lundi 10 avril 2023

சந்தக் கலிவிருத்தம் - 13

 


விருத்த மேடை - 96

 

சந்தக் கலிவிருத்தம் - 13

 

தனன+தனனதன+தனன+தனனதன

[3+5+3+5 சந்த மாத்திரை]

 

மலையும் மறிகடலு[ம்] வனமு[ம்] வறுநிலனு[ம்]

உலைவி லமரருறை யுலகு முயர்களொடு

தலையு முடலுமிடை தழுவு தவழ்குருதி

அலையு மரியதொரு திசையு மிலதணுக

 

[கம்பன், யுத்த. மூலபலவதை - 156]

 

தனன+தனனதன+தனன+தனனதன என்ற அமைப்புடைய பாடல் இது. முதல் சீரும் மூன்றாம் சீரும்  3 சந்த மாத்திரைகள். இரண்டும் நான்கும் 5 சந்த மாத்திரைகள். 

தனன வருமிடத்தில்  தான, தன்ன  என்பனவும் வரும். மோனை 1, 3 ஆம் சீர்களில் அமையும்.

 

பொதுமை நிலைவருக! புலமை யலையெழுக!

புதுமை யொளிதருக! புவியி[ன்] இருளொழிக!

முதுமை யறிவுறுக! மொழியி[ன்] அழகறிக!

பதுமை யடிதொழுக! பசுமை வளமடைக! 

 

[பட்டரசர்]

 

மேற்கண்ட சந்தக் கலிவிருத்தம் ஒன்றே ஒன்று விரும்பிய தலைப்பில் இயற்றுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.

 

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்

கம்பன் கழகம் பிரான்சு.
தொல்காப்பியர் கழகம், பிரான்சு.

10.04.2023

dimanche 2 avril 2023

சந்தக் கலிவிருத்தம் - 12

 


விருத்த மேடை - 94

 

சந்தக் கலிவிருத்தம் - 12

 

தந்தன+தனதாம்+தந்தன+தனதாம்

[நான்கு சீர்களும் 4 சந்த மாத்திரை]

 

குஞ்சரம் அனையார்! சிந்தைகொள் இளையார்!

பஞ்சினை அணிவார்! பால்வளை தெரிவார்!

அஞ்சனம் என,வாள் அம்புகள் இடையே

நஞ்சினை இடுவார்! நாண்மலர் புனைவார்!

 

[கம்பன், அயோத்தியா. கைகேயி சூழ்வினை - 68]

 

தந்தன+தனதாம்+தந்தன+தனதாம் என்ற அமைப்புடைய பாடல் இது. எல்லாமே நான்கு 4 சந்த மாத்திரைச் சீர்கள். தனதாம் வரும் இடங்களில் தனனாவும் வரும். தந்தன வரும் இடங்களில் தாந்தன என்பதும் வரும். மோனை 1, 4 ஆம் சீர்களில் அமையும்.

 

வடலுார் வள்ளல்

 

உள்ளொளி யுடையார்! ஒள்ளொலி மறையார்!

வெள்ளொளி உடையார்! விண்ணளி மழையார்!

கள்ளளி கவியார்! கண்ணொளி யிணையார்!

வள்ளொளி வடலுார் வாழ்கிற பெரியார்!

 

[பட்டரசர்]

 

மேற்கண்ட சந்தக் கலிவிருத்தம் ஒன்றே ஒன்று விரும்பிய தலைப்பில் இயற்றுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.

 

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்

கம்பன் கழகம் பிரான்சு.
தொல்காப்பியர் கழகம், பிரான்சு.

02.04.2023                             

samedi 25 mars 2023

சந்தக் கலிவிருத்தம் - 11

 

விருத்த மேடை - 94

 

சந்தக் கலிவிருத்தம் - 11

 

தந்த+தந்ததன+தந்ததன+தந்ததனதாம்

[3+5+5+7 சந்த மாத்திரை]

 

பம்பு செக்கரெரி யொக்குமயிர் பக்கமெரியக்

கும்ப முற்றவுய[ர்] நெற்றியி[ன்]வி சித்தொளிகுலாம்

உம்ப ருக்கரச[ன்] மால்கரியி னோடையெயிறொண்

கிம்பு ரிப்பெரிய தோள்வளையொ டும்கிளரவே

 

[கம்பன், ஆரணிய. விராதன் வதைப் படலம் - 12]

 

தந்த+தந்ததன+தந்ததன+தந்ததனதாம் என்ற அமைப்புடைய பாடல் இது. முதற்சீர் மூன்று மாத்திரை, இரண்டாம் மூன்றாம் சீர்கள் 5 மாத்திரை, நான்காம் சீர் 7 மாத்திரை பெறும்.

 

தந்த  என்பதற்குப் பதில் தான, தனன என்பனவும் வரும். தந்ததன என்பதற்குப் பதில் தானதன வரும். தந்ததனதாம் என்னுமிடத்தில்  தானதனதாம் வரும். மோனை 1, 4 ஆம் சீர்களில் அமையும்.

