samedi 10 septembre 2022

பாவலர் தென்பசியார் வாழி!

 


திருமிகு வ. இராமதாசு அவர்களின் மண்பற்றையும் பண்பற்றறையும் கண்டு அவரின் ஊரின் பெயரைப் அவருக்கே புனைபெயராய்ச் சூட்டுகிறேன்.

தென்பசியார் வாழியவே!

 

பகுத்தறிவுப் பகலவராம் தந்தைப் பெரியார்

         பாசறையில் வாழ்ந்திட்ட கலைஞர் தம்மின்

தொகுத்தறிவுக் கொள்கையிலே நெஞ்ச மொன்றித்

         தொண்டாற்றிக் கவிபாடும் இராம தாசு

மிகுத்தறிவுத் தமிழ்ப்பற்றும் இனத்தின் பற்றும்

         விரிந்தோங்கி வாழ்கின்றார்! ஊரின் பேரை

வகுத்தறிவு வாணருக்குச் சூட்டு கின்றேன்

         வளமோங்கித் தென்பசியார் வாழி! வாழி!!

 

ஓடிவந்து துணைநிற்கும் உள்ளங் கொண்டார்!

         உயர்ந்தோரின் நெறியேற்று வாழ்வைக் கண்டார்!

தேடிவந்து நன்குதவும் சிந்தை யுற்றார்!

         தேன்றமிழின் யாப்பழகை நன்றே கற்றார்!

பாடிவந்து தருகின்ற ஆக்கம் யாவும்

         பைந்தமிழின் சீர்போற்றும்! பண்பைச் சாற்றும்!

கோடிதந்து நின்றாலும் கொள்கை மாறாக்

         குணக்குன்றாம் தென்பசியார் வாழி! வாழி!!

 

எதிர்கொண்டு போராடும் வன்மை நெஞ்சர்!

         இமைப்பொழுதும் அஞ்சாத உண்மைத் தொண்டா்!

புதிர்கொண்டு திரிகின்ற பொய்யா் தம்மின்

         புரட்டுகளை எரிக்கின்ற அரிமா நோக்கர்!

கதிர்கொண்டு நிலவுலகு விழித்தல் போன்று

         கவிகொண்டு வாழ்கின்ற கடமைச் செல்வர்!

குதிர்கொண்டு மனத்துக்குள் பாக்கள் சேர்க்கும்

         கூரறிவுத் தென்பசியார் வாழி! வாழி!!

 

உழுதொழிலை உயிர்த்தொழிலாய்ச் செய்யும் மேன்மை,

         ஓட்டுநராய்ப் பணியாற்றும் ஒப்பில் வன்மை,

தொழுதொழிலைச் செய்கின்ற கோவில் தன்னில்

         துாயதமிழ் மணந்திடவே ஆற்றும் வாய்மை,

அழுதொழிலைத் தினங்காணும் வறியோர் துன்பை

         அகற்றுகின்ற நெறித்திண்மை, முகநுால் என்ற

குழுத்தொழிலைக் கொள்ளைகளை எடுத்தே கூறிக்

         கொதிக்கின்ற தென்பசியார் வாழி! வாழி!!

                 

தென்பசியார் குடியோங்கி வாழி! வாழி!!

         திக்கெட்டும் புகழோங்கி வாழி! வாழி!!

நன்மொழியார் தமிழோங்கி வாழி! வாழி!!

         நலமளிக்கும் கொடையோங்கி வாழி! வாழி!!

பொன்மொழியார் தொண்டோங்கி வாழி! வாழி!!

         புலமையொளிர் நுாலோங்கி வாழி! வாழி!!

இன்னிசையார் திறமோங்கி வாழி! வாழி!!

         இன்னுமொரு நுாற்றாண்டு வாழி! வாழி!!

