஒற்றுகளை நீக்கிக் கணக்கிட வேண்டும்]

 

இயற்சீர் வெண்டளையால் அமைந்த  கலிவிருத்தம் ஒன்று விரும்பிய தலைப்பில் இயற்றுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.

 
அன்புடன்
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம், பிரான்சு
30.11.2022

vendredi 25 novembre 2022

கலிவிருத்தம் - 17


 

கலிவிருத்தம் - 17

விளம் + விளம் + விளம் + மா

 

மல்லொடு மலைமலைத் தோளரை வளைவாய்ப்

பல்லொடும் நெடுங்கரப் பகட்டொடும் பருந்தாள்

வில்லொடும் அயிலொடும் விறலொடும் விளிக்கும்

சொல்லொடும் உயிரொடும் நிலத்தொடும் துகைத்தான்

[கம்பன், சுந்தர. சம்புமாலிவதைப் படலம் - 32]

 

கடமையை ஊக்கிடும் கதிரினைத் துதித்தேன்!  

மடமையைத் தாக்கிடும் மதியினை விளைத்தேன்!  

கொடுமையை நீக்கிடும் குணத்தினைப் பதித்தேன்!

கடுமையைப் போக்கிடும் களத்தினைப் படைத்தேன்!  

[பாட்டரசர்]

 

கலிவிருத்தம் ஓரடியில் நான்கு சீர்களைப் பெறும். நான்கடிகள் ஓரெதுகையில் அமையும். ஒன்று மூன்றாம் சீர்களில் மோனை வரும்.

 

விளம் + விளம் + விளம் + மா என்ற வாய்பாட்டில் விரும்பிய தலைப்பில் கலிவிருத்தம் ஒன்று இயற்றுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.

 
அன்புடன்
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம், பிரான்சு
25.11.2022