 

உண்மை காத்தொளிர உற்றபுக[ழ்] ஓங்கியெழுமே!

தண்மை பூத்தொளிர வண்ணநிறை சாந்தமிடுமே!

வண்மை சேர்த்தொளிர வாய்த்தபுவி வந்துதொழுமே!

வெண்மை மூத்தொளிர விண்ணினிறை வெற்றிதருமே! 

 

[பட்டரசர்]

 

மேற்கண்ட சந்தக் கலிவிருத்தம் ஒன்றே ஒன்று விரும்பிய தலைப்பில் இயற்றுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.

 

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்

கம்பன் கழகம் பிரான்சு.
தொல்காப்பியர் கழகம், பிரான்சு.

25.03.2023

samedi 18 mars 2023

சந்தக் கலிவிருத்தம் - 1

 

விருத்த மேடை - 84

 

சந்தக் கலிவிருத்தம் - 1

 

சந்த இலக்கணம்

 

ஒரு பாடலின் எல்லா அடிகளிலும் ஒரே வகையான சந்தம் தாளத்துடன் கூடிய ஓசையமைப்பு அமைந்திருந்தால் அதனைச் சந்தப்பாடல் என்பர். சந்தப் பாடல்கள் இசைத்தமிழ்ப் பாடல்களாகும்.

 

இதுவரை நாம் எழுதிய விருத்தங்கள் மா, விளம், காய், கனி எனும் சீர்களைக் கொண்ட வாய்பாடுகளில் அமைந்தவை. சந்த விருத்தங்கள்  மாத்திரைக் கணக்கில் எழுதப்படுவன.

சந்த மாத்திரை

 

குறில் ஒரு மாத்திரை [க-1]

நெடில் இரண்டு மாத்திரை [கா-2]

குறில் ஒற்று இரண்டு மாத்திரை [கண் - 2]

நெடில் ஒற்று இரண்டு மாத்திரை [காண் - 2]

 

அடி இறுதியில் தனிக்குறில் இரண்டு மாத்திரையாகவும் கொள்ளப்படும்.

வாழ்க என்பது மூன்று  மாத்திரையை உடைய சீராகும். வாழ்க என்ற சொல் அடியிறுதியில் வந்தால் நான்கு மாத்திரையாக நீண்டு ஒலிக்க இடம் தரும்.

 

சில இடங்களில் சீரின் இடையிலும் ஈற்றிலும் வரும் இடையின மெல்லின மெய்கள் கணக்கிடப்படுவதில்லை.

 

மலையே மரனே மயிலே குயிலே

கலையே பிணையேகளிறே பிடியே

நிலையா உயிரே நிலைநே டினிர்போய்

உலையா வலியா ருழைநீ ருரையீர்

 

[கம்பன். ஆரணிய. இராவணன் சூழ்ச்சி - 75]

 

தனனா தனனா தனனா தனனா

 

என்ற அமைப்புடைய சந்த விருத்தம் இது.  நான்கு சீர்களும் 4 சந்த மாத்திரையுடைன.  1ஆம் சீரிலும் 3 ஆம் சீரிலும் மோனை வரும்.  நான்கடி ஓரெதுகையில் அமையும்.

 

இவ்விருத்தத்தில் முதற்சீராக தானா [தேனே] தன்னா [கண்ணா] தனதம் [மலரும்] தந்தம் [முந்தும்]  ஆகியனவும் வரும்.

 

எ.கா

 

கோதா வரியே! குளிர்வாய் குழைவாய்

மாதா அனையாய்! மனனே தெளிவாய்!

ஓதா துணர்வார் உழையோ டினைபோய்

நீதான்  வினையேன்  நிலைசொல் லலையோ?

 

[கம்பன். ஆரணிய. இராவணன் சூழ்ச்சி - 78]

 

அறமே! அகமே! அழகே! அமுதே!

மறமே! வளமே! மணமே!  மதுவே!

திறமே! சிவமே! செகமே தொழுமே!

புறமே! நிறமே! புகழே! தமிழே!

 

[பாட்டரசர்]

 

மேலுள்ள அனைத்துச்சீர்களும் தனனா என்ற 4  சந்த மாத்திரையைப் பெற்று வந்தன.

 

தேனே பொழிவாய்! திணைமா தருவாய்!

மானே வருவாய்! மகிழ்வே இடுவாய்!

மீனே விழியாய்  விடிவே வரைவாய்!

நானே கவியாய் நலமே அடைவேன்!

 

[பாட்டரசர்]

 

இந்த விருத்தத்தில் முதல் சீர் தானே என்ற 4 சந்த மாத்திரையைப் பெற்றது. இடையில் ஈற்றில் வந்த இடையின மெல்லின மெய்கள் கணக்கில் வாரா.

 

மேற்கண்ட சந்தக் கலிவிருத்தம் ஒன்று விரும்பிய தலைப்பில் இயற்றுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.

 

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்

கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம், பிரான்சு
05.12.2022