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்

தலைவர்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு

தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு

10.09.2022

 

dimanche 28 août 2022

தமிழ்க்கடல் நெல்லைக் கண்ணன்

 


தமிழ்க்கடல் நெல்லைக் கண்ணன்

 

நெல்விளைந்து செழிப்பதுபோல், வளஞ்சேர் ஆற்றில்

      நீர்நிறைந்து பாய்வதுபோல், மறவன் எய்தும்

வில்விரைந்து செல்வதுபோல், உலகம் வாழ

      விண்பொழிந்து குளிர்வதுபோல், பகைவர் முன்னே

மல்விளைந்து புடைப்பதுபோல், சோலைக் குள்ளே

      மலர்மணந்து மணப்பதுபோல், மேடை தோறும்

சொல்விளைந்து  கொழித்திடுமே! நெல்லைக் கண்ணன்

      சுவைத்தமிழில் மயங்காதார் உலகில் உண்டோ?

 

கோடையிலே கிடைத்திட்ட நிழலோ? கொண்ட

      கொள்கையிலே மாறாத குன்றோ? சான்றோர்

ஆடையிலே வெண்மையுறும் அழகோ? அஞ்சா

      அகத்தினிலே பெருந்தலைவர் உருவோ? வண்ணக்

கூடையிலே குவிந்துள்ள கனியோ? எங்கள்

      கோவிலிலே தமிழ்வார்த்த கோவோ? கம்பன்

மேடையிலே வீற்றிருக்கும் நெல்லைக் கண்ணன்

      வியனழகை யெடுத்தோதச் சொற்கள் உண்டோ?

 

பொய்யாடும் அரசியலை மாற்ற வேண்டிப்

      புறப்பட்ட புயலென்பேன்! ஊழல் தன்னை

நொய்யாகும் வண்ணத்தில் குத்திக் குத்தி

      நோய்போக்கும்  மருந்தேன்பேன்! வாழும் இந்தச்

செய்வாடும் கொடுமைகளைப் புரிவோர் தம்மைச்

      சிதைத்தோட்டும் அறமென்பேன்! கேட்போர் தம்மின்

மெய்யாடும் மொழியுடைய நெல்லைக் கண்ணன்

      வெல்லுதமிழ்க் கடலென்பேன்! ஈடும் உண்டோ?

 

அஞ்சாத நெஞ்சுரமும், எதிலும் எங்கும்

      அசையாத வன்றிறமும், குழந்தை யாகப்

பஞ்சாக மென்மனமும், தேனே யூறும்

      பழமாக நற்குணமும், கற்கு மாசை

துஞ்சாத நல்விழியும், மக்கள் தொண்டில்

      துவளாத சிந்தனையும், பதவிக் காகக்

கெஞ்சாத நன்னெறியும் நெல்லைக் கண்ணன்

      கீர்த்திமிகு வாழ்வாகும்! ஈடும் உண்டோ?

 

ஏடுபுகழ் கவியரசர் கண்ண தாசன்

      எழுத்தெல்லாம் தன்மனத்துள் பதியம் போட்டு,

நாடுபுகழ் பெருந்தலைவர் காம ராசர்

      நல்வழியில் நடைபோட்டு, நற்பேர் சேர்த்துக்,

காடுகமழ் தமிழ்க்கம்பன் கவிகள் தம்மைக்

      கண்ணுக்குள் கருத்துக்குள் அடையே காத்து

நீடுபுகழ் மணக்கின்ற நெல்லை கண்ணன்

      நிறைஞானத் தமிழாழி!  ஈடும் உண்டோ?

 

ஊற்றாகச் சுரக்கின்ற சொற்கள், உற்ற

      உயிராகத் திகழ்கின்ற கொள்கை, பச்சை

நாற்றாக விளைகின்ற வாழ்க்கை, இன்ப

      நயமாக மொழிகின்ற நுட்பம், யாப்பில்
ஈற்றாகச் சிறக்கின்ற வெண்பா போன்றே

      இதயத்தைக் கவர்கின்ற பேச்சு, மூச்சுக்

காற்றாகத் தமிழ்கொண்ட நெல்லைக் கண்ணன்

      கற்காத நுாலுண்டோ? ஈடும் உண்டோ?

 

அனல்பறக்கும் என்றிடுவார்! வாழ்வைக் காக்கும்

      அணையளிக்கும் என்றிடுவார்! வேகங் கொண்டு

புனல்நடக்கும் என்றிடுவார்! எட்டுத் திக்கும்

      புகழ்படைக்கும் என்றிடுவார்! கேட்டுக் கேட்டு

மனஞ்செழிக்கும் என்றிடுவார்! கல்வி யாளர்

      மதிகொழிக்கும் என்றிடுவார்! பிறந்து வந்த

இனஞ்செழிக்கும் என்றிடுவார்! நெல்லைக் கண்ணன்

      இடத்தினிலே எழுந்ததமிழ்! ஈடும் உண்டோ?

 

வள்ளுவத்தை வாழ்வுயரப் பேசிப் பேசி

      வளமளித்த வாயெங்கே? வாடும் மாந்தன்

உள்ளகத்தை ஒளிமேவ வேண்டு மென்றே

      ஊரெங்கும் நடந்திட்ட கால்கள் எங்கே?

கல்லகத்தை யுற்றவர்கள் மாற வேண்டிக்

      கருத்துகளை உதித்திட்ட சிந்தை யெங்கே?

நல்லகத்தைக் கொண்டொளிர்ந்த நெல்லைக் கண்ணன்

      சொல்லறத்தை என்னென்பேன்? ஈடும் உண்டோ?

 

பாரதியின் விழிகாட்டிப், புதுவை தந்த

      பாவேந்தன் மொழிகூட்டிப், பொதுமைச் சீவா

பாரதிரும் நடைசூட்டிப், புதுமை தீட்டிப்,

      பண்ணமுத வடலுாரார் சீர்மை யூட்டிச்,

சாரதியின் அருணொளியை யெங்கு மேற்றித்,

      தண்டமிழின் பேரழகை நன்றே சாற்றிச்,

சீரொளிரும் செயலுடைய நெல்லைக் கண்ணன்

      பேரொளிரும் இவ்வுலகில்! ஈடும் உண்டோ?

 

நானடத்தும் கவிக்கம்பன் விழாவில் நெல்லை

      நல்குதமிழ் ஒலிக்கலையே! யெண்ணி யெண்ணி

வானடத்தும் இடிமின்னல் போராய்க் கண்ணீர்

      வந்தொழுகும் நிற்கலையே!  இறைவ னென்ற

கோனடத்தும் ஆட்டத்தை யறிவார் யாரோ?

      கொள்ளையிடல் முறையோ? பாடு மென்றன்

ஊனடத்தும் எண்ணத்துள் நிலையாய் நின்றே

      ஒளிர்கின்ற தமிழ்க்கண்ணன்! ஈடும் உண்டோ?

 

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்

கம்பன் கழகம் பிரான்சு

தொல்காப்பியர் கழகம் பிரான்சு

27.08.2022

கலிவிருத்தம் - 10


 விருத்த மேடை - 74

 

கலிவிருத்தம்  - 10

 

காய் + காய் + மா + தேமா 

 

மட்டுவிரி பொழிற்குன்றம் வலவந் தேறிச்

சட்டவிடா தபுமரவச் சகாயற் போற்றி!

யெட்டுருவாங் குமாரலிங்கத் திறைவன் பாதம்

மட்டுமது மலர்துாவி யஞ்சித் தானால்

 

[தணிகை புராணம்]

 

பயிர்காக்கும் வேலியடா! படைக்கும் சோற்றில்

தயிர்காக்கும் குளிர்ச்சியடா! தன்னே ரின்றிச்

செயல்காக்கும் சீர்மையடா! சிவன்போல் என்றும்

உயிர்காக்கும் ஒழுக்கமடா! உணர்வாய் தோழா!

 

[பாட்டரசர்]

 

எண்சீர் விருத்தத்தின் அரையடி, கலிவிருத்தத்தின் ஓரடியாக அமைவதுண்டு.

காய் + காய் + மா + தேமா என்ற வாய்பாட்டில்  நான்கடிகள் ஓரெதுகையில் அமைய வேண்டும். ஒன்று மூன்றாம் சீர்களில் மோனை வரும்.

 
அன்புடன்
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
தொல்காப்பியர் கழகம், பிரான்சு
27.08.